Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 4301-5/2008/9 Ob-9018/08 , Stran 3600
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Namen razpisa Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij za izvajanje operativnih, razvojnih, distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah. Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju: ministrstvo) želi s tem javnim razpisom, upoštevaje RNUST, zagotoviti ključne pogoje za pospešen razvoj turizma v turističnih destinacijah, okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma po načelih javno-zasebnega partnerstva na vseh ravneh od lokalnega do nacionalnega ter okrepiti odličnost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. 3. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti iz izvedbenega načrta modela vzpostavitve in delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji, skladno z RNUST-om. Predmet sofinanciranja bo izvajanje naslednjih aktivnosti: 1. Promocija in nastopanje na tujem in domačem trgu 2. Izboljšanje atraktivnosti celovite turistične ponudbe turistične destinacije a) Priprava skupnega strateškega načrta za razvoj turistične destinacije b) Priprava načrta trženja turistične destinacije c) Oblikovanje trženjskih znamk turistične destinacije d) Oblikovanje skupnih turističnih proizvodov na ravni turistične destinacije e) Vključevanje v nove in že obstoječe distribucijske poti (npr. vključitve v globalne rezervacijske sisteme) 3. Izvedba celovitega programa novih integralnih turističnih proizvodov 4. Upravičeni stroški Sofinancirani bodo projekti, ki so opredeljeni v predmetu razpisa. Predmet sofinanciranja so upravičeni stroški, ki so skladni z Uredbo o razvojnih spodbudah za turizem (Uradni list RS, št. 132/06, 23/2007). Kot upravičeni se štejejo stroški (v neto znesku brez DDV), ki nastanejo v okviru: 1. Izvajanja programa novih integralnih turističnih proizvodov a) izdelava skupnega strateškega načrta za razvoj turistične destinacije s predvidenimi letnimi plani, b) stroški izdelave priročnika trženjskih znamk turistične destinacije in integralnih turističnih proizvodov, c) stroški oblikovanja novih integralnih turističnih proizvodov in novih tematskih turističnih proizvodov. 2. Izvajanje promocije turistične ponudbe a) stroški oblikovanja in izdelave promocijskega materiala, b) stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic), c) stroški zakupa medijskega in oglaševalskega prostora v tujih medijih in organizacije medijskih in promocijskih dogodkov v tujini. Ad 2. in 1. a) Izdelki oziroma aktivnosti se morajo nanašati na celotno področje, ki ga pokriva regionalna destinacijska organizacija! Ad 2b) Upravičeni stroški so stroški sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnic), med njimi pa zgolj tisti, ki niso v programu dela Slovenske turistične organizacije za tekoče leto. Ad 1. a) in 1. b) Pod vsako točko mora prijavitelj pripraviti zgolj en dokument na nivoju delovanja regionalne destinacijske organizacije. Upravičeni stroški so lahko zgolj aktivnosti iz izvedbenega načrta modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki že niso bile predmet kakšnega drugega sofinanciranja. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Za upravičene stroške, ki bodo sofinancirani, se šteje tiste, ki bodo nastali na osnovi prvega izdanega naročila za izvedbo aktivnosti po prejemu sklepa o odobritvi sofinanciranja projekta s strani ministrstva. Upravičene bodo aktivnosti naročene v obdobju od dneva izdaje sklepa o odobritvi sofinanciranja do naročenih aktivnosti v obdobju treh let po prejemu sklepa o sofinanciranju (Primer: sklep o sofinanciranju je prejet 30. 1. 2009, kar pomeni, da je obdobje upravičenosti izdatkov od 30. 1. 2009 do 30. 1. 2012). Upravičeni stroški se bodo izkazovali z originalnimi računi in originalnimi dokazili o plačilu, ki bodo posredovani v preverjanje ministrstvu pred izplačilom. 5. Pogoji za kandidiranje Na razpis za ta namen se lahko prijavijo zavodi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in neprofitne gospodarske družbe z javnim pooblastilom, ki pridobijo soglasje sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije na področju razvojne regije v skladu z Razvojnim načrtom in usmeritvami slovenskega turizma 2007-2011 (v nadaljevanju RNUST) vsaj za obdobje do konca leta 2012. Prijavitelj mora zagotoviti ločeno vodenje računovodskih evidenc za aktivnosti, ki bodo predmet sofinanciranja po tem razpisu. Sofinancirane aktivnosti, ki jih bo opravljala regionalna destinacijska organizacija morajo biti striktno ločene od morebitnih tržnih dejavnosti, ki jih prijavitelj morebiti opravlja. Prijavitelji morajo izpolnjevati sledeče pogoje: – opravljajo dejavnost v Republiki Sloveniji – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidaciji, – so kapitalsko ustrezni v skladu s tretjim odstavkom 11. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07), – imajo poravnane vse svoje zapadle obveznosti do Republike Slovenije, – niso od leta 2000 pridobila in niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, – niso za iste aktivnosti iz programa dela že sofinancirani iz drugih sredstev EU. 1.2. Ostali pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za kandidiranje Prijavitelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje za kandidiranje: 1. skladnost vloge s predmetom in namenom razpisa ter pripravljenost vloge v skladu z razpisno dokumentacijo, 2. prijavitelj mora predložiti izjavo, da bo regionalna destinacijska organizacija izvajala operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji, skladno z RNUST, 3. prijavitelj mora priložiti izjavo, da bo razvijal koncept destinacijskega managementa po načelu javno-zasebnega partnerstva, vključujoč tudi partnerstvo civilnega sektorja, v skladu z RNUST, 4. prijavitelj mora predložiti sporazume o sodelovanju s predstavniki turističnega gospodarstva, ki skupaj predstavljajo vsaj dve tretjini razpoložljivih turističnih nastanitvenih zmogljivosti na področju delovanja regionalne destinacijske organizacije (vir: Statistični urad RS, najnovejši končni razpoložljivi podatki), ob upoštevanju, da sme posamezni predstavnik turističnega gospodarstva izraziti podporo zgolj enemu prijavitelju, 5. prijavitelj mora priložiti sporazume o sodelovanju z vsaj eno incoming turistično agencijo s sedežem v Sloveniji in enim ponudnikom gostinskih storitev, ki ima sedež v razvojni regiji prijavitelja, 6. prijavitelj mora predložiti sporazume o sodelovanju s področno turistično zvezo (kjer le-te obstajajo) oziroma dvema tretjinama turističnih društev na področju delovanja regionalne destinacijske organizacije, ki so bila ustanovljena najkasneje 1 leto pred prijaviteljevo prijavo na razpis, 7. prijavitelj mora predložiti izjavo, da se bo povezoval tudi z drugimi regionalnimi destinacijskimi organizacijami in nacionalno obliko organiziranosti turizma (Slovensko turistično organizacijo), 8. prijavitelj mora predložiti sporazum o sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo, katerega namen bo usklajeno izvajanje določenih promocijskih aktivnosti in v katerem bodo te aktivnosti tudi navedene, 9. prijavitelj mora imeti pisno izraženo podporo sveta regije ali pisno izraženo podporo vseh občin na področju delovanja regionalne destinacijske organizacije za izvajanje funkcij regionalne destinacijske organizacije za obdobje vsaj do konca leta 2012, 10. prijavitelj mora predložiti model vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije za obdobje vsaj do konca leta 2012, 11. prijavitelj mora predložiti izvedbeni načrt modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije po letih do konca leta 2012, 12. prijavitelj mora predložiti izjavo odgovorne osebe pristojnega organa organizacije o potrditvi modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije in potrditvi izvedbenega načrta modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije, 13. prijavitelj, ki bo pripravil nov skupni strateški načrt za razvoj turizma v turistični destinaciji, mora predložiti izjavo, da v turistični destinaciji še ne obstaja skupni strateški načrt razvoja turistične destinacije, ki bo aktualen še vsaj 3 leta od dneva prijave na razpis, 14. prijavitelj mora podati izjavo, da na ta razpis prijavljene aktivnosti niso in ne bodo prijavljene na katerega izmed drugih razpisov za isti namen, 15. prijavitelji, ki so neprofitne gospodarske družbe z javnim pooblastilom, morajo priložiti fotokopijo statuta podjetja oziroma pogodbe o ustanovitvi podjetja, s katero dokazujejo, da celoten dobiček reinvestirajo nazaj v podjetje in sklep Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, o vpisu v evidenco subjektov spodbujanja razvoja na regionalni ravni, 16. prijavitelj mora priložiti izjavo v kateri se zaveže, da bo: – v roku 6 mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju vzpostavil aktivno skrbništvo nad regijskimi vsebinami na portalu www.slovenia.info, s tem namenom pa bo podpisal sporazum s Slovensko turistično organizacijo, – koordiniral zbiranje, preverjanje, objavljanje, ažuriranje turistične ponudbe turistične destinacije na portalu www.slovenia.info, – v roku 3 mesecev od prejema sklepa o sofinanciranju v regijski portal (v kolikor ga bo vzpostavil oziroma je že vzpostavljen) integriral modul Centralnega rezervacijskega sistema, preko katerega bo v povezavi s Slovensko turistično organizacijo upravljal z rezervacijami in povpraševanji, – pri tehnični in oblikovni postavitvi regijskega portala (v kolikor ga bo prijavitelj vzpostavil oziroma je že vzpostavljen) upošteval smernice in priporočila, ki jih bo podala Slovenska turistična organizacija, 18. prijavitelj mora predložiti izjavo, da bo na ravni razvojne regije vzpostavil bazo ponudnikov namestitvenih kapacitet in vodil evidenco prihodov in nočitev ter poskrbel, da bodo podatki usklajeni z SURS-om. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali formalno nepopolne vloge pozvala k dopolnitvi le-teh. Dopolnitev vlog je mogoča v roku 8 delovnih dni od prejema poziva k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v določenem roku, bodo zavržene. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev za kandidiranje in vloge, ki ne bodo skladne z nameni razpisa, se zavrnejo. Na razpis se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije. V kolikor bo na razpis prijavljenih več regionalnih destinacijskih organizacij iz iste razvojne regije, za katere se bo izkazalo, da imajo podporo sveta regije ali vseh občin na področju delovanja, bodo vse take prijave izločene kot neustrezne in zavržene. Izjemoma se lahko na razpis prijavita dve regionalni destinacijski organizaciji iz iste razvojne regije, pod pogojem, da prihajata iz razvojne regije, ki zajema več kot 30 občin. V tem primeru mora vsaka regionalna destinacijska organizacija priložiti sklep sveta regije ali vseh občin na področju delovanja. Posamezna občina ne sme biti na območju obeh regionalnih destinacijskih organizacij, hkrati pa nobena občina ne sme biti izvzeta iz območja delovanja destinacijskih organizacij (da ne bi bila zajeta v nobeno regionalno destinacijsko organizacijo). Kolikor je v eni razvojni regiji tri četrtine ali več nočitev turistov izvedenih v eni občini (vir: Surs, končni podatki za leto 2007), mora biti v tej občini tudi sedež regionalne destinacijske organizacije, razen če se ta občina strinja, da je sedež regionalne destinacijske organizacije v drugi občini in o tem predloži pisno dokazilo. Podatki v modelu vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije in izvedbenem načrtu modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije niso predmet dopolnitve vloge. 6. Višina sofinanciranja Višina sofinanciranja upravičenih stroškov lahko dosega največ 300.000 EUR in ne manj kot 100.000 EUR za posameznega prijavitelja: – 50% upravičenih stroškov za stroške sodelovanja na turističnih sejmih in predstavitvah v tujini, – 80% upravičenih stroškov za vse ostale stroške, navedene v poglavju o upravičenih stroških. Vsaj 60% vseh upravičenih stroškov prijavitelja mora biti vezanih na izvajanje promocije turistične ponudbe ob upoštevanju, da mora biti vsaj 20% upravičenih stroškov vezanih na izvajanja programa razvoja novih integralnih turističnih proizvodov. Sredstva za sofinanciranje bodo prejemnikom nakazana na osnovi izstavljenih zahtevkov za izplačilo, v skladu z dinamiko, opredeljeno v pogodbi, in sicer po realizaciji posameznih aktivnosti iz predloženega izvedbenega načrta modela vzpostavitve in delovanja regionalne destinacijske organizacije. 7. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago prejemnikom Okvirna višina nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša: 4.200.000 EUR. – 3.570.000 EUR – namenska sredstva EU – ESRR – 630.000 EUR – slovenska udeležba Sredstva bremenijo proračunski postavki: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Delež prispevka EU v celotnih javnih izdatkih znaša 85%. Sredstva so zagotovljena na navedenih proračunskih postavkah. Koriščenje sredstev bo mogoče v letih 2009, 2010, 2011 in 2012. V letu 2009 bo na voljo 700.000 EUR, v letu 2010 1.500.000 EUR, v letu 2011 600.000 EUR in v letu 2012 1.400.000 EUR. Koriščenje sredstev bo možno do porabe oziroma do 15. 10. 2012. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov; prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. 8. Obdobje za porabo sredstev Vse prijavljene aktivnosti iz izvedbenega načrta v modelu morajo biti v celoti zaključene in plačane v roku, ki bo dopuščal izdajo zahtevka za izplačilo najkasneje 15. 10. 2012. 9. Merila za dodelitev sredstev za sofinanciranje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Skupno število možnih točk je 100. Prag števila točk, nad katerim bo odobreno sofinanciranje je 60 točk, upoštevajoč dejstvo, da mora znašati minimalno skupno število doseženih točk pri sklopu št. 1 (Kvaliteta projekta) najmanj 50% vseh možnih točk pri tem sklopu in pri sklopih meril točka št. 4. in 5. najmanj 50% vseh možnih točk pri teh sklopih. V primeru, da skupno število točk iz navedenih sklopov ne doseže navedenega praga, bo vloga zavrnjena, ne glede na to, če skupno število točk vloge doseže oziroma preseže prag za sofinanciranje. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva sredstva, bodo sredstva razdeljena glede na višino doseženih točk, prednost pri dodelitvi bodo imeli projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enako oceno se bo upoštevala višina ocenjenih točk pri kvaliteti projekta. 10. Varovanje podatkov in poslovna skrivnost Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo podatke, ki jih smatrajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Poslovna skrivnost se lahko označi posamezni podatek ali del vloge, ne more pa nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti. Rezultati razpisa so informativnega javnega značaja in bodo objavljeni. 11. Odločanje o potrditvi sofinanciranja: sklep o izbiri projekta z odobreno višino sredstev posreduje prijavitelju najkasneje v roku 60 dni ministrstvo. Pritožba na sklep ni mogoča, v kolikor se prijavitelj s sklepom ne strinja, lahko sproži upravni spor. 12. Odpiranje vlog Razpis bo odprt do porabe sredstev. Prvo odpiranje prispelih vlog bo 30. 1. 2009. Naslednja odpiranja bodo 30. 4. 2009 in 30. 7. 2009. Vsa naslednja odpiranja bodo vsakega 30. v mesecih oktober, januar, april, julij (v primeru vikendov in praznikov pa prvi naslednji delovni dan). Datumi bodo objavljeni tudi na spletnih straneh ministrstva (www.mg.gov.si). Odpiranje ni javno. Pri odpiranju se bodo upoštevale vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo najkasneje do 12. ure dva delovna dneva pred odpiranjem. Vlog, ki ne bodo ustrezno opremljene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju. 13. Ostali pogoji in dolžnosti prejemnikov sredstev Prejemniki sredstev morajo: – Prejemniki sredstev so dolžni pri izvajanju aktivnosti upoštevati načela Zakona o javnem naročanju. – Prejemniki sredstev bodo dolžni omogočiti ministrstvu ter vsem ostalim institucijam, vključenim v izvajanje prednostne usmeritve, ter njihovim pooblaščencem v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev in preverbe doseganja pričakovanih rezultatov, nadzor tako da bo možna kontrola realizacije investicije in vpogled v celotno dokumentacijo investicije tudi še pet let po zaključku financiranja. Enake pravice imajo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropskega računskega sodišča, ter Računskega sodišča Republike Slovenije. – Prejemnik mora hraniti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj do 31. 12. 2020, kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma, lahko ministrstvo ta rok podaljša. – Prejemniki sredstev bodo dolžni spoštovati predpisana pravila in smernice za izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skladov izvajanja kohezijske politike. – Kolikor se bo pri kontroli projekta po njenem zaključku izkazalo, da projekt ni v skladu z razpisom in pogodbo, lahko ministrstvo brez obveznosti odstopi od pogodbe o sofinanciranju in zahteva od prejemnika vrnitev že izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. – Prejemnik bo moral tekoče obveščati ministrstvo o vseh statusnih spremembah, spremembi sedeža ali dejavnosti, spremembi pooblaščenih oseb ali spremembi lastništva najkasneje v roku 30 dni po spremembi. – Prejemnik bo dolžan ministrstvu dostavljati zahtevana pojasnila v zvezi s projektom in med običajnim delovnim časom omogočati dostop v objekte, za izvajanje morebitnih pregledov, povezanih z projektom. – Prejemnik bo moral ministrstvo sprotno pisno obveščati o dogodkih, zaradi katerih je podaljšano ali onemogočeno izvajanje sofinanciranih aktivnosti. – V primeru, da se bo izkazalo, da je prejemnik posredoval napačne podatke v zvezi z namenom projekta ali izpolnjevanjem pogojev ali zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno projekta, bo dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do vračila. – Prejemniki sredstev bodo dolžni spoštovati predpisana pravila in smernice za izvajanje aktivnosti v okviru strukturnih skladov. Ta določila bodo podrobno opredeljena v pogodbi o sofinanciranju. – Prejemnik bo moral spoštovati določila o informiranju in obveščanju javnosti, skladno z 9. členom Uredbe 1828/2006/ES in Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih za obdobje 2007–2013, ki jih je izdala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. – Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se lahko smiselno upoštevajo kot pogoj glede na vsebino projekta: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). – Prejemniki sredstev bodo morali zagotoviti enakost med spoloma in preprečiti vsakršno diskriminacijo med osebami, ki so vključene v izvajanje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, v skladu s področno zakonodajo in 16. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006. 14. Dodatne informacije Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije lahko prijavitelji dobijo na ministrstvu, kontakt: Direktorat za turizem, Suzana Turk, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, e-mail: suzana.turk@gov.si, vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Odgovori na vprašanja prijaviteljev, bodo objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo in se smatrajo za del razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti