Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 626/08 Ob-8953/08 , Stran 3599
I. Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana. II. Namen in predmet projektnega razpisa: dodelitev sredstev za (so)financiranje posameznih projektov, ki so namenjeni neposrednemu predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenščine ali večanju dostopnosti te javne dobrine. Za projekte se po tem razpisu štejejo akcije (tekmovanja in druge prireditve, počitniške šole oziroma tečaji slovenščine, uveljavljanje in strokovno spremljanje jezika v javnosti, uveljavljanje slovenskih javnih napisov in imen lokalov ipd.), posamezne publikacije (knjige, zloženke, zgoščenke, spletne strani ipd.), katerih vsebina se ujema z namenom in predmetom tega razpisa, manjše terenske raziskave jezikovnega položaja, prevajanje in ustvarjanje javno dostopnih računalniških programov v slovenščini, slovenjenje imen pravnih oseb pri priglašanju sprememb v uradnem registru, sistemske jezikovne izboljšave v informacijski tehnologiji (prenosna telefonija, teletekst, sinhronizacija filmov idr.) ipd. III. Skupna višina sredstev razpisa je 21.593 €. Najmanj polovica sredstev se bo dodelila predlagateljem, katerih projektov ni mogoče imeti za del njihove pridobitne dejavnosti. Za posamezni projekt se lahko dodeli do 2.500 €. Sredstva morajo biti porabljena do 20. novembra 2009. IV. Splošni pogoji za sodelovanje: upravičenci do sredstev so lahko posamezniki in nevladne organizacije (društva, zavodi, podjetja ipd.), ki najpozneje do 5. decembra 2008 (datum oddaje priporočene poštne pošiljke) predložijo ponudbo z ustrezno dokumentacijo in ki se zavežejo podpisati pogodbo o izpeljavi in (so)financiranju sprejetega projekta do konca leta 2009. Posamezni upravičenec lahko priglasi največ dva projekta. Predlagatelji, katerih registrirano nepridobitno dejavnost financira država ali lokalna skupnost kot (so)ustanoviteljica, ne morejo konkurirati s projekti, ki se vsebinsko uvrščajo v to njihovo dejavnost. Prav tako ne morejo sodelovati predlagatelji, ki so bili v preteklih letih pogodbena stranka ministrstva in niso izpolnili vseh svojih obveznosti do njega, ter predlagatelji s projekti, ki so bili že izbrani na katerem od drugih razpisov ministrstva. Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog pri odpiranju vlog. V. Vloge s ponudbami je treba oddati v zaprti ovojnici, opremljeni na sprednji strani z dodatnim napisom »Ne odpirajte – prijava na projektni razpis JPR8-UPRS-2009!«, na hrbtni strani pa z imenom in natančnim naslovom predlagatelja. Vloga mora obvezno vsebovati: – priglasitev projekta (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva); – razčlenjen opis projekta (najmanj ena tipkana stran z rubrikami: Vrsta projekta glede na navedbe iz II. odstavka tega razpisa; Cilji projekta; Način in čas izpeljave projekta; Potrebni kadri in oprema; Predvideni učinki); – razčlenjen predračun (izpolnjen in podpisan obrazec ministrstva); – predstavitev odgovornega izvajalca projekta (podatki o njegovi strokovnosti in redni oziroma osnovni dejavnosti, sodelovanju pri podobnih projektih v preteklosti, morebitna posebna priporočila) in navedba odgovorne osebe predlagatelja projekta. VI. Vloge bo odpirala in o njih odločala posebna komisija za odpiranje vlog. Iz nadaljnjega postopka bodo izločene vse vloge, ki jih ni vložila upravičena oseba, ki so prepozne (ali prepozno dopolnjene) ali ki so nepopolne. Pri nadaljnji obravnavi bo strokovna komisija za slovenski jezik upoštevala in vrednotila splošno ustreznost predloga glede na namen in predmet razpisa, vsebinsko kakovost ponudbe, ustreznost cene glede na predvidene stroške storitev in materiala, usposobljenost izvajalca za izpeljavo projekta (njegova dokazana strokovnost in reference, zagotovljena oprema, delež lastnih sredstev ipd.). Kot prednostna merila za vrednotenje posameznih predlogov bo strokovna komisija upoštevala uporabo sodobnih pristopov in pripomočkov pri izvedbi predlaganega projekta, ustreznost vsebinske in/ali didaktične zasnove projekta glede na ciljno občinstvo, dosedanjo izvajalčevo načrtnost in sistematičnost pri uveljavljanju slovenskega jezika kot kulturne dobrine (predstavitev morebitnih izkušenj pri tem), načrtovanje posebne popularizacijske dejavnosti za predstavljanje rezultatov po izvedbi predlaganega projekta ter zagotavljanje sodelovanja mlajših avtorjev ali izvajalcev pri izvedbi predlaganega projekta. Pri tem lahko komisija od predlagateljev zahteva dodatna pojasnila ali dokazila. Priglasitveni in predračunski obrazec sta objavljena na spletni strani Ministrstva za kulturo in sta na voljo tudi v njegovi glavni pisarni. Več informacij: Zoran Pistotnik, tel. 01/400-79-66, e-pošta: zoran.pistotnik@gov.si. O izidu tega projektnega razpisa (število obravnavanih vlog, seznam sprejetih ponudb in višina dodeljenih sredstev zanje) bodo predlagatelji obveščeni najpozneje do 28. februarja 2009.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti