Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Ob-9012/08 , Stran 3621
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana. 1. Predmet poziva: predmet poziva je sofinanciranje razvoja projektov (igranih, animiranih in dokumentarnih filmov) za leto 2009. 2. Okvirna vrednost razpisanih sredstev je skupaj 140.000 EUR. 3. Pogoji za sodelovanje na pozivu Za sredstva Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Filmski sklad) na tem javnem pozivu se lahko v skladu s pogoji poziva potegujejo pravne in fizične osebe (t.i. predlagatelji), ki: – imajo sedež oziroma prebivališče v Republiki Sloveniji, kar se izkazuje z izpiskom iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES ali veljavnim osebnim dokumentom; – so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti, kar se izkazuje z zgodovinskim izpiskom iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES; – imajo na dan prijave na javni poziv izpolnjene vse pogodbene in finančne obveznosti do Filmskega sklada, kar se izkazuje s podpisano izjavo predlagatelja, ki je sestavni del dokumentacije tega poziva, pri čemer si Filmski sklad pridržuje pravico po uradni dolžnosti pregledati stanje odprtih obveznosti predlagatelja. Predlagatelj lahko na pozivu kandidira z razvojem igranega, animiranega ali dokumentarnega projekta, ki zajema delo na scenariju (pridobivanje avtorskih pravic na podlagi obstoječega dela ali biografij, predelava obstoječega dela, izdelava in dodelava dialogov, pridobivanje arhivskega in drugega materiala (dokumentov), zvočnih ter slikovnih zapisov, strokovno svetovanje, stroški agentov in stroški prevodov), iskanje snemalnih lokacij (ogled lokacij, takse, posnetki lokacij, rezervacija lokacij), izdelavo video treatmenta ali vzorca animacije, prezentacijo in marketing projekta ter strokovno svetovanje v fazi razvoja projekta. Filmski sklad ne bo financiral tistih stroškov dela na scenariju, ki jih je že financiral na podlagi drugega javnega natečaja, ne glede na to, ali je sredstva za razvoj scenarija pridobila druga oseba in ali je scenarij pridobil sredstva Filmskega sklada pod drugim naslovom. Filmski sklad prav tako ne bo financiral tistih stroškov dela na scenariju in razvoju projekta, ki so financirani na drugi pravni podlagi ali s strani drugega financerja. Za sofinanciranje razvoja projektov lahko kandidira in pridobi sredstva projekt v slovenskem jeziku, v katerem bo skupni slovenski delež dosegel minimalno 50% predračunske vrednosti projekta in v katerem udeležba slovenskih glavnih avtorjev, soavtorjev in avtorjev prispevkov dosega minimalno 50%. Predlagani projekt ne sme biti namenjen marketingu in/ali ekonomski propagandi in mora biti izveden v letu 2009. Predlagatelj, ki je z istim projektom kandidiral za proračunska sredstva in pridobil proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji ali kandidira za proračunska sredstva drugega sklada s področja avdiovizualnih medijev v Republiki Sloveniji, se ne more z istim projektom potegovati na tem pozivu za sredstva Filmskega sklada. Predlagatelj lahko kandidira za sredstva s projektom, ki je že kandidiral za sredstva Filmskega sklada, pa ni bil izbran v sofinanciranje, ne glede na to, kdo ga je predlagal in pod kakšnim naslovom. V tem primeru mora predlagatelj pisno obrazložiti spremembe projekta glede na prvo prijavo na natečaj Filmskega sklada. Če je bilo sofinanciranje razvoja projekta že dvakrat zavrnjeno, ga lahko Filmski sklad na tem javnem pozivu zavrne brez obrazložitve. Predlagatelj je ob prijavi projekta dolžan predložiti naslednjo dokumentacijo in priloge, vse v slovenskem jeziku: – s strani pooblaščenega zastopnika predlagatelja izpolnjeni, podpisani in žigosani prijavni obrazec; – s strani pooblaščenega zastopnika predlagatelja ali druge predvidene osebe izpolnjene, podpisane in žigosane obvezne izjave; – zgodovinski izpisek iz sodnega registra ali javnopravne evidence AJPES ali drugega javnega registra, iz katerega so razvidni podatki o sedežu, registraciji dejavnosti in zakonitih oziroma pooblaščenih zastopnikih predlagatelja (izpisek ne sme biti na dan prijave starejši od 3 mesecev); – fotokopija veljavnega osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno stalno prebivališče (obvezen samo za fizične osebe); – obrazec BON-1/P (za gospodarske družbe), oziroma podatki iz bilance uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi pooblaščena oseba (za samostojne podjetnike, zavode); – potrdilo banke, ki vodi predlagateljev transakcijski račun, da ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (potrdilo ne sme biti na dan prijave starejše od 2 mesecev); – finančni načrt razvoja projekta z natančno opredelitvijo deležev producentov ter financerjev in dokazili o višini vloženih sredstev (pisma o potrditvi, (pred)pogodbe, odločbe); – terminski načrt razvoja projekta z opredelitvijo posameznih del na razvoju; – sinopsis (1-2 strani); – treatment (do 15 strani; ideja projekta in jasen povzetek zgodbe; krajši opis glavnih likov); – scenarij (najmanj 45 strani za celovečerne projekte oziroma najmanj 20 strani za vse ostale projekte); – režijska vizija (do 2 strani; stil, struktura, vizualni elementi); – vzorec animacije (obvezen samo za animirane projekte); – stroryboard (obvezen samo za animirane filme); – (pred)pogodbe z izvajalci in avtorji, ki sodelujejo pri razvoju projekta; – biografija režiserja(ev) z referencami (realizirani projekti, udeležba in nagrade na festivalih); – biografija scenarista(ov) z referencami (realizirani projekti, udeležba in nagrade na festivalih); – biografija producenta z referencami in dokazili o udeležbi in dosežkih na mednarodnih festivalih ter dokazili o gledanosti realiziranih filmskih projektov (kinematografska in televizijska distribucija), potrjenimi s strani distributerjev. Dokumentacijo poziva lahko predlagatelji v roku poziva dvignejo na sedežu Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada, Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od te objave naprej, in sicer med 9. in 12. uro, ob sredah pa tudi med 14. ter 16. uro. Na podlagi pisne zahteve lahko Filmski sklad dokumentacijo poziva pošlje tudi po pošti; v tem primeru zaračuna stroške poštnine. Dokumentacija poziva se lahko natisne tudi s spletne stran Filmskega sklada http://www.film-sklad.si, kjer se nahajajo tudi vsi ostali podatki, dokumenti in pravni akti, povezani z izvedbo javnega poziva (zakonski in podzakonski akti). S prijavo oziroma oddajo vloge na poziv se šteje, da predlagatelj sprejema pogoje javnega poziva, kot jih predvideva dokumentacija poziva, ki obsega besedilo poziva, prijavni list, obvezne izjave ter predlog pogodbe o sofinanciranju. 4. Posredovanje vlog Predlagatelji lahko na javnem pozivu sodelujejo z neomejenim številom projektov, pri čemer vsak posamezni projekt predstavlja posebno, ločeno vlogo in mora biti kot takšen oddan v posebni ovojnici, ločen od ostalih projektov, s katerimi predlagatelj kandidira na pozivu. Vsaka posamična vloga mora biti pravilno in v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana s strani pooblaščenega zastopnika predlagatelja, in mora vsebovati vse obvezne priloge ter podatke, ki so določeni v dokumentaciji poziva, ki morajo biti prav tako pravilno ter v celoti izpolnjeni. Vloga mora biti poslana oziroma oddana na naslov Filmski sklad Republike Slovenije – javni sklad Miklošičeva 38/V, 1000 Ljubljana, z oznako na prednji strani: Ne odpiraj – vloga za javni poziv 2009 za sofinanciranje razvoja projektov (igranih, animiranih in dokumentarnih filmov) do 30. 10. 2009, oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena poštna pošiljka v zapečatenem ovitku. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja projekta: ime in naslov predlagatelja. Filmski sklad bo iz nadaljnjega ocenjevanja izločil vse vloge, ki: – ne bodo pravočasno vložene (t.j. bodo vložene po datumu 30. 10. 2009, oziroma bodo po tem datumu oddane na pošti kot priporočena pošiljka); – jih ne bo vložila upravičena oseba (t.j. če na dokumentih, kjer je to z besedilom poziva zahtevano, ne bo podpisan pooblaščeni zastopnik predlagatelja ali bo vlogo vložila oseba, ki nima sedeža oziroma prebivališča v Republiki Sloveniji ali ni v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti s področja filmske in video dejavnosti ali nima na dan prijave na poziv izpolnjenih vseh pogodbenih in finančnih obveznosti do Filmskega sklada); – bodo nepopolne (t.j. ne bodo oddane, sestavljene ali izpolnjene v skladu z zahtevami poziva, oziroma ne bodo vsebovale vseh predpisanih dokumentov in prilog ali bo njihova vsebina v nasprotju z zahtevami poziva). 5. Izbor projektov Vloge na javni poziv se obravnavajo posamično in vsaka predstavlja ločeno upravno zadevo. Vloge, prispele na poziv, bo evidentiral in odprl pristojni uslužbenec Filmskega sklada glede na vrstni red njihovega prispetja. Po vrstnem redu prispetja bodo vloge obravnavale tudi strokovno – programska komisija, strokovna služba in uprava Filmskega sklada, ki bodo ob tem upoštevale tudi ustreznost finančnega načrta projekta in razpoložljiva finančna sredstva Filmskega sklada. Pri izboru projektov bo Filmski sklad upošteval merila in kriterije, določene s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje projektov in programov Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega sklada (Uradni list RS, št. 16/05). Filmski sklad oceni posamezen projekt s točkami v okviru določb za posamezni kriterij. Pri ocenjevanju projektov bosta strokovno – programska komisija in strokovna služba Filmskega sklada upoštevali naslednje kriterije: – vsebinska zasnova in potencial projekta – do 40 točk; – aktualnost za slovenski/evropski/ drug mednarodni kulturni prostor – do 10 točk; – dosežki in izkušenost režiserja in scenarista, glede na dosedanje realizirane filmske projekte, udeležbo in nagrade na filmskih festivalih – do 30 točk; – strokovna in finančna kredibilnost producenta glede na realizirane projekte, udeležbo in dosežke le-teh na filmskih festivalih ter uspešnost le-teh pri gledalcih; solventnost družbe producenta – do 20 točk. Maksimalno dosegljivo število točk je 100. Filmski sklad si pridržuje pravico z 0 točk oceniti tiste projekte, ki vsebinsko ne ustrezajo konceptu javnega poziva ali ki jih Filmski sklad v skladu s predpisi sofinancira na podlagi drugih javnih natečajev ali na drugih pravnih podlagah, oziroma ki jih Filmski sklad skladno s svojim poslanstvom sploh ne sofinancira. Takšni projekti ne morejo biti sprejeti v sofinanciranje na podlagi tega javnega poziva. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo izpolnjevali vse kriterije ter zahteve in bodo v postopku izbire ocenjeni z najmanj 65 točkami po vrstnem redu prispetja, v skladu s predlagano finančno udeležbo Filmskega sklada ter ob upoštevanju višine razpoložljivih sredstev Filmskega sklada. 6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in čas trajanja poziva Najvišja vsota sredstev, ki jo bo Filmski sklad dodelil posameznemu projektu, je 35.000 EUR. Dodeljena sredstva za odobrene projekte bodo predlagateljem izplačana v skladu s pogodbenimi pogoji in morajo biti porabljena v proračunskem letu 2009. Poziv se prične z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 1 leto od objave v Uradnem listu Republike Slovenije do porabe sredstev oziroma do zaključka javnega poziva. Datumi zasedanja strokovno – programske komisije so: 1. Prvo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 22. 12. 2008. Na njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na Filmski sklad prispele najkasneje do 12. 12. 2008. 2. Drugo zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 1. 6. 2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na Filmski sklad prispele najkasneje do 25. 5. 2009. 3. Tretje zasedanje strokovno – programske komisije bo potekalo dne 9. 11. 2009. Na njem bodo obravnavane vloge, ki bodo na Filmski sklad prispele najkasneje do 30. 10. 2009. 7. Sklenitev pogodbe Filmski sklad bo z izbranimi predlagatelji pod pogoji tega javnega poziva sklenil pogodbo o sofinanciranju. Pogodba bo sklenjena predvidoma v roku 30 dni po izdaji odločbe o sofinanciranju, pri čemer si Filmski sklad pridržuje pravico razveljaviti odločbo v delu, ki se nanaša na dodelitev sredstev, če se po sprejetju v sofinanciranje ne izpolnijo ali se spremenijo pogoji, navedeni v dokumentaciji, priloženi oddani vlogi za sofinanciranje projekta. 8. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil: Danica Baiee, tel. 01/234-32-00, elektronski naslov: danica@film-sklad.si

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti