Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Ob-8957/08 , Stran 3604
1. Naročnik – neposredni proračunski uporabnik in izvajalec javnega razpisa Naročnik (neposredni proračunski uporabnik): naročnik javnega razpisa in neposredni proračunski uporabnik je Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana. Izvajalec: izvajalec javnega razpisa je JAPTI, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana. 2. Namen razpisa Namen javnega razpisa je izbrati in spodbuditi mala in srednje velika podjetja (MSP), ki imajo potencial za nadaljnjo rast in razvoj, k sodelovanju v pilotnem izvajanju modelov pomoči, ki bodo podjetjem pripomogli izboljšati poslovanje in jim olajšali vstop na tuje trge. Z razpisom želimo podpreti izbrana podjetja za hitrejše prilagajanje zahtevam trga in jim pomagati razvijati tiste poslovne funkcije, ki lahko bistveno pripomorejo k doseganju višje dodane vrednosti z vključitvijo v naslednje že razvite modele: 1. model izobraževanja za vstop na tuje trge, 2. model razvoja blagovne znamke in 3. model industrijskega oblikovanja izdelka. Zgoraj navedene modele so za JAPTI že razvili izvajalci, izbrani na predhodno izvedenem javnem naročilu za izdelavo modelov pomoči pri razvoju in rasti podjetji in izvajanje le-teh. Povzetki modelov so del razpisne dokumentacije. 3. Cilj razpisa: izbrati in podpreti sodelovanje do največ 12 podjetij v pilotnem izvajanju modelov pomoči pri razvoju in rasti podjetij v letih 2008 in 2009. 4. Predmet razpisa Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov sodelovanja izbranih podjetij v pilotnem izvajanju modelov pomoči pri razvoju in rasti v letu 2008 in 2009. Predvidena je vključitev: – osmih podjetij v model izobraževanja za vstop na tuje trge, – dveh podjetij v model razvoja blagovne znamke in – dveh podjetij v model industrijskega oblikovanja izdelka. Posamezno podjetje se lahko prijavi za sofinanciranje stroškov sodelovanja v pilotnem izvajanju zgolj enega od modelov pomoči, sicer se njegova vloga zavrže. JAPTI bo kot prednostne tuje trge upošteval trge Brazilije, Romunije, Italije, Kitajske, Turčije, Ruske Federacije, Nemčije in Kuvajta, kjer ima vzpostavljena predstavništva slovenskega gospodarstva v tujini. Predmet javnega razpisa ni sofinanciranje izobraževanj zaposlenih v podjetjih izven modelov, navedenih v tem javnem razpisu. 5. Upravičeni stroški Sofinancirajo se samo tiste aktivnosti, ki so opredeljene v namenu in predmetu tega razpisa. Sofinanciranje se lahko izvede le za aktivnosti in upravičene stroške, ki niso delno ali v celoti financirani z drugimi javnimi sredstvi državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov. Upravičeni stroški so stroški, ki: – so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno oziroma za storitve, ki so bile izvršene, – so v skladu s cilji projekta in so potrebni za njegovo izvedbo, – se jih dokazuje z knjigovodskimi listinami oziroma listinami enake dokazne vrednosti, – morajo biti v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili. Upravičeni stroški za sodelovanje podjetij v pilotni izvedbi za: 1. model izobraževanja za vstop na tuje trge so: – potni stroški, vključno z namestitvijo in dnevnicami, – stroški študij, ki pa ne smejo presegati 30 odstotkov vseh upravičenih stroškov, – stroški strokovnega gradiva in učnih materialov, – stroški nadomestila za čas sodelovanja v pilotnem modelu (razvidno iz časovnice), ki pa ne sme presegati 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov. 2. model razvoja blagovne znamke so: – potni stroški, vključno z namestitvijo in dnevnicami, – stroški prevajanja gradiv in storitve tolmačenja v zvezi z uveljavitvijo blagovne znamke na vstopnih trgih, – stroški priprave analiz in priporočil v zvezi z vstopnim trgom, potencialnimi uporabniki na trgu ter prilagoditvijo znamke vstopnemu trgu, ki pa ne smejo presegati 30 odstotkov vseh upravičenih stroškov, – stroški strokovnega gradiva in učnih materialov, potrebnih za sodelovanje v modelu, – stroški nadomestila za čas sodelovanja v pilotnem modelu (razvidno iz časovnice), ki pa ne sme presegati 30 odstotkov vseh upravičenih stroškov, – stroški predstavitvenega materiala za vstop na tuje trge (brošure, predstavitveni CD-ji), ki pa ne smejo presegati 15 odstotkov vseh upravičenih stroškov, – stroški najema sejemskega prostora za predstavitev podjetja na sejmu, ključnega pomena za uspešno sodelovanje v modelu. 3. model industrijskega oblikovanja izdelka so: – potni stroški, vključno z namestitvijo in dnevnicami, – stroški priprave študij, analiz trga in uporabnikov, ki pa ne smejo presegati 30 odstotkov vseh upravičenih stroškov, – stroški strokovnega gradiva in učnih materialov, potrebnih za sodelovanje v modelu, – stroški nadomestila za čas sodelovanja v pilotnem modelu (razvidno iz časovnice), ki pa ne sme presegati 30 odstotkov vseh upravičenih stroškov, – stroški najema industrijskega oblikovalca, – stroški izdelave prototipov in predstavitvenih renderjev, – stroški testiranja, – stroški najema sejemskega prostora za predstavitev podjetja na sejmu, ključnega pomena za uspešno sodelovanje v modelu. 6. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov V okviru javnega razpisa bodo upravičeni stroški podprti do višine 50%. V finančni konstrukciji mora biti upoštevano sofinanciranje upravičenih stroškov za izbor podjetij in sofinanciranje njihovega sodelovanja v pilotnem izvajanju modelov pomoči pri razvoju in rasti podjetij: – za model izobraževanja za vstop na tuje trge v višini do največ 17.500,00 EUR ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek, – za model razvoja blagovne znamke v višini do največ 15.000,00 EUR ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek, – za model industrijskega oblikovanja izdelka v višini do največ 15.000,00 EUR ob upoštevanju intenzivnosti sofinanciranja upravičenih stroškov. DDV ni upravičen strošek. 7. Obdobje sofinanciranja upravičenih stroškov: Sofinancirajo se upravičeni stroški sodelovanja v pilotnem izvajanju modelov pomoči pri razvoju in rasti podjetij v času od podpisa pogodbe do najkasneje 14. 5. 2009. Podjetje mora dostaviti zahtevek za izplačilo skupaj s poročilom za izvedene aktivnosti vključno z dokazili do najkasneje 15. 5. 2009. 8. dvojno financiranje Sofinanciranje se lahko izvede le za upravičene stroške, ki se niso oziroma se ne bodo financirali z drugimi javnimi sredstvi (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov) in v okviru namenov tega javnega razpisa. V primeru, da prejemnik sredstva za namen iz tega razpisa prejme tudi iz drugih javnih virov, se šteje, da gre za dvojno financiranje. V tem primeru JAPTI odstopi od pogodbe o sofinanciranju in prejemnik vrne vsa prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva plačila do dneva vračila sredstev. 9. Upravičeni prejemniki sredstev: upravičeni prejemniki sredstev razpisa so gospodarske družbe (v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI) – v nadaljevanju: ZGD-1, ki spadajo v skupino v malih in srednje velikih podjetij, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji. 10. Pogoji za kandidiranje 10.1. Splošni pogoji Na javnem razpisu lahko kandidirajo pravne osebe, ki so registrirane v Republiki Sloveniji in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so gospodarske družbe, ki so registrirane po ZGD-1(Uradni list RS, št. 42/06), ZGD-1A (Uradni list RS, št. 10/08) ter ZGD-1B (Uradni list RS, št. 68/08) in bodo na dan prijave opravljali svojo dejavnost najmanj 3 leta; – sodijo v skupino malih ali srednje velikih podjetij in ne sodijo v skupino mikro podjetij; – na dan prijave niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije; – niso od leta 2000 pridobile oziroma niso v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah; – niso za isti namen že pridobile ali so v postopku pridobivanja sofinanciranja iz sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali virov EU in drugih virov; – imajo poravnane obveznosti do države. 10.2. posebni pogoji Podjetje mora izpolnjevati naslednje posebne pogoje: a) za model izobraževanja za vstop na tuje trge: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) za model razvoja blagovne znamke: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) za model industrijskega oblikovanja izdelka: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 11. Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni: – podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje, ki so navedeni v tem razpisu, – vladne službe, institucije javne uprave, – podjetja, ki opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08): – področje A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05 – Pridobivanje premoga, – jeklarsko industrijo (skupina 07.1 – Pridobivanje železove rude; skupina 24.1 – Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin; skupina 24.2 – Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov; skupina 24.3 Druga primarna predelava železa in jekla; razred 24.51 – Litje železa; razred 24.52 – Litje jekla), – oddelek 10 – Proizvodnja živil, – oddelek 11 – Proizvodnja pijač, – oddelek 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.1 – Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa, – sektor ladjedelništva (razred 30.11 – Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij), – sektor sintetičnih vlaken, – dejavnosti izdelovanja in trženja proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode. 12. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale prijavne pogoje in bodo skladne s predmetom in namenom javnega razpisa, bo ocenila strokovna komisija na osnovi naslednjih meril za posamezni model, in sicer: a) model izobraževanja za vstop na tuje trge Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! b) model razvoja blagovne znamke Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! c) model industrijskega oblikovanja izdelka Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen posameznih meril je podan v ocenjevalnih merilih, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Maksimalno število točk pri posameznem modelu skupaj je 100 točk. Kolikor bo skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, presegla vrednost razpisanih sredstev, bodo imele prednost vloge z višjo oceno. V primeru, da bo več vlog z enako oceno in sredstva ne bodo zadostovala za sofinanciranje vseh, se bo uporabil dodatni prednostni kriterij, in sicer: Indeks razvojne ogroženosti (Sklep Vlade o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007–2013; Uradni list RS, št. 23/06), nato pa se bodo sredstva dodeljevala glede na vrstni red dospetja vlog. V primeru, da prijavitelj odstopi od podpisa ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. JAPTI bo sofinanciral tiste prijavitelje, ki bodo oddali popolno vlogo, izpolnili razpisne pogoje, določene s tem javnim razpisom, in bodo v postopku ocenjevanja dosegli najmanj 60 točk. V primeru dvoma lahko odgovorna oseba pozove prijavitelja, da v določenem roku predloži na vpogled originalne listine. Če prijavitelj tega ne stori, se njegova vloga izloči iz nadaljnjega postopka. Iz predložene finančne konstrukcije mora biti razvidno, da so v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. 13. Okvirna višina sredstev Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa je 200.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v finančnem načrtu Ministrstva za gospodarstvo za leto 2008 in 2009 na proračunski postavki: – 6064 – Inovacijsko okolje in razvoj gospodarstva oziroma v finančnem načrtu JAPTI na SM 018, SN 1801. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. 14. Vzorec pogodbe: vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijavitelj ga parafira ter priloži k vlogi. Obrazcev »Zahtevek za izplačilo« in »Poročilo« prijavitelj ne izpolnjuje oziroma prilaga k vlogi. Navedena obrazca bodo prejemniki sredstev JAPTI-ju posredovali kot poročilo po podpisu pogodbe o dodelitvi nepovratnih sredstev v skladu z datumi, določenimi v pogodbi. 15. Hranjenje dokumentacije: prejemnik mora hraniti vso projektno dokumentacijo 5 let. 16. Dostopnost dokumentacije o projektu: prejemnik mora omogočiti dostop do celotne projektne dokumentacije vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa. 17. Poslovna skrivnost Prijavitelji morajo podatke, ki jih imajo za poslovno skrivnost, v svoji vlogi tako tudi označiti. Kot poslovno skrivnost se lahko označi posamezni podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke, potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. Podatke navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko agencija ali ministrstvo in drugi organi vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa uporabijo za evidence oziroma sezname in analize. 18. Način prijave Vloga mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije. Vloga mora biti dostavljena na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska 156, 1000 Ljubljana v zaprti ovojnici, pri čemer mora biti pošiljka opremljena z izpolnjenim razpisnim obrazcem št. 8 Odpremni obrazec. Vloge, ki ne bodo pravilno označene, bodo vrnjene pošiljateljem. 19. Rok za prijave in odpiranje vlog Pri odpiranju se bodo upoštevale vloge, ki bodo, ne glede na način dostave, prispele v glavno pisarno JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana najkasneje do 21. 11. 2008 do 12. ure. Vloge, ki bodo prispele kasneje, bodo obravnavane kot nepravočasne in kot takšne neodprte vrnjene pošiljateljem. Odpiranje vlog ni javno. Datum odpiranja vlog bo 24. 11. 2008 v sejni sobi JAPTI, Dunajska cesta, Ljubljana 156, WTC, 4. nadstropje, ob 10. uri. V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala vlagatelja k dopolnitvi le-te v določenem roku, v skladu s PPIPRS. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Obrazec št. 6 Finančni načrt ni predmet dopolnitve. Vloga je formalno popolna, če prijavitelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži vlogo v pošiljki, opremljeni z Odpremnim obrazcem št. 8 in z izpolnjenimi naslednjimi dokumenti po spodaj navedenem vrstnem redu: 1. Prijavni obrazec (obrazec št. 1) 2. Izjava o strinjanju s splošnimi razpisnimi pogoji (obrazec št. 2), 3. Izjava o strinjanju s posebnimi razpisnimi pogoji za model izobraževanja za vstop na tuje trge (obrazec št. 3A) ali Izjava o strinjanju s posebnimi razpisnimi pogoji za model razvoja blagovne znamke (obrazec št. 3B) ali Izjava o strinjanju s posebnimi razpisnimi pogoji za model industrijskega oblikovanja izdelka (obrazec št. 3C), 4. Splošni podatki o prijavitelju (obrazec št. 4), 5. Podatki o prijavitelju na model izobraževanja za vstop na tuje trge (obrazec št. 5A) ali Podatki o prijavitelju na model razvoja blagovne znamke (obrazec št. 5B) ali Podatki o prijavitelju na model industrijskega oblikovanja izdelka (obrazec št. 5C), 6. Finančni načrt (obrazec št. 6), 7. Vzorec pogodbe (obrazec št. 7), parafiran na vsaki strani. Vloga mora biti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije in s prilogami, ki morajo biti priložene k predloženi dokumentaciji. 20. Obveščanje o izboru Direktor JAPTI s sklepom odloča o izboru in o dodelitvi sredstev. Prijavitelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni s sklepom v roku najkasneje 60 dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s pozitivnim sklepom o izbiri, bodo prejemniki pozvani k podpisu pogodbe. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev in se sredstva lahko dodelijo drugemu prejemniku, ki ima na osnovi ocene prvi možnost prejeti sredstva. O pritožbi zoper sklep odloča JAPTI. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki. Prejemnik-pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo lahko objavljeni na spletnih straneh JAPTI v obliki seznama prejemnikov, ki bo obsegal navedbo prejemnika, navedbo naslova projekta in znesek sofinanciranja. Osebni podatki fizičnih oseb niso informacije javnega značaja in ne bodo objavljeni. 21. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) je na voljo na spletnem naslovu: http://www.podjetniski-portal.si/content.aspx?rootnodeid=9/ ali na sedežu JAPTI, Dunajska 156, Ljubljana pri Dominiki Sambolič. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: dominika.sambolic@japti.si. 22. Dodatne informacije in obveščanje Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, vendar najkasneje do 4 delovne dni pred dnevom za oddaje vlog v elektronski obliki na naslov: dominika.sambolic@japti.si ter po pošti na naslov: Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dominika Sambolič, Dunajska c. 156, 1000 Ljubljana, s pripisom »JR Modeli«. Odgovore bo agencija tudi javno objavila na spletnih straneh JAPTI.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti