Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 370-2/2008 Ob-8955/08 , Stran 3608
1. Koncedent: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert. 2. Predmet javnega razpisa: podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Šentrupert. 3. Obseg koncesije: vzdrževanje lokalnih cest in tistih kategoriziranih občinskih cest, po katerih se opravlja javni prevoz šoloobveznih otrok v Občini Šentrupert, naštetih v Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Šentrupert (Ur. l. RS, št. 63/08). 4. Trajanje koncesije: koncesija bo podeljena za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2012. Koncesijsko razmerje začne veljati z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank. Predviden pričetek izvajanja del je 1. januar 2009. 5. Dokumentacija, ki jo mora ponudnik predložiti je določena v razpisni dokumentaciji koncendenta. 6. Kriteriji – merila za izbiro koncesionarja: – ponudbeno vrednost za razpisana dela po enoti, – reference ponudnika, – način plačila, – fiksnost cen. 7. Razpisna dokumentacija: za izdelavo ponudbe ponudniki ob predložitvi potrdila o plačilu odkupnine, dvignejo razpisno dokumentacijo od dneva objave javnega razpisa dalje do vključno 24. 11. 2008, v času uradnih ur v prostorih občinske uprave Občine Šentrupert, Šentrupert 33. Odkupnina za razpisno dokumentacijo znaša 30 EUR in jo je potrebno plačati na transakcijski račun Občine Šentrupert št. 01411-0100021185, odprt pri UJP Novo mesto. 8. Rok in način oddaje ponudb ter naslov: ponudniki morajo oddati pisne ponudbe z dokazili v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest«, do 24. 11. 2008 do 10. ure, na naslov: Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert, po pošti ali v sprejemni pisarni Občine Šentrupert. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov pošiljatelja. Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo na naslov prispele do navedenega roka. 9. Javno odpiranje ponudb bo dne 24. 11. 2008 ob 12. uri, v sejni sobi Občine Šentrupert, Šentrupert 33. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo. 10. Ponudniki lahko dobijo potrebne informacije in razlage za izdelavo ponudbe pisno na pisni zahtevek na naslovu naročnika z oznako »Ne odpiraj – vprašanja – koncesija rednega vzdrževanja občinskih cest«,in sicer v roku oddaje ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti