Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

107. Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo), stran 298.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 96/08 – Statut MONM – UPB-2) in 106. člena Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 111/02, 72/05 in 9/08) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 26. seji dne 17. 12. 2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto, ki obsega:
– Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 44/02 z dne 21. 5. 2002),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 60/02 z dne 10. 7. 2002),
– Odlok o spremembi Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/05 z dne 25. 3. 2005),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 102/05 z dne 15. 11. 2005) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 79/07 z dne 31. 8. 2007).
O D L O K
o plakatiranju in obveščanju na območju
Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: MO NM) ureja način opravljanja plakatiranja in obveščanja, ki se lahko izvaja:
1. kot izbirna gospodarska javna služba,
2. za potrebe oglaševanja volilne kampanje,
3. kot usmerjevalni in obvestilni sistem.
2. člen
(1) Plakatiranje in obveščanje obsega vse oblike posredovanja obvestil in sporočil s plakati, letaki, napisi in drugimi izraznimi oblikami za vizualno sporočanje (v nadaljnjem besedilu: obvestilna sredstva) širši javnosti.
(2) Obvestilo je namenjeno širši javnosti, kadar je obvestilno sredstvo nameščeno tako, da je usmerjeno navzven in je vizualno zaznavno iz odprtega javnega prostora.
3. člen
(1) Za obvestilno mesto iz 1. in 2. točke 1. člena se šteje vsak fiksen ali mobilen objekt ali naprava na javnih površinah, urejena za nameščanje obvestilnih sredstev, kakor tudi nameščanje obvestilnih sredstev neposredno na zgradbe, gradbiščne ograje in druge nepremičnine z namenom posredovanja obvestil širši javnosti.
(2) Za mobilno obliko posredovanja obvestil se štejejo vse oblike raznosa, raztrosa in razdeljevanja obvestilnih sredstev, vse oblike nameščanja obvestilnih sredstev na cestna vozila in izvajanje reklamiranja in obveščanja z za te namene opremljenimi vozili.
(3) Za mobilno obliko posredovanja obvestil se šteje tudi enkratno nameščanje obvestilnih sredstev ob prireditvah in nameščanje obvestilnih sredstev v času izvajanja volilne kampanje izven urejenih in za to določenih obvestilnih mest.
4. člen
(1) Za ureditev obvestilnega mesta iz 1. in 2. točke 1. člena tega odloka mora biti pridobljeno dovoljenje na podlagi predpisov, ki urejajo posege v prostor.
(2) V postopku za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor se mora stranka izkazati tudi s soglasjem za komunalne zadeve pristojnega oddelka Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: pristojnega oddelka), katerega izda v skladu s prostorskimi izvedbenimi akti Mestne občine Novo mesto.
II. NAČIN OPRAVLJANJA PLAKATIRANJA IN OBVEŠČANJA KOT IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
5. člen
(1) Izbirna gospodarska javna služba plakatiranja in obveščanja se zagotavlja s podeljevanjem koncesij.
(2) S tem odlokom kot koncesijskim aktom Mestna občina Novo mesto kot koncedent (v nadaljnjem besedilu: koncedent) določa: predmet in območje izvajanja koncesije, pogoje za podelitev in izvajanje koncesije, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, vire financiranja koncesije, način plačila koncesije, nadzor nad izvajanjem koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja, postopek zbiranja ponudb in izbire koncesionarja, sklenitev koncesijske pogodbe, druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje izbirne gospodarske javne službe.
1. Predmet izvajanja koncesije
6. člen
Predmet koncesije je izbirna gospodarska javna služba plakatiranja in obveščanja (v nadaljnjem besedilu: koncesija).
7. člen
Obvestilna mesta za izvajanje oglaševanja so:
1. samostoječe ali stenske table (svetlobne ali nesvetlobne),
2. samostoječe svetlobne vitrine,
3. svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih mestnega prometa,
4. plakatni stebri,
5. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
6. svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki,
7. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
8. transparenti,
9. zvočni objekti ali naprave.
2. Območje izvajanja koncesije
8. člen
(1) Koncesija se izvaja na območju MO NM.
(2) Lokacije in namen rabe obvestilnih mest za izvajanje koncesij se določijo s prostorskimi izvedbenimi akti Mestne občine Novo mesto.
(3) Poleg pogojev iz drugega odstavka tega člena morajo biti oglaševalna mesta postavljena tako, da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in ne kazijo videza okolja. Na vsakem oglaševalnem mestu mora biti označen pooblaščeni koncesionar.
(4) Koncesionar ne sme oddati oglaševalnih mest v zakup.
(5) Lastnik nepremičnine ne sme nameščati ali dovoliti nameščanja oglaševalnih mest v nasprotju z določili tega odloka.
(6) Število in lokacije oglaševalnih mest ter način oglaševanja določita koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi.
(7) V času izvajanja koncesije se lahko spremeni spisek lokacij oglaševalnih mest z aneksom h koncesijski pogodbi. O spremembah koncesionar sproti obvešča uporabnike.
3. Pogoji za podelitev in izvajanje koncesije
9. člen
Interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
2. da ima poravnane davke, prispevke in ostale obveznosti do Mestne občine Novo mesto,
3. da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
4. da izkaže finančno usposobljenost,
5. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
6. da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
7. da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi.
10. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata koncedent in koncesionar medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju koncesije v pogojih nastale višje sile.
4. Javna pooblastila
11. člen
Koncesionarja se lahko pooblasti, da nemudoma odstrani vsako obvestilno sredstvo, nameščeno izven dovoljenih obvestilnih mest, na stroške tistega, ki je obvestilno sredstvo namestil, če ta ni znan, pa tistega, v čigar korist so bila nameščena obvestilna sredstva.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
12. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje dveh let. Če koncesionar izpolnjuje do koncendenta obveznosti iz tega odloka in koncesijske pogodbe, se obdobje lahko podaljša vsako leto za eno leto z aneksom, vendar največ do pet let.
(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
6. Viri financiranja koncesije
13. člen
Sredstva za izvajanje koncesije (za postavitev in vzdrževanje obvestilnih mest) zagotavlja koncesionar.
7. Nadzor nad izvajanjem koncesije
14. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncendent.
8. Prenehanje koncesijskega razmerja
15. člen
(1) Koncesijsko razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
2. z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
3. z odvzemom koncesije,
4. s prevzemom koncesije v režijo,
5. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
(2) Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
9. Postopek zbiranja ponudb za izbiro koncesionarja
16. člen
(1) Lokacije in namen rabe obvestilnih mest za plakatiranje in obveščanje pridobi koncesionar na podlagi zbiranja ponudb, in sicer za:
1. samostoječe ali stenske table (svetlobne ali nesvetlobne),
2. samostoječe svetlobne vitrine,
3. svetlobne vitrine na postajališčih mestnega prometa,
4. plakatne stebre,
5. svetlobne ali vrtljive prikazovalnice (rotopanoji),
6. obešanke na drogovih javne razsvetljave,
7. transparente,
8. slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
9. zvočne objekte in naprave.
(2) Dokumentacijo za zbiranje ponudb za podelitev koncesije pripravi strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje direktor občinske uprave. Komisijo sestavljajo predsednik in trije člani.
(3) Povabilo za predložitev ponudb za podelitev koncesije se posreduje najmanj trem subjektom, ki po pričakovanju koncedenta izpolnjujejo pogoje iz tega odloka.
17. člen
Dokumentacija za zbiranje ponudb mora vsebovati vsaj navedbe o:
1. predmetu in območju koncesije,
2. začetku in času trajanja koncesije,
3. pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
4. obveznih sestavinah prijave,
5. strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
6. merilih, ki bodo vplivala na izbor koncesionarja,
7. roku in načinu predložitve prijav,
8. roku za izbor koncesionarja,
9. roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
10. odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij med zbiranjem ponudb.
18. člen
(1) Izbira najugodnejšega interesenta se lahko opravi, če je koncedentu predložena vsaj ena veljavna in po morebitnih dodatnih usklajevanjih in pogajanjih tudi ustrezna ponudba.
(2) Zbiranje ponudb je neuspešno, če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena veljavna ponudba. Ponudba je neveljavna, če ne vsebuje vseh obveznih sestavin prijave ali če ni prispela v razpisanem roku.
(3) Če zbiranje ponudb ni uspelo, se lahko ponovi.
19. člen
Pri odločanju o izbiri koncesionarja se kot merila upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
1. strokovna, organizacijska in finančna usposobljenost prijavitelja,
2. dosedanje izkušnje interesenta,
3. druge ugodnosti, ki jih nudi prijavitelj.
20. člen
(1) Komisija iz drugega odstavka 16. člena po pregledu in ocenjevanju prijav pripravi predlog za izbiro najugodnejšega interesenta.
(2) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
21. člen
Izbrani koncesionar ne sme prenesti podeljene koncesije na nobeno drugo pravno ali fizično osebo brez soglasja koncedenta.
10. Sklenitev koncesijske pogodbe
22. člen
(1) Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med koncedentom in koncesionarjem. Koncesijska pogodba se sklene po dokončnosti odločbe o izbiri koncesionarja.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
(3) V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo veljajo določbe tega odloka.
11. Obveznosti koncesionarja
23. člen
(1) Koncesionar mora vsako obvestilno mesto za oglaševanje označiti s firmo.
(2) Koncesionar mora sam opravljati koncesijo.
(3) Koncesionar je dolžan redno vzdrževati in obnavljati obvestilna mesta za oglaševanje, na katerih se izvaja koncesija, in neposredno okolico.
(4) Poškodovane plakate mora koncesionar takoj oziroma najkasneje v roku 3 (treh) dni po ugotovljeni poškodbi zamenjati z novimi in skrbeti za urejen videz. V primeru, da oglaševalna površina ni oddana, jo je koncesionar dolžan prelepiti z belim papirjem.
(5) Oglaševanje je dovoljeno le v slovenskem jeziku. Stranka mora sama poskrbeti, da je vsebina v skladu z zakonom.
(6) Lokacije za posamezne vrste objektov ali naprav za oglaševanje se lahko uporabljajo le skladno z dovoljenjem iz 4. člena tega odloka.
(7) Koncesionar je dolžan za obvestilna mesta, ki so predmet koncesijske pogodbe, plačevati komunalno takso v skladu z Odlokom o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto.
(8) Koncesionar je dolžan v roku 30 dni po preteku koncesijske pogodbe odstraniti obvestilna mesta za oglaševanje.
(9) Koncesionar je dolžan uporabljati lokacije za oglaševanje z zvočnimi objekti in napravami v skladu s predpisi, ki določajo mejne vrednosti ravni hrupa za posamezna naravna in življenjska okolja.
24. člen
Na območju, navedenem v 8. členu odloka, lahko plakatirajo in obveščajo samo subjekti, ki imajo sklenjeno koncesijsko pogodbo s koncedentom. Plakatni stebri in plakatna mesta pa morajo biti ustrezno označeni z znakom koncesionarja.
25. člen
Za uporabo obvestilnih mest določajo pogoje koncesionarji, ki zagotavljajo tudi nameščanje in odstranjevanje obvestilnih sredstev.
26. člen
Koncesionarji, ki so pridobili lokacije za postavitev obvestilnih mest za oglaševanje na osnovi tega odloka, morajo pod enakimi pogoji zagotoviti organizatorjem volilne kampanje uporabo obvestilnih mest, s katerimi upravljajo, v skladu z Zakonom o volilni kampanji.
III. OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE
27. člen
(1) Oglaševanje za lastne potrebe je oglaševanje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: stranka) na njihovih poslovnih stavbah, prostorih, funkcionalnih zemljiščih poslovnih stavb, za katere je oglaševanje namenjeno, ter na razstavljenih vozilih in je vidno z javne površine.
(2) Oglaševanje za lastne potrebe je skladno s prvim odstavkom tega člena prosto plačila komunalne takse.
28. člen
(1) Stranka lahko oglašuje za lastne potrebe na zunanjih stenah avtobusov mestnega prometa z nalepkami, napisi in podobno ter znotraj avtobusov s plakati, ekrani, zvočnim oglaševanjem in podobno.
(2) Stranka je dolžna z vlogo zaprositi pristojni oddelek za dovoljenje za oglaševanje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Prijava mora vsebovati podatke o stranki, obdobju oglaševanja in velikosti nalepke, napisa in podobno.
(4) Pristojni oddelek izda odločbo o odmeri takse.
29. člen
(1) Obvestilna mesta si lahko za svoje potrebe uredi tudi krajevna skupnost. Krajevne skupnosti lahko oglašujejo za lastne potrebe na poslovnih stavbah, prostorih in funkcionalnih zemljiščih, kjer opravljajo svojo dejavnost. Dovoljenje izda pristojni oddelek.
(2) Od obvestilnega mesta iz prejšnjega odstavka je stranka oproščena plačila komunalne takse.
IV. MOBILNO POSREDOVANJE OBVESTIL
30. člen
(črtan)
31. člen
(črtan)
32. člen
(črtan)
V. PLAKATIRANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
33. člen
(1) Za potrebe volilne kampanje mora Mestna občina Novo mesto skladno z Zakonom o volilni in referendumski kampanji brezplačno in tudi brez plačila komunalne takse zagotoviti vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na plakatna mesta, ki jih v ta namen določi.
(2) Za osnovno obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje predstavitev na dveh prenosljivih uličnih panojih za klasično plakatiranje.
(3) Župan je pooblaščen, da lahko za osnovno obveščanje iz prvega odstavka tega člena poleg obvestilnih mest iz drugega odstavka tega člena določi dodatna obvestilna mesta.
(4) Organizatorji pridobijo obvestilna mesta na podlagi javnega razpisa. Obvestilna mesta se razdeli med organizatorje z žrebanjem lokacij, ki so razdeljene v dve skupini.
34. člen
Mestna občina Novo mesto pogoje za plakatiranje za volilno kampanjo določi skladno z določili Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07).
35. člen
Na javni razpis se mora organizator volilne kampanje priglasiti pisno v roku, določenim z javnim razpisom, v nasprotnem primeru se pri dodelitvi obvestilnih mest ne upošteva. Rok za priglasitev ne sme biti krajši kot 15 dni.
36. člen
V primeru, da organizator volilne kampanje ne začne uporabljati vseh dodeljenih obvestilnih mest v roku treh dni, mora o tem v štiriindvajsetih urah pisno obvestiti pristojni oddelek. Komisija teh obvestilnih mest ne sme dodeliti ostalim organizatorjem volilne kampanje.
VI. USMERJEVALNI IN OBVESTILNI SISTEM
37. člen
(1) Usmerjevalni in obvestilni sistem obsega usmerjevalne in obvestilne table ter table za obeleževanje poslovnih stavb in dejavnosti.
(2) Usmerjevalne table, ki opozarjajo in usmerjajo na urgentne mestne in druge javne funkcije (bolnišnica, zdravstveni dom, avtobusna postaja, upravne službe in podobno), so v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah prometni znaki in nimajo komercialnega značaja.
(3) Obvestilne table so namenjene vodenju prometa do gospodarskih subjektov in imajo značaj nosilca oglaševanja.
(4) Usmerjevalne table lahko postavlja in odstranjuje samo izbrani izvajalec, ki ga s pogodbo pooblasti Mestna občina Novo mesto.
38. člen
Izvajanje dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se izvaja v skladu z navodili za postavitev turistične in obvestilne signalizacije, ki jih določa pristojna državna direkcija za ceste in obsega:
1. izdelavo usmerjevalnih in obvestilnih tabel,
2. upravljanje (postavljanje, zamenjavanje, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje) usmerjevalnih in obvestilnih tabel ter trženje obvestilnih tabel,
3. vodenje evidence usmerjevalnih in obvestilnih tabel,
4. druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v to dejavnost ali pa so določene z veljavnimi predpisi.
39. člen
Izvajalca dejavnosti urejanja usmerjevalnega in obvestilnega sistema se izbere v okviru postopka zbiranja ponudb za oddajo lokacij za postavitev obvestilnih mest.
VII. PREPOVEDI
40. člen
(1) Uporaba obvestilnih mest brez dovoljenja iz 4. člena tega odloka je prepovedana.
(2) Lepljenje malih in velikih plakatov je prepovedano na zunanjih površinah izložb, sten, oken, vrat, zidov, ograj, dreves in podobno. Na gradbiščne ograje lahko plakatirajo le koncesionarji, vendar ob predhodni pridobitvi dovoljenja za plakatiranje od Mestne občine Novo mesto.
(3) Prepovedano je oglaševanje brez dovoljenja na vozilih in prikolicah z majhnimi ali velikimi plakati in drugimi podobnimi načini oglaševanja (svetlobni, vrtljivi).
(4) Prepovedano je trositi propagandni material v odprte prostore in ga zatikati ali lepiti na avtomobile.
(5) Prepovedana je nenamenska uporaba in poškodovanje objektov ali naprav za oglaševanje ter poškodovanje in zakrivanje vsebine oglaševanja.
(6) Prepovedano je izvajati kakršnakoli upravna dejanja, izvajati geodetske meritve, izdelovati dokumentacijo, izdajati soglasja, izdajati upravna dovoljenja in podobno pravnim osebam ali posameznikom, ki niso koncesionarji.
VIII. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: inšpektorat).
42. člen
(1) Inšpektorat izda odločbo o takojšnji odstranitvi obvestilnih sredstev za oglaševanje tistemu, ki je obvestilno sredstvo namestil, če ta ni znan, pa tistemu, v čigar korist je izvršeno nameščanje obvestilnih sredstev, če ugotovi:
– da je postavljeno obvestilno sredstvo na lokaciji, ki ni bila navedena v koncesijski pogodbi,
– da stranka ni ravnala skladno z določili 8. točke 23. člena tega odloka,
– da oglašuje brez dovoljenja,
– da ne plačuje takse,
– da oglaševanja ne izvaja koncesionar,
– da oglaševanje ni skladno s tem odlokom oziroma krši drug predpis.
(2) Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena, ne zadrži njene izvršitve.
(3) Sredstva za odstranitev objektov ali naprav iz prvega odstavka tega člena načrtuje inšpektorat.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
43. člen
(1) Z globo 1.400,00 evrov se kaznuje za prekršek pravno osebo ali samostojnega podjetnika posameznika, ki je obvestilno sredstvo namestil, če ta ni znan, pa tistega, v čigar korist je izvršeno nameščanje obvestilnih sredstev, če ravna v nasprotju s 4., 8., 21., 23., 24., 26., 28., 37. in 40. členom.
(2) Z globo 400,00 evrov se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorno osebo pravne osebe.
(3) Z globo 400,00 evrov se za prekršek kaznuje fizično osebo, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
44. člen
(črtan)
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
45. člen
(črtan)
46. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 31/96).
47. člen
(1) Obstoječe pogodbe, ki urejajo plakatiranje in obveščanje, prenehajo veljati s potekom časa, za katerega so bile sklenjene.
(2) V roku 60 dni pred pretekom časa iz prvega odstavka tega člena prične s postopkom zbiranja ponudb za pridobitev koncesije za lokacije, ki se sprostijo po prenehanju veljavnosti pogodb iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Pogodbena stranka, ki na javnem razpisu ne bo pridobila koncesije, je dolžna svoje objekte ali naprave za oglaševanje odstraniti v roku 30 dni po obvestilu.
(4) Obstoječe usmerjevalne table, postavljene v križiščih, ob cestah in javnih poteh, je vzdrževalec občinskih cest dolžan odstraniti v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
(5) V primeru, da pogodbena stranka ne ravna po določilih tretjega odstavka in vzdrževalec občinskih cest po določilih četrtega odstavka tega člena, se upoštevajo določila 42. člena tega odloka.
48. člen
(črtan)
49. člen
(črtan)
50. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-12/2009
Novo mesto, dne 17. decembra 2009
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost