Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4378. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2007, stran 13667.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/04 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 16. redni seji dne 16. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun Občine Borovnica za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po zaključnem računu za leto 2007 so naslednji (v EUR):
----------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   Skupaj prihodki                2.376.439
II.   Skupaj odhodki                2.068.158
III.  Presežek prihodkov nad odhodki         308.281
    (I.-II.)
B)   IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
IV.   Prejeta vračila danih posojil in         7.857
    prodaja kapitalskih deležev
V.   Dana posojila in povečanje            3.025
    kapitalskih deležev
VI.   Razlika med prejetimi in danimi          4.832
    posojili (IV.-V.)
C)   IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII.  Zadolževanje                     /
VIII.  Odplačilo dolga                    /
IX.   Zmanjšanje sredstev na računih         313.113
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)            /
XI.   Neto financiranje (VI.+VII.-VIII.-       –308.281
    IX=-III.)
XII.  Stanje sredstev na računih dne         294.328
    31. 12. 2007
----------------------------------------------------------------
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna za leto 2007 se prenese v leto 2008.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0004/2008-8
Borovnica, dne 16. oktobra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti