Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 4780-0004/2008 Ob-9001/08 , Stran 3614
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, matična številka: 5883938, ID za DDV: SI 47348429. 2. Opis predmeta prodaje: a) poslovni prostori na parc. št. 37/1.S, k.o. Rogatec, s površino 173,66 m2, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 389, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah stavbe. Poslovni prostori so last Občine Rogatec do celote. Poslovni prostori se nahajajo v stanovanjsko-poslovnem objektu na naslovu Trg 13 v Rogatcu. b) stanovanje številka 1 na parc. št. 37/1.S, k.o. Rogatec, s površino 57,90 m2, vpisani v zemljiškoknjižni vložek št. 389, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah stavbe. Stanovanje se nahaja v stanovanjsko-poslovnem objektu na naslovu Trg 12 v Rogatcu in obsega kuhinjo 13,64 m2, sobo 33,99 m2, kopalnico 3,75 m2 in klet 6,53 m2. Stanovanju, ki se prodaja, pripada tudi drvarnica v velikosti 21,94 m2 na parc. št. 250.S, k.o. Rogatec. Stanovanje je prosto. Etažna lastnina ni vzpostavljena. V skladu z določili prostorskih aktov Občine Rogatec, se objekt nahaja v območju z oznako MS – SC1, to je območje urbanih središč, namenjeno opravljanju osebnih storitev, trgovskih dejavnosti, hotelskih in podobnih storitev ter stanovanjski dejavnosti. Stanovanjsko-poslovni objekt se nahaja v območju trškega jedra Rogatec, ki je v skladu z Odlokom o razglasitvi naselbinskega območja Rogatec (Uradni list RS, št. 75/96) razglašen kot kulturni spomenik. Vsak gradbeni poseg v prostorih in na zunanjščini stavbe je potrebno izvajati v skladu s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Celje. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnega stvarnega premoženja. 4. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za nepremičnino, ki je predmet prodaje: pod točko 2 a) je 72.250,00 €, najnižji znesek višanja pa 400,00 €; pod točko 2 b) je 28.000,00 €, najnižji znesek višanja pa 400,00 €. 5. Pogoji prodaje Prodajna pogodba bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalka zadrži njegovo varščino. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva podpisa prodajne pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime v zemljiški knjigi pristojnega sodišča. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Občini Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, v sejni sobi v pritličju in sicer v torek, 18. 11. 2008, z začetkom ob 9. uri. 7. Višina varščine Višina varščine, ki znaša 10% od izklicne cene, se glasi za nepremičnino pod točko 2 a) na znesek 7.250,00 €, pod točko 2 b) na znesek 2.800,00 € in se plača na podračun Občine Rogatec, odprt pri UJP Žalec, št. 01307-0100004165, z navedbo namena nakazila: »varščina - javna dražba, poslovni prostori - Trg 13« oziroma »varščina - javna dražba, stanovanje št. 1- Trg 12« Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni od zaključka javne dražbe. Dražiteljem, ki ne bodo pristopili k javni dražbi, vplačana varščina ne bo vrnjena. 8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Na javni dražbi lahko sodelujejo domače ali tuje pravne in fizične osebe, ki se pravočasno in pravilno prijavijo, tako da najkasneje do ponedeljka, 18. 11. 2008 do 15. ure, v zaprti kuverti z napisom »Ne odpiraj, javna dražba – Poslovni prostori« oziroma »Ne odpiraj, javna dražba – Stanovanje št. 1«, na naslov Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, priporočeno po pošti (katera mora na naslov prispeti do določenega datuma in ure) ali osebno, predložijo naslednja dokazila: – potrdilo o plačani varščini za nepremičnino, ki jo dražijo in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; odločbo upravnega organa za opravljanje dejavnosti oziroma izpis iz poslovnega registra za samostojne podjetnike, star največ 3 mesece; potrdilo o državljanstvu, če gre za fizične osebe; – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če se v imenu dražitelja javne dražbe udeleži pooblaščenec; – osebno izkaznico oziroma kopijo le-te (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko. Organizator pred začetkom dražbe preveri in potrdi vse pravočasne prijave. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo izločeni iz postopka. Javna dražba bo ustna, v slovenskem jeziku. Za posamičen predmet prodaje je pri javni dražbi prisoten tisti, ki le-tega draži. Če draži tudi drugi predmet prodaje, je prisoten še za dražitev slednjega, v nasprotnem primeru zapusti prostor. Nepremičnina bo prodana po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Izbran je tisti dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Če je dražitelj samo eden, se javna dražba kljub temu opravi, če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. Izklicna vrednost oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. 9. Pravila javne dražbe Javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Javno dražbo vodi predsednik komisije, ki jo za ta namen imenuje župan. Če izklicna vrednost ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. 10. Podrobnejši pogoji javne dražbe in ogled predmetov javne dražbe Podrobnejši podatki v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe, kakor tudi informacije v zvezi z ogledom predmeta javne dražbe, so na voljo pri Klavdiji Križanec, Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, tel. št. 03/812-10-28, e-pošta: obcina.rogatec.klavdija@siol.net. Javna dražba je objavljena tudi na spletni strani Občine Rogatec, na naslovu: http:// www.rogatec.net 11. Ustavitev postopka: komisija lahko s soglasjem župana, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške.

AAA Zlata odličnost