Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

SV 727/08 Ob-8999/08 , Stran 3637
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 727/08 z dne 24. 10. 2008, je bila nepremičnina – stanovanje št. 8 (z ident. št. 347/8.E, k.o. Studenci), v pritličju objekta Valvasorjeva ulica 59 (prej Leningrajska 27/a), Maribor, v skupni izmeri 44,96 m2, stoječem na parc. št. 2336, k.o. Studenci in katero je zastaviteljica Žumar Danica, EMŠO 1209958505655, pridobila na podlagi prodajne pogodbe z dne 8. 10. 2008, ki je bila sklenjena s prodajalko – Peršuh Rijavec Martino, EMŠO 1202981505749, zastavljena v korist banke – upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, v zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve upnice do dolžnice v višini 48.000,00 CHF, z obrestno mero, ki je spremenljiva in sestavljena iz šestmesečnega Libor-ja in fiksnega pribitka v višini 2,35% točke na letni ravni; z vračilom glavnice kredita v 240-mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo vsakega 30. dne v mesecu in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 30. 10. 2028 oziroma takoj, če se izpolnijo pogoji iz 10. člena kreditne pogodbe, številka 81008557428.

AAA Zlata odličnost