Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4394. Odlok o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na smučišču Izver Sodražica, stran 13688.

Na podlagi 27. in 76. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03 – v nadaljevanju ZŽNPO) ter 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99, 80/00 in 12/06) je Občinski svet Občine Sodražica na 11. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o koncesiji za graditev obstoječih žičniških naprav na smučišču Izver Sodražica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt za podelitev koncesije za graditev žičniških naprav za prevoz ljudi (v nadaljevanju: koncesija) na smučišču Izver Sodražica, za katere je ob uveljavitvi ZŽNPO upravljavec imel veljavno obratovalno dovoljenje.
Posamezne žičniške naprave, ki so predmet koncesije po tem odloku, so določene v prilogi tega odloka, ki je njen sestavni del.
Prevoz oseb po žičniških napravah, ki so predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
II. PODELITEV KONCESIJE
2. člen
Na podlagi drugega odstavka 76. člena ZŽNPO se koncesija podeli brez javnega razpisa.
Koncesija se podeli na osnovi vloge iz tretjega odstavka 76. člena ZŽNPO upravljavcu žičniških naprav z upravno odločbo, ki jo izda pristojni organ Občine Sodražica.
Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
3. člen
Vloga za pridobitev koncesije mora obsegati naslednje podatke:
– navedbo organa, kateremu se vloga pošilja,
– zadevo,
– zahtevek oziroma predlog,
– navedbo zastopnika oziroma pooblaščenca,
– firmo oziroma naziv vlagatelja ter njegov sedež oziroma prebivališče,
– navedbo lokacije žičniške naprave,
– navedbo tehničnih značilnosti žičniške naprave in njene zmogljivosti,
– namen uporabe in način obratovanja žičniške naprave,
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprava za zasneževanje ...),
– druge podatke o utemeljenosti žičniške naprave.
4. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti mora veljavno registracijo za opravljanje žičniške dejavnosti,
– poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijskega postopka,
– imeti mora strokovno usposobljene kadre in zadostne tehnične zmogljivosti za opravljanje koncesije.
III. POGOJI KONCESIJE
5. člen
Koncesija se za žičniško napravo podeli za 20 let, z možnostjo podaljšanja, vendar največ za polovico časa predmetne koncesije, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava varno obratovala v času podaljšanja koncesije.
Trajanje koncesije se podaljša z odločbo, ki jo izda občina na zahtevo koncesionarja. Predlog za podaljšanje koncesijske pogodbe mora predložiti koncesionar najmanj šest mesecev pred potekom podeljene koncesije.
Koncesija se podaljša s sklenitvijo aneksa h koncesijski pogodbi.
6. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se za žičniško napravo iz priloge tega odloka podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
7. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo s soglasjem občinskega sveta.
8. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– s prenehanjem koncesionarja,
– z odvzemom koncesije.
9. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z odpovedjo, zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe,
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe.
10. člen
Koncedent lahko odvzame koncesijo z odločbo:
– če koncesionar ne ravna skladno z izvršljivimi odločbami pristojnih inšpekcijskih organov, ki se nanašajo na varnost obratovanja,
– če za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave, pa se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače.
Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
11. člen
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniško napravo, razen če se s koncedentom ne dogovorita drugače.
Odstranitev žičniške naprave obsega razgraditev žičniške naprave, odstranitev objektov in naprav koncesije in vzpostavitev zemljišča v prvotno stanje.
IV. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34600-1/2004
Sodražica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti