Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Ob-8936/08 , Stran 3619
1. Predmet prodaje je: teptalni stroj za sneg, znamke Prinoth, tip 200, tov. št. motorja: 6708379, z nagibnim plugom, frezo s hidravličnim pogonom ter nastavkom za tekaške proge. 2. Izhodiščna tržna cena je 14.700,00 EUR in je določena v skladu s Cenilnim poročilom, ki ga je izdelal Ivan Žitnik, univ. dipl. inž. str., Ul. borca Petra 12, Ljubljana, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme imenovan od Temeljnega sodišča v Ljubljani in s certifikatom št. 12, Slovenskem inštitutu za revizijo kot preizkušeni ocenjevalec vrednosti strojev in opreme. 3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, s pripisom »za nakup teptalnega stroja za sneg, znamke Prinoth, tip 200«. 4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od objave. 5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na št. 18 3311-7141998. Uspelemu ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po preteku roka za zbiranje ponudb. 6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo premičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti: – potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra, – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države, katere državljan je, oziroma kjer ima sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan druge države oziroma, ki ima sedež v drugi državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati; – davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila kavcije. 7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji premičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi. 8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb. 9. Merilo za izbiro je višina ponujene kupnine. V primeru, da prispe več enakih ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Uradni list RS, št. 12/03). 10. Prodajna pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena sestavina kupoprodajne pogodbe. 11. Izročitev in prenos predmeta pogodbe se opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov. 12. DDV, stroške overovitve pogodbe, eventualne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec. 13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, Ljubljana, Martin Kreč, tel. 01/23-48-618. Ogled je mogoč po dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti