Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4385. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Otok I, stran 13672.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Otok I
1. člen
S tem sklepom se podrobneje določajo programska izhodišča, način pridobitve in financiranja strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev IPA ter posameznih fazah priprave IPA.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta)
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) je predmetno območje obravnavano kot površina za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti znotraj ureditvenega območja, katerega prostorsko urejanje opredeljuje Zazidalni načrt Otok I, ki je bil izdelan že leta 1963 in za predmetno območje dopolnjen leta 1995. Zazidalni načrt zemljišče I. gimnazije v Celju opredeljuje kot območje šolskega kompleksa, na njegovem severozahodnem delu je s spremembo leta 1995 dovolil gradnjo telovadnice v dimenzijah 35 x 17 m s toleranco +/- 2m.
Le-ta vse do sedaj ni bila realizirana. V tem času se je število dijakov na gimnaziji močno povečalo, njihova prostorska stiska za izvajanje športne vzgoje pa temu posledično prav tako. Zaradi tega je šola predlagala gradnjo večje telovadnice, ki bi omogočala hkratno vadbo na treh igriščih oziroma prečno igranje rokometa/malega nogometa na igrišču dimenzij 20 x 40 m. Tolerance projekta št. 242/93, ki je bil osnova za prejetje Sprememb Odloka o zazidalnem načrtu Otok I za območje kompleksa gimnazije, so sicer predvidevale možnost povečanja dimenzij predvidenega objekta do cele širine gimnazijskega objekta, a so v sprejetem besedilu in grafiki odloka obveljale osnovne dimenzije 35 x 17 m s toleranco +/- 2 m.
I. gimnazija v Celju želi, ker so ji bila odobrena sredstva s strani Ministrstva za šolstvo in šport, zgraditi predvideno telovadnico – športno dvorano – v dimenzijah 33 x 45 m, kar bi omogočalo hkratno vadbo treh skupin, za kar pa je potrebna sprememba in dopolnitev obstoječega IPA.
3. člen
(predmet, programska izhodišča in namen)
Predmet sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I je prostorska ureditev, ki bo podala urbanistično arhitektonske pogoje za umestitev in gradnjo športne dvorane večjih dimenzij, to je 33 x 45 m, in zunanje ureditve na zemljiščih s parcelnimi št. 1210, 1211 in 1212, k.o. Celje.
Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta Otok I bo vsebovala besedilo z odlokom in kartografski del v analogni in digitalni obliki.
4. člen
(ureditveno območje IPA)
Območje spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta je zemljišče na kompleksu I. gimnazije v Celju s parcelnimi številkami 1210, 1211 in 1212 v k.o. Celje.
5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev in podlag)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela načrtovalec, ki ima pridobljen status pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor. Investitor zagotovi tudi idejne zasnove vseh tistih rešitev, ureditev in ukrepov, ki so odvisni od načrtovane prostorske ureditve in morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora. Spremembe in dopolnitve IPA se pripravijo v skladu z veljavno prostorsko zakonodajo. IPA mora biti predan pripravljavcu v dveh izvodih v standardni obliki in elektronski obliki, na primernem nosilcu.
Investitor tudi zagotovi geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta.
Potrebno je upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave, relevantna za izdelavo naloge:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Odlok o zazidalnem načrtu Otok I (Uradni vestnik Celje št. 28/63, 5/70, Uradni list RS, št. 27/95).
6. člen
(roki za postopek sprejemanja sprememb IPA)
Rokovno je priprava predloga IPA vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
Postopek priprave in sprejemanja IPA poteka skladno z določili 57., 58., 59., 60. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08) in se predvidoma zaključi spomladi 2009.
7. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
(1) Postopek priprave in sprejemanja IPA vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Nosilci urejanja prostora, ki v postopku priprave načrta dajejo smernice k osnutku in mnenja k predlogu, so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja, Trg Celjskih knezov 9, Celje;
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o., Lava 2 a, Celje;
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, Celje;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje, Lava 11, Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, Celje;
– Energetika Celje, JP d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje;
– Simbio d.o.o., Teharska 49, Celje;
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje.
(3) Po sprejetem sklepu o začetku postopka sprememb in dopolnitev ZN Otok I in izdanem pooblastilu s strani občine izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje zgoraj navedenim nosilcem urejanja prostora.
(4) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v roku 30 dni podati smernice k osnutku in mnenje k usklajenemu predlogu prostorskega akta.
(5) MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za PA potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(6) Kolikor se v postopku priprave PA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobi v postopku.
8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Investitor in plačnik sprememb in dopolnitev IPA sta pobudnica I. gimnazija v Celju, Kajuhova 2, 3000 Celje in investitor Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
9. člen
(končne določbe)
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Sklep se objavi tudi na svetovnem spletu ter pošlje pristojnemu ministrstvu.
Št. 3505-00021/2008-4200 PM
Celje, dne 17. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti