Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4374. Tarifa o spremembah in dopolnitvah Tarife o taksah in nadomestilih, stran 13654.

Strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor na podlagi drugega odstavka 261. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06, 9/07, 102/07 in 69/08 – v nadaljevanju: ZZavar) v zvezi z 2. točko 256. člena ZZavar izdaja
T A R I F O
o spremembah in dopolnitvah Tarife o taksah in nadomestilih
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02 in 74/05 – v nadaljevanju: Tarifa o taksah) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da glasi:
»(2) Vrednost točke po tej tarifi znaša 4,17 EUR.«
2. člen
V tarifni številka 1a se v tretji alineji črta besedilo, ki glasi:
»znaša taksa za vsako od navedenih zahtev 200 točk«
ter doda nova četrta alineja, ki glasi:
»– opravljanje poslov posredovanja pri nakupu ali prodaji investicijskih kuponov vzajemnih skladov po zakonu, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje (14/7/4. člen ZZavar), znaša taksa za vsako od navedenih zahtev 200 točk.«
3. člen
V tarifni številki 19 se besedilo, ki glasi »(230/4. člen ZZavar)« spremeni tako, da glasi:
»(230/4., 230/5. člen ZZavar)«.
4. člen
V tarifni številki 20 se besedilo, ki glasi »(238/1. člen ZZavar)« spremeni tako, da glasi:
»(238/1., 227/4. člen ZZavar)«.
5. člen
V prvem odstavku tarifne številke 23 se za zaklepajem doda besedilo, ki glasi:
»ali zoper odredbo o dopolnitvi poročila (180/3. člen ZZavar)«.
6. člen
Tarifna številka 23a se spremeni tako, da glasi:
»Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prenos prostih sredstev iz ene skupine v drugo (14/14., 354/2/3. člen ZZavar), oziroma za izdajo soglasja k metodi porazdelitve prihodkov in odhodkov, oziroma za izdajo soglasja k spremembam in dopolnitvam metode porazdelitve prihodkov in odhodkov (14/14/2. člen ZZavar) znaša taksa 200 točk«.
7. člen
Za tarifno številki 23c se doda nova tarifna številka 23d, ki glasi:
»Za izdajo dovoljenj, oziroma soglasij, glede katerih Tarifa o taksah ne predpisuje višine takse, znaša taksa za zahtevo 100 točk.«
8. člen
V tarifni številki 27 se v prvem odstavku črta besedilo, ki glasi:
»zavarovalne zastopniške družbe, zavarovalne posredniške družbe«
V 3. točki drugega odstavka se črta besedilo, ki glasi:
»3. za zavarovalne zastopniške in zavarovalne posredniške družbe prihodki iz naslova opravljanja storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega posredovanja v preteklem letu«
in se obstoječa 4. točka drugega odstavka ustrezno preštevilči.
V 3. točki tretjega odstavka se črta besedilo, ki glasi:
»3. za zavarovalne zastopniške in zavarovalne posredniške družbe 0,06% od osnove,«
in se obstoječa 4. točka tretjega odstavka ustrezno preštevilči.
9. člen
Končno določilo
Ta tarifa začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. oktobra 2008
EVA 2008-1611-0116
Predsednik Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l.r.
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k spremembam tarife s sklepom št. 42600-5/2008/4 z dne 20. 10. 2008.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti