Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 007-01/2008-10 Ob-8963/08 , Stran 3628
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, davčna št. SI98324390, matična št.: 5883091000, tel: 05/73-10-450, faks 05/73-10-460, e-pošta: obcina@komen.si. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb so naslednje nepremičnine: a) nepremičnina s parcelno št. 2111/150, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 661,00 m2, namenjena individualni stanovanjski gradnji, b) nepremičnina s parcelno št. 2111/152, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 474,00 m2, namenjena individualni stanovanjski gradnji, c) nepremičnina s parcelno št. 2111/153, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 441,00 m2, namenjena individualni stanovanjski gradnji, d) nepremičnina s parcelno št. 2111/154, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 445,00 m2, namenjena individualni stanovanjski gradnji, e) nepremičnina s parcelno št. 2111/155, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 1331,00 m2, namenjena individualni stanovanjski gradnji, f) nepremičnina s parcelno št. 2111/156, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 1066,00 m2, namenjena individualni stanovanjski gradnji, g) nepremičnina s parcelno št. 2111/157, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 1012,00 m2, namenjena individualni stanovanjski gradnji, h) nepremičnina s parcelno št. 2111/158, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 669,00 m2, namenjena individualni stanovanjski gradnji, i) nepremičnina s parcelno št. 2111/159, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 712,00 m2, namenjena individualni stanovanjski gradnji, j) nepremičnina s parcelno št. 2111/160, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 656,00 m2, namenjena individualni stanovanjski gradnji, k) nepremičnina s parcelno št. 2111/161, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 445,00 m2, namenjena vrstni stanovanjski gradnji, l) nepremičnina s parcelno št. 2111/162, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 454,00 m2, namenjena vrstni stanovanjski gradnji, m) nepremičnina s parcelno št. 2111/163, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 451,00 m2, namenjena vrstni stanovanjski gradnji, n) nepremičnina s parcelno št. 2111/164, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 446,00 m2, namenjena vrstni stanovanjski gradnji, o) nepremičnina s parcelno št. 2111/165, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 475,00 m2, namenjena vrstni stanovanjski gradnji, p) nepremičnina s parcelno št. 2111/166, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 476,00 m2, namenjena vrstni stanovanjski gradnji, q) nepremičnina s parcelno št. 2111/167, k.o. Komen, vpisana v zk. vložek št. 1293, opredeljena glede na splošno vrsto rabe kot pašnik, v velikosti 517,00 m2, namenjena vrstni stanovanjski gradnji. Lastništvo navedenih nepremičnin na zemljiškoknjižnem vložku št. 1293, k.o. Komen, je vknjiženo na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, do celote. Nepremičnine so proste vseh bremen. Zemljišča se nahajajo v poselitvenem območju, območju stanovanj, prostorska enota KO-S-132, na območju novo predvidene stanovanjske soseske »Komen-jug«. 3. Izhodiščna cena Ocenjena izhodiščna vrednost vseh nepremičnin na dan 31. 5. 2008 znaša 65,00 EUR/m2. Cena je bila določena na podlagi cenitve z dne 16. 6. 2008, ki jo je izdelal Boris Rep, univ. dipl. gradb. inž., pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin z dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo. Cena (izhodišča in ponujena) se revalorizira od dneva cenitve do plačila kupnine. Navedena izhodiščna cena ne vključuje 20% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 4. Kriteriji izbire najugodnejše ponudbe Izmed zavezujočih ponudb bodo izbrani ponudniki, ki bodo ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev ponudili in predložili najvišjo ceno. V primeru enake cene bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najhitrejši pričetek investicijskega ciklusa na predmetnih nepremičninah pri izgradnji. 5. Podrobnejše informacije o predmetu prodaje: zainteresirani lahko dvignejo informacijski memorandum na Občini Komen, Komen 86, 6223 Komen. 6. Stroški: vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik. Izbrani ponudnik bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati stroške overitve prodajne pogodbe pri notarju, pripadajoči davek in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo pristojnega sodišča. 7. Oddaja ponudbe: pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najpozneje do 19. 11. 2008 do 13. ure, na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, Komisija za vodenje postopka prodaje občinskega stvarnega premoženja, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. 8. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb 8.1. Vsebina ponudbe Zavezujoča ponudba mora vsebovati: a) Podatke o ponudniku: – samostojni podjetniki in fizične osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine, – tuje pravne in fizične osebe: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, enolično identifikacijsko številko oziroma EMŠO, številko transakcijskega računa, naziv banke in navedbo transakcijskega računa za vračilo varščine, b) ponudba mora obsegati ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene, c) navedbo nepremičnin/e, za katero/e se daje ponudba, d) pričetek investicijskega ciklusa na predmetnih nepremičninah pri izgradnji, e) priloge iz točke 8.2. teh pogojev poziva za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 8.2. Priloge Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o državljanstvu in kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetnik posameznik), – izpisek iz sodnega ali poslovnega registra, ki ni starejši od enega meseca in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (pravne osebe), – ponudbeni obrazec (prijavni obrazec OBR-1), – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe (prijavni obrazec OBR-2), – izjavo o vezanosti na dano ponudbo v času 90 dni od oddaje ponudbe (prijavni obrazec OBR-3), – potrdilo o plačani varščini, ki znaša 10% ponujene cene, na TRR Občine Komen številka 01249-0100006231, sklic na številko 478-17, s pripisom: varščina za javno zbiranje ponudb. Kolikor ponudnik ne plača varščine v celoti, se premalo plačana varščina vrne brezobrestno, v roku 8 dni po oddaji ponudbe, njegova ponudba pa ne upošteva. Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo prodajalec varščino brezobrestno vrnil v 8 dneh po izpolnitvi dokumentacije, ki mu jo bo Občina Komen pred vračilom posredovala, izbranemu ponudniku pa se varščina brezobrestno vračuna v ceno ob plačilu. Vse listine, ki jih je potrebno predložiti (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v originalu, pri čemer se kot original upošteva tudi kopija listine overjena pri notarju ali upravni enoti. 9. Pogoji prodaje 9.1. Nepremičnine se prodajajo tako, da je mogoče podati pisno ponudbo za: – vsako posamično nepremičnino iz a) do j) črke druge točke tega poziva, – za vse nepremičnine iz k) do q) črke druge točke tega poziva kot celota. Ponudbe za nepremičnine se lahko dajo v eni ovojnici, pri tem pa splošnih podatkov ni potrebno prilagati večkrat. 9.2. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali garancij za nepremičnine. 9.3. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Komen pravico zadržati vplačano varščino. Občina lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe. S podpisom prodajne pogodbe kupec soglaša s komunalnimi posegi potrebnimi za izgradnjo komunalne infrastrukture in izrecno pooblašča prodajalca, da prodajno pogodbo predloži kot njegovo soglasje v postopku pridobivanja upravnih dovoljenj pri izgradnji komunalne infrastrukture. 9.4. Plačilo celotne kupnine na TRR Občine Komen številka 01249-0100006231, sklic na številko …., s pripisom: Prodajna pogodba – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine s parcelno št…. – priimek in ime oziroma firma kupca, v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe oziroma od izstavitve računa je bistvena sestavina pogodbe. Kršitev roka za plačilo kupnine s strani kupca je razlog za takojšno razvezo pogodbe, prodajalec pa obdrži plačano varščino in lahko sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičninah prodajalec izda po plačilu celotne kupnine in po poravnavi vseh stroškov. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest z vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo. 10. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah in informacije za ogled nepremičnin-lokacije, dobijo interesenti na Občini Komen, Komen 86, 6223 Komen, na tel. 05/73-10-450, kontaktni osebi: Katja Mulič in Emil Grmek ali zahtevajo pisno po e-pošti: obcina@komen.si. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 11. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika 11.1. Primerni kupci morajo zavezujočo ponudbo poslati ali oddati na naslov iz točke 7. najpozneje do 19. 11. 2008 do 13. ure. V primeru, da bo Komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne bo mogla izbrati najboljšega ponudnika ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje prodaje, bo pozvala ponudnike, da ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. 11.2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo v 5-dnevnem roku pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor ponudba v roku, določenim za dopolnitev, ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. 11.3. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe pod izhodiščno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane in se o tem obvesti ponudnika. Kot pravočasne bodo veljale ponudbe, ki bodo prispele na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, najkasneje do 19. 11. 2008 do 13. ure. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 11.4. Ponudba ponudnika mora biti veljavna najmanj 90 dni od oddaje ponudbe. 11.5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika v skladu z ZSPDPO in Uredbo bo opravila pristojna Komisija, imenovana s sklepom župana Občine Komen na sedežu občine dne 19. 11. 2008 ob 16. uri. 11.6. Na podlagi tretjega odstavka 21. člena ZSPDPO se lahko po prejemu ponudb z namenom doseganja za prodajalca ugodnejše ponudbe lahko izvedla dodatna pogajanja. Po zaključku postopka Komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. 11.7. Komisija bo ugotovila, kateri izmed ponudnikov je podal najugodnejšo ponudbo ter bo predlagal županu njegov izbor. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. 11.8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh od izbire najugodnejšega ponudnika. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ugodnejši ob upoštevanju kriterijev iz točke 4. 11.9. Če v postopku javnega zbiranja ponudb ni dosežena vsaj izhodiščna ocenjena vrednost, je javno zbiranje ponudb neuspešno. 11.10. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji nepremičnin z izbranim ponudnikom je najpozneje 15 dni od izbire najugodnejšega ponudnika. 11.11. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom ter si pridržuje pravico, da začeti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pogodbe kadarkoli ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se ponudniku povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije ter brezobrestno morebitne vplačane varščine. 12. Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Občine Komen: javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin občine Komen je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani www.komen.si.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti