Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 110-27/2008 Ob-9000/08 , Stran 3617
Na podlagi 27. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 34. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika (Uradni list RS, št. 98/08) komisija za izvedbo javnega natečaja za direktorja JP KPV d.o.o., ki jo je s sklepom imenoval skupni organ, ki ga sestavljajo župani Občine Vrhnika, Občine Borovnica in Občine Log - Dragomer, objavlja javni natečaj za zasedbo delovnega mesta direktorja javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika. Za direktorja je lahko imenovana vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovno-pravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: 1. ima najmanj visokošolsko izobrazbo; 2. ima najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih; 3. da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora; 4. da osebi ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi; 5. in da oseba, če je bila član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bila pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe. Od kandidata se pričakuje tudi, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidira ter osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo 4 let, ista oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana. Prijavi na javni natečaj za delovno mesto direktorja javnega podjetja morajo kandidati priložiti kratek življenjepis, navedbo formalne izobrazbe ter drugih znanj in veščin ter priložiti še: 1. fotokopijo dokazila o izobrazbi, 2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, 3. izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje; 4. izjava kandidata, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi; 5. izjava kandidata, da če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe, 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje komisiji za izvedbo javnega natečaja pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence in; 7. program razvoja javnega podjetja. Pri programu razvoja javnega podjetja je kandidat dolžan priložiti tudi kratek povzetek programa razvoja za predstavitev na občinskih svetih občin ustanoviteljic. Viri za izdelavo programa so Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, kot tudi letni plani in poročila KPV zadnjih treh let ter ostali odloki in operativni programi s področja gospodarskih javnih služb v občinah ustanoviteljicah, Strategija razvoja Občine Vrhnika in drugi. Gradiva so dostopna na spletnih straneh občin ustanoviteljic, Komunalnega podjetja Vrhnika ali pri Maji Gnidovec. Naloge, ki jih opravlja direktor javnega podjetja so naslednje: 1. organizira in vodi delovni proces; 2. predlaga temeljne razvojne in poslovne politike, delovni načrt in program razvoja javnega podjetja; 3. sprejema ukrepe za izvajanje delovnega načrta in programa razvoja; 4. izvršuje sklepe skupščine javnega podjetja; 5. daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in periodičnem obračunu; 6. zagotavlja zakonitost dela javnega podjetja s pravico zadržanja sklepov sveta delavcev oziroma drugega organa, če je z njimi kršen zakon ali splošni akt; 7. izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in poslovanje javnega podjetja; 8. določa notranjo organizacijo ter odloča o razporeditvi in zaposlitvi delavcev; 9. odloča o nagradah in pohvalah delavcem; 10. predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili; 11. sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje javnega podjetja; 12. na predlog strokovnih služb podjetja določa cene za opravljanje dopolnilnih dejavnosti; 13. pripravlja predloge za statusne spremembe in prenehanje javnega podjetja ter spremembe v tehnično tehnoloških postopkih; 14. opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in drugimi akti javnega podjetja ter sklepi skupščine in ustanoviteljic. Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom, uvrščenim na seznam kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje. V izbirnem postopku se bo izbiralo najustreznejšega kandidata na podlagi naslednjih kriterijev: – poznavanje področja dela v javnih podjetjih (organiziranje in vodenje podjetja, poznavanje temeljev razvojne in poslovne politike, programa razvoja podjetja), – poznavanje predpisov na področju dela, ki jih opravlja KPV d.o.o., – ustreznost programa razvoja, – poznavanje pravne ureditve sistema delovanja lokalne in državne uprave, – drugo (vodstvene, organizacijske, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje upravnega poslovanja), – in drugih okoliščin, ki so pomembne za izbiro. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v roku 30 dni od objave javnega natečaja oziroma do 30. 11. 2008 na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti kuverti s pripisom »Javni natečaj za direktorja javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: maja.gnidovec@vrhnika.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri mag. Maji Gnidovec, na tel. 01/755-54-15. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti