Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4380. Sklep o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju oktober–december 2008, stran 13669.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 98. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 16. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Borovnica v obdobju oktober–december 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja financiranje Občine Borovnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in izdatkov občine je določen v Skladu z Zakonom o javnih financah in Odlokom o proračunu Občine Borovnica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 45/07; v nadaljevanju odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v evrih
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto           Proračun
                      oktober–december
                            2008
------------------------------------------------------------
    I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      814.493
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            754.800
70   DAVČNI PRIHODKI                550.591
    700 Davki na dohodek in dobiček        425.485
    703 Davki na premoženje            92.635
    704 Domači davki na blago in          32.471
    storitve
    706 Drugi davki                   0
71   NEDAVČNI PRIHODKI               204.209
    710 Udeležba na dobičku in dohodki       24.907
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine             277
    712 Denarne kazni                 650
    713 Prihodki od prodaje blaga in         883
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          177.492
72   KAPITALSKI PRIHODKI                 0
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          0
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog            0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in         0
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                 360
    730 Prejete donacije iz domačih          360
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              59.333
    740 Transferni prihodki iz drugih       59.333
    javnofinančnih institucij
    II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       804.446
40   TEKOČI ODHODKI                131.162
    400 Plače in drugi izdatki           32.765
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za          6.581
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve        85.920
    403 Plačila domačih obresti             0
    409 Rezerve                   5.896
41   TEKOČI TRANSFERI               440.780
    410 Subvencije                 8.036
    411 Transferi posameznikom in         304.786
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim           44.875
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi       83.083
    414 Tekoči transferi v tujino            0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             130.404
    420 Nakup in gradnja osnovnih         130.404
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            102.100
    431 Investicijski transferi pravnim      84.230
    in fizičnim osebam, ki niso
    Proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          17.870
    proračunskim uporabnikom
    III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK           10.047
    (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
------------------------------------------------------------
    IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
    PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)        1.493
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          1.493
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
    751 Prodaja kapitalskih deležev           0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      1.493
    V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE           708
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE            708
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                  0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz           708
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja         0
    v javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
    VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        785
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
    VII. ZADOLŽEVANJE (500)               0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje               0
    VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)             0
55   ODPLAČILA DOLGA                   0
    550 Odplačila domačega dolga            0
    IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV      10.832
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)
    X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)          0
    XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-       –10.047
    VIII.-IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
    31.12. PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo          –11.806
------------------------------------------------------------
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani Občine Borovnica.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
7. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine 0 evrov.
5. KONČNA DOLOČBA
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2008 dalje.
Št. 410-0007/2007-15
Borovnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti