Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 900-6/2008 Ob-8922/08 , Stran 3612
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, mat. številka: 5874025, ID št. za DDV: SI67593321. 2. Predmet javne dražbe in izklicna cena: 2.1 Predmet javne dražbe so naslednje nepremičnine: Komunalno neopremljeno stavbno zemljišče: – parc. št. 1347/5 dvorišče v izmeri 386 m2, vpisano v vl. št. 1563 k.o. Bežigrad; – parc. št. 1332/2 njiva v izmeri 681 m2, vpisano v vl. št. 2928, k.o. Bežigrad; – parc. št. 1333/2 – travnik v izmeri 839 m2, vpisano v vl. št. 2928 k.o. Bežigrad; – parc. št. 1333/6 travnik v izmeri 5.272 m2, vpisano v vl. št. 2928, k.o. Bežigrad, – parc. št. 1324 njiva v izmeri 4.907 m2, vpisano v vl. št. 2927, k.o. Bežigrad. 2.2 Zemljišče, ki je predmet prodaje se po določilih Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje zazidalnega otoka BI1 (Uradni list SRS, št. 2/82), v morfološki enoti BI 3/1 ZRI Soča, v površinah za inštitute, šolstvo in zdravstvo oziroma po podrobnejši namenski rabi v površinah, namenjenih prostorskemu razvoju Zavoda za rehabilitacijo invalidov Soča. 2.3 Zemljišče je prosto vseh bremen. 2.4 Izklicna cena: 9.668.000,00 EUR. Navedena izklicna cena ne vključuje 20% DDV. 3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 10.000,00 EUR. 4. Pogoji prodaje: 4.1 Prodajna pogodba bo sklenjena v obliki notarskega zapisa. 4.2 Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija Mestne občine Ljubljana ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. 4.3 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Ljubljana pravico zadržati vplačano varščino. 4.4 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi. 4.5 Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnino bo kupec poravnal na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 007-19000, v 8 dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na dodano vrednost, stroške notarskega zapisa pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 18. 11. 2008 na sedežu Mestne občine Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15 (dvorana), z začetkom ob 11. uri. Kandidati se bodo morali eno uro pred začetkom javne dražbe izkazati z dokazili iz 7. točke te objave. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1 Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu. – Predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba. – Predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik. 7.2 Vse listine (razen dokazila o plačilu kavcije) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, ki je overjena. 7.3 Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. 8. Varščina: 8.1 Ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 20% izklicne cene, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana številka: 01261-0100000114, sklic na številko: 201006, z navedbo »plačilo varščine – javna dražba BI 3/1 ZRI Soča«. 8.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 8.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 9. Dodatne informacije Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javne dražbe, natančnejše podatke o predmetnih nepremičnini in informacije za ogled zemljišča – lokacije, dobijo interesenti na Mestni občini Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami, tel. 01/306-11-13, kontaktna oseba je Urška Nardoni. Ogled nepremičnin in dokumentacije v zvezi z nepremičninami je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: 10.1 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. 10.2 Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 10.3 Javna dražba za nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. 10.4 Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o poteku dražbe. 10.5 Javno dražbo bo izvedla imenovana Komisija Mestne občine Ljubljana v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07). 10.6 Prodajalec lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, dolžan pa je vrniti vplačano varščino brez obresti. Besedilo javne dražbe je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti