Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

4367. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4402. Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini

Odloki

4368. Odlok o razglasitvi Botaničnega vrta v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

4369. Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin
4370. Pravilnik o podeljevanju nagrad za prispevek k trajnostnemu razvoju družbe
4371. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4372. Pravilnik o spremembah Pravilnika o prirejanju iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev
4373. Pravilnik o spremembi Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Gotenica (2002–2011)
4403. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4374. Tarifa o spremembah in dopolnitvah Tarife o taksah in nadomestilih
4404. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest
4405. Poročilo o gibanju plač za avgust 2008
4406. Akt o spremembi Akta o določitvi omrežnine za prenosno omrežje zemeljskega plina
4407. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Jesenice
4408. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Žirovnica
4409. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Sežana
4410. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Radovljica
4411. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Odranci
4412. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Turnišče
4413. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Tržič
4414. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Rogatec
4415. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Beltinci
4416. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Vodice
4417. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Komenda
4418. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Trzin
4419. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Mengeš
4420. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Domžale
4421. Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Hrastnik, Občine Lendava, Občine Ljutomer, Občine Ormož, Mestne občine Murska Sobota, Občine Polzela, Občine Prebold, Občine Radenci, Občine Središče ob Dravi, Občine Zreče in Občine Žalec

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4375. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn
4376. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec
4377. Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe dejavnosti cestnega gospodarstva /KP Cg/

OBČINE

Borovnica

4378. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2007
4379. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov v Občini Borovnica
4380. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju oktober–december 2008
4381. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
4382. Sklep o izvzemu parcel iz javnega dobra
4383. Sklep o izvzemu parcele iz javnega dobra

Braslovče

4384. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA1 – Vikend naselje Letuš – levi breg (Feldin)

Celje

4385. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Otok I

Ig

4386. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ig
4387. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig

Ivančna Gorica

4388. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Š1/a »Centov hrib« (Kavka)

Medvode

4389. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode
4390. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Medvode
4391. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana mesta in občin Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990, za območje Občine Medvode
4392. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode

Metlika

4393. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2008/2009

Sodražica

4394. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na smučišču Izver Sodražica
4395. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2008

Šentjur

4396. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2006
4397. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2007
4398. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2008

Štore

4399. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Štore I
4400. Sklep o določitvi zneska takse na onesnaževanje voda

Tišina

4401. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Tišina za leto 2008

POPRAVKI

4422. Popravek Odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2008
4423. Popravek Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti