Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 88/2008 Ob-8925/08 , Stran 3616
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 in 65/08, v nadaljevanju: ZJU), objavlja Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta direktorja Občinske uprave Občine Pesnica, ki se opravlja v nazivu podsekretar. Pogoji: – univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali z magisterijem, – 6 let delovnih izkušenj, – aktivno znanje uradnega jezika, – državni izpit iz javne uprave oziroma obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, – strokovni izpit iz upravnega postopka, – funkcionalno znanje upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov. Od kandidata se pričakuje tudi, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanja področja, za katerega kandidira in poznavanje upravnega poslovanja. Kandidat mora izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena ZJU. Pisni vlogi mora kandidat priložiti: – pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, – pisno izjavo o doseženi delovni dobi, – izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Pesnica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence, – pisno izjavo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga je kandidat opravil), – pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka. Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis ter navedbo formalne izobrazbe in drugih znanj in veščin, ki jih je pridobil. Delovno področje: – neposredno vodenje občinske uprave, – načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v občinski upravi, – odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave, – opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi, – vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte, – vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji, – oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih dokumentov, – opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi, – skrb za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, – priprava splošnih aktov občine, – priprava pogodb, – opravljanje drugih nalog po pooblastilu ali nalogu župana ter programom dela. Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja opraviti obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv skladno z določili ZJU. Funkcionalno znanje upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov se pridobi v petnajstih mesecih, od dneva imenovanja na položaj. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo 5 let, s polnim delovnim časom. Potrdila oziroma soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami do 15. 11. 2008 na naslov: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39a, 2211 Pesnica, s pripisom: »Javni natečaj – direktor Občinske uprave Občine Pesnica«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.pesnica@pesnica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Karmen Kotnik, tel. 02/654-23-38, e naslov: karmen.kotnik@pesnica.si. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti