Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 2008/000795 Ob-8962/08 , Stran 3614
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec. 2. Predmet javne dražbe: a) Nepremičnina parc. št. 54/3.S, k.o. Žalec, v izmeri 648 m2, stavba z iden. št. 996-1389, na naslovu Pečnikova 1, Žalec. V stavbi je 568 m2 poslovnih prostorov ter 120,18 m2 skupnih prostorov. Del stavbe ima samostojen vhod in je popolnoma ločen s preostalim delom stavbe. Predmetna nepremičnina je z Odlokom o ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra z ožjim vplivnim območjem opredeljena kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju, kjer so predvidene oskrbne in storitvene dejavnosti. Nepremičnina je obremenjena z obligacijskimi pravicami: – najemno razmerje z NLB d.d. za določen čas, do 31. 5. 2016, poslovni prostori v izmeri 168 m2, – najemno razmerje s SIPRO d.o.o., za nedoločen čas, poslovni prostori v izmeri 177,75 m2, s souporabo skupnih prostorov; Nepremičnina se prodaja skupaj z zgoraj navedenimi obligacijskimi pravicami. b) Nepremičnina parc. št. 457/24 pašnik v izmeri 1817,00 m2 in parc. št 457/101 pašnik v izmeri 98,00 m2, obe vpisani v vl. št. 1100, k.o. Zalog. Predmetni nepremičnini sta s Potrdilom o namenski rabi zemljišča št. 35006-821/2008 z dne 22. 10. 2008, opredeljeni kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju, P-proizvodne dejavnosti, na katerem je z Odlokom o zazidalnem načrtu poslovno-proizvodne dejavnosti Podlog (Uradni list RS, št. 25/02) predvidena gradnja poslovnega objekta. 3. Izklicna cena za nepremičnine: a) 600.000,00 EUR. Kupec je dolžan plačati tudi davek na promet nepremičnin. b) 87.350,88 EUR. V ceno je že vključen 20% DDV. Kupec je poleg navedene cene za predmetno nepremičnino na zemljišču parc.št 457/24 pašnik v izmeri 1817,00 m2, vpisani v vl. št. 1100, k.o. Zalog, podjetju S-metal d.o.o., Celjska Cesta 61, 3250 Rogaška Slatina, ID za DDV 57974748, dolžan plačati nadomestilo za stroške komunalnega urejanja znotraj cone ZN Podlog, v višini 15 EUR/m2 z DDV, na podlagi izstavljenega računa. V tem znesku je všteta odškodnina za služnost pešpoti in vožnje, pravica priključitve na elektriko – skupna omarica, pravica priključitve na obstoječi jašek kanalizacije in pravica priključitve na vodovodno omrežje. Podjetje S-metal bo kupcu, na podlagi drugega odstavka 4. člena pogodbe o služnosti, z dne 10. 4. 2004, sklenjene med Občino Žalec in S-metal, d.o.o., po plačilu nadomestila izdal ustrezno listino, ki bo podlaga za vpis služnosti v zemljiško knjigo. Vrednost nadomestila za stroške komunalnega urejanja bo Občina Žalec upoštevala pri obračunu komunalnega prispevka Občini Žalec kot namenska plačila investitorja v izgradnjo komunalne infrastrukture. Najnižji znesek višanja izklicne cene za oba predmeta dražbe je 1.000,00 EUR. 4. Vsak dražitelj mora do vključno torka, 25. 11. 2008, plačati varščino v višini 10% od izklicne cene nepremičnine, za katero bo dražil na javni dražbi (če bo dražitelj dražil več nepremičnin mora plačati varščino v višini 10% izklicne cene za vsako nepremičnino, ki jo bo dražil), na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366, s pripisom »Za javno dražbo«. Plačana varščina se bo uspelemu dražitelju vračunala v kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa vrnila brez obresti v roku treh dni po končani dražbi. 5. Pogoji javne dražbe Dražitelji morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo na javni dražbi in priložiti: – potrdilo o plačani varščini, – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), – dokazilo sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni; – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija, ipd.); – pooblastilo za sodelovanje na dražbi, overjeno pri notarju, če je oseba zastopnik. 6. Pravila javne dražbe: a) Dražbo vodi komisija, ki jo imenuje župan, dražba je ustna. b) Draži lahko tisti, ki je do vključno 25. 11. 2008, vplačal varščino in pred pričetkom dražbe predložil vsa zahtevana dokazila. c) Dražitelji lahko višajo ceno za nepremičnine za večkratnik zneska 1.000 EUR. d) Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba. e) Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. f) Če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana po izklicni ceni. g) Dražba je končana, ko vodja dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. h) Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Morebitne ugovore reši komisija takoj. i) Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin. Po končani javni dražbi se predkupnega upravičenca pozove, ali sprejme ponudbo za ceno, ki bo dosežena z draženjem. Kolikor predkupni upravičenec ponudbe ne sprejme, se nepremičnina proda tistemu dražitelju, ki je uspel na javni dražbi. 7. Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. V primeru, da se dražitelj, ki je na dražbi uspel, v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od nakupa odstopil, pri čemer varščina zapade v korist Občine Žalec. 8. Kupnino mora kupec poravnati v osmih dneh od sklenitve pogodbe na podračun Občine Žalec št. 01390-0100004366. Plačilo celotne kupnine v osemdnevnem roku predstavlja bistveno sestavino pravnega posla. 9. Nakup nepremičnine se opravi po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije se ne upoštevajo. 10. Prodajalec lahko postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti, dolžan pa je dražiteljem vrniti varščino brez obresti ter stroške v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije 11. Javna dražba bo v torek, 25. novembra 2008 ob 9. uri, v sejni sobi Občine Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec. 12. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani dražitelji dobijo na Občini Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, prvo nadstropje soba 26, vsak delovni dan med 11. in 12. uro na tel. 03/713-64-14. Ogled nepremičnine in druge dokumentacije v zvezi z nepremičnino je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti