Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4401. Odlok o rebalansu II proračuna Občine Tišina za leto 2008, stran 13694.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 13. seji dne 24. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu II proračuna Občine Tišina za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto    Znesek v eurih
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      3.223.206
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.546.569
70   DAVČNI PRIHODKI               2.212.546
    700 Davki na dohodek in dobiček       1.960.857
    703 Davki na premoženje            81.379
    704 Domači davki na blago in         170.310
    storitve
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               334.023
    710 Udeležba na dobičku in dohodki       56.579
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            1.800
    712 Denarne kazni                 200
    713 Prihodki od prodaje blaga in       124.144
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          151.299
72   KAPITALSKI PRIHODKI              32.653
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      32.653
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                1.099
    730 Prejete donacije iz domačih           0
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              642.886
    740 Transferni prihodki iz drugih       259.662
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega       383.224
    proračuna iz sredstev proračuna
    Evropske unije
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        3.189.750
40   TEKOČI ODHODKI               1.055.046
    400 Plače in drugi izdatki          297.256
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za         47.830
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       555.277
    403 Plačila domačih obresti          11.780
    409 Rezerve                  90.142
41   TEKOČI TRANSFERI               917.065
    410 Subvencije                 11.785
    411 Transferi posameznikom in         563.440
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           86.591
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       255.249
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            1.112.894
    420 Nakup in gradnja osnovnih        1.112.894
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            104.745
    431 Investicijski transferi pravnim      18.960
    in fizičnim osebam, ki niso
    proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          85.785
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         33.456
    (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        9.326
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          9.326
    750 Prejeta vračila danih posojil         600
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      8.726
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           3.000
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           3.000
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in      3.000
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz            0
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja         0
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         6.326
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             60.504
55   ODPLAČILA DOLGA                60.504
    550 Odplačila domačega dolga          60.504
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –20.722
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE               –60.504
    (VII.-VIII.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.
    12. 2007
    9009 Splošni sklad za drugo          20.722
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08) se v 5. členu v prvem odstavku za drugo alinejo dodata tretja in četrta alineja:
»3. Prihodki iz naslova vračil sredstev (samoprispevka krajevnih skupnosti) za vlaganja v javna telekomunikacijska omrežja.
4. Prihodki od prispevkov občanov za mrliško vežico Sodišinci, ki se uporabljajo za sofinanciranje izgradnje mrliške vežice v Sodišincih.«
Prejšnja 3. točka postane 5. točka.
3. člen
V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2008 (Uradni list RS, št. 33/08) se prvi odstavek 9. člena spremeni, tako da glasi:
»V letu 2008 se oblikuje proračunska rezerva v višini 30.505 EUR.«
4. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0020/2008
Tišina, dne 27. oktobra 2008
Župan
Občine Tišina
Jožef Poredoš l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti