Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 2008/169 Ob-8975/08 , Stran 3610
I. Predmet prodaje in opis predmeta prodaje Predmet prodaje je zazidljivo stavbno zemljišče, parcela št. 864, k.o. Žirovski vrh, v izmeri 3280 m2. Zemljišče je na pobočju, orientiranem proti JV, nad območjem zazidalnega načrta Plastuhova grapa, ca. 1 km vzhodno od centra mesta Žiri na vznožju Žirovskega vrha. Območje, katerega del je parcela 864, k.o. Žirovski vrh, je z občinskimi prostorskimi planskimi dokumenti namenjeno čisti individualni stanovanjski gradnji. Urejalo se bo z lokacijskim načrtom. Izhodiščna prodajna vrednost stavbnega zemljišča je 133.496 EUR oziroma 40,70 EUR/m2. Izhodiščna cena ne vsebuje komunalnega prispevka in nobenih davščin. Pred začetkom posega na zemljišča je potrebno izdelati lokacijski načrt in zemljišče komunalno opremiti. Primarni komunalni vodi so v neposredni bližini v razdalji do 30 m. Nepremičnina se prodaja po sistemu videno – kupljeno. II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe: 1. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni, fizične osebe pa kopijo osebnega dokumenta. 2. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (pravne osebe naziv ponudnika, naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo-podpisnika pogodbe, številko transakcijskega računa ponudnika, davčno in matično številko ponudnika, številko telefona, telefaksa in elektronski naslov ter kontaktno osebo ponudnika, fizične osebe pa davčno in matično številko ter številko računa in ime banke). 3. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine. 4. Ponudnik mora pred iztekom roka za oddajo ponudbe plačati varščino v znesku 10.000 EUR, kot garancijo za resnost ponudbe, na račun Občine Žiri, št. 01347-0100007346. Neuspelim ponudnikom bo varščina vrnjena brez obresti, v roku 8 dni po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, uspelemu ponudniku pa bo vračunana v kupnino. 5. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 10 dni od dneva prejema obvestila o izbiri. Če se izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe v določenem roku ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil in izgubi pravico do vračila varščine. Kupec mora plačati kupnino najkasneje v osmih dneh od podpisa pogodbe. V nasprotnem primeru izgubi pravico do vračila varščine. 6. Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo kupca. Vpis v zemljiško knjigo lahko predlaga vsaka od pogodbenih strank. 7. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z v razpisu določenimi pogoji prodaje. 8. Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet tega razpisa. Občina lahko začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi. III. Rok in naslov za vložitev ponudb Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226 Žiri, z oznako »Ponudba za odkup stavbnega zemljišča PG – ne odpiraj!« Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 25. 11. 2008 do 12. ure. Odpiranje ponudb bo dne 25. 11. 2008 ob 13. uri v prostorih Občine Žiri na Loški cesti 1, I. nadstropje in bo javno. IV. Naslov in oseba, od katere se lahko zahteva dodatne informacije: informacije so na voljo na sedežu Občine Žiri pri Idi Filipič-Pečelin, tel. 04/50-50-716, e-mail ida.filipic@obcina.ziri.si ali Franciju Kranjcu, tel. 04/50-50-718, e-mail franci.kranjc@obcina.ziri.si., kjer se lahko dogovorite tudi za ogled zemljišča. V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča ob izpolnjevanju vseh pogojev razpisa. VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati obveščeni v roku največ 30 dni od izteka roka za predložitev ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti