Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4367. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru, stran 13633.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08 in 58/08; v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) in tretjega odstavka 14. člena Odloka o notranji organizaciji, delovnih mestih in nazivih v službah Državnega zbora (Uradni list RS, št. 50/04 in 32/08) izdajam
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru
1. člen
V Pravilniku o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v Državnem zboru (Uradni list RS, št. 70/08) se v petem odstavku 5. člena beseda »tri« nadomesti z besedo »dobro«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.«.
2. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»11. člen
(1) Javnim uslužbencem, ki so imeli pravico napredovanja na podlagi Pravilnika o napredovanju v službah Državnega zbora Republike Slovenije (št. 040-03/89-1/16 z 21. 6. 1994, 24. 11. 1994 in 25. 9. 2000), ki se je uporabljal pred začetkom izplačila plač po ZSPJS in pred začetkom uporabe tega pravilnika, in javnim uslužbencem, ki so že dosegli najvišje število napredovanj, ki jih je bilo možno doseči na podlagi navedenega pravilnika, se napredovalno obdobje z dnem začetka uporabe tega pravilnika ne prekine. Ti javni uslužbenci lahko napredujejo s 1. 11. 2008, če je preteklo najmanj tri leta od njihovega zadnjega napredovanja.
(2) Za javne uslužbence iz prejšnjega odstavka, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje do 1. 10. 2008, se izpolnjevanje pogojev za napredovanje preverja po pravilniku, ki se je uporabljal do izplačila plač po ZSPJS in na podlagi le-tega izpolnijo ocenjevalni listi.
(3) V letu 2009 se za leto 2008 ocenijo v skladu s tem pravilnikom vsi javni uslužbenci, razen tistih, ki so napredovali s 1. 11. 2008. Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 11. 2008, se prvič ocenijo v skladu s tem pravilnikom v letu 2010 za leto 2009.
(4) V letu 2009 se najkasneje do roka iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika za vse javne uslužbence, razen za tiste, ki so napredovali v letu 2008, ugotovi izpolnjevanje pogojev in ocene nadrejenega za pretečeno napredovalno obdobje v skladu s pravilnikom, ki se je uporabljal do izplačila plač po ZSPJS.
(5) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka se na podlagi izpolnjevanja pogojev in ocene nadrejenega določi ocena na naslednji način:
a) če bi javni uslužbenec na podlagi izpolnjevanja pogojev in ocene nadrejenega na podlagi pravilnika, ki se je uporabljal do začetka izplačila plač po ZSPJS, imel pravico napredovati:
– za dva plačna razreda, se mu za posamezno leto ocenjevalnega obdobja določi tri ocene odlično,
– za en plačni razred, se mu za posamezno leto ocenjevalnega obdobja določi tri ocene zelo dobro,
b) če izpolnjevanje pogojev in ocena nadrejenega ne zadostujejo za napredovanje, se javnemu uslužbencu za posamezno pretečeno leto napredovalnega obdobja določi ocena dobro.
(6) Ocene, določene v skladu s prejšnjim odstavkom, se vpišejo v evidenčna lista, ki sta kot Priloga IV a in Priloga IV b sestavni del tega pravilnika.
(7) Javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 3. 2008 in 1. 7. 2008 v skladu s pravilnikom, ki se je uporabljal do začetka uporabe tega pravilnika, pridobijo prvo oceno v skladu s tem pravilnikom v letu 2009; javni uslužbenci, ki so napredovali s 1. 10. 2008, pa v letu 2010. Pridobljene ocene se vpišejo v ocenjevalni list iz Priloge I tega pravilnika.
(8) Javni uslužbenec, ki v letih 2009 in 2010 izpolni pogoje za napredovanje, določene v 5. členu tega pravilnika, lahko napreduje v skladu s tem pravilnikom, če v tekočem letu izpolni pogoj treh let od zadnjega napredovanja.
3. člen
Priloga IV se nadomesti s Prilogo IV a in Prilogo IV b.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-06/08-6/1
Ljubljana, dne 27. oktobra 2008
mag. Lovro Lončar l.r.
Generalni sekretar
Državnega zbora
Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti