Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

4389. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode, stran 13679.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odločba US, 8/96, 36/00 in 127/06), 26., 66. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo UPB1 in 56/08), 20. in 73. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) in 25. člena Statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 29/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Medvode na 15. seji dne 14. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Medvode
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (v nadaljevanju: ustanovitelj) za opravljanje knjižnične dejavnosti ustanavlja javni zavod Knjižnica Medvode, ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in financiranja javnega zavoda.
2. člen
Javni zavod Knjižnica Medvode (v nadaljevanju: javni zavod) se ustanovi z izločitvijo dislocirane enote Medvode iz organizacijske sheme Mestne knjižnice Ljubljana, vpisane v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 316-02-V01-057653, tako da se ta enota organizira kot samostojen javni zavod.
Ustanovitelj javnega zavoda je Občina Medvode. O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet Občine Medvode.
3. člen
Poslanstvo javnega zavoda je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status javnega zavoda
4. člen
Ime javnega zavoda: Knjižnica Medvode.
Sedež javnega zavoda: Cesta komandanta Staneta 10, Medvode.
Javni zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Javni zavod Knjižnica Medvode je splošna knjižnica in s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju Občine Medvode.
V soglasju z ustanoviteljem lahko javni zavod opravlja knjižnično dejavnost tudi na območju drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
5. člen
Javni zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa zakon in ta odlok.
Javni zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
2. Zastopanje in predstavljanje javnega zavoda
6. člen
Javni zavod zastopa in predstavlja direktor brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec javnega zavoda, v okviru pooblastil, ki mu jih dodeli direktor.
3. Pečat javnega zavoda
7. člen
Javni zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 30 mm, v sredini ima odprto knjigo, na zunanjem obodu je izpisano Knjižnica Medvode.
Javni zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prejšnjega odstavka tega člena.
Število pečatov, pooblastila za uporabo, način varovanja ipd. se določi z notranjim aktom o organizaciji javnega zavoda.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
8. člen
Dejavnost javnega zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
V okviru te dejavnosti javni zavod:
– zbira, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo,
– zagotavlja dostop do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,
– izdeluje knjižnične kataloge, podatkovne zbirke in druge informacijske vire,
– posreduje bibliografske in druge informacijske proizvode in storitve,
– sodeluje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
– pridobiva in izobražuje uporabnike,
– informacijsko opismenjuje,
– varuje knjižnično gradivo, ki je kulturni spomenik,
– opravlja drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo,
– zbira, obdeluje, varuje in posreduje domoznansko gradivo,
– sodeluje v vse življenjskem izobraževanju,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami,
– organizira prireditve, ki so povezane z njeno dejavnostjo,
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja,
– v soglasju z ustanoviteljico na podlagi pogodbe izvaja knjižnično dejavnost tudi za druge občine,
– izvaja knjižničarsko dejavnost bibliobusa.
9. člen
Glavna dejavnost javnega zavoda je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08, v nadaljevanju: uredba) razvrščena kot 91.011 Dejavnost knjižnic.
Poleg glavne dejavnosti so naloge javnega zavoda, navedene v 8. členu tega odloka, v uredbi razvrščene kot:
18.120   Drugo tiskanje
18.130   Priprava za tisk in objavo
18.140   Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200   Razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka
47.990   Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
      stojnic in tržnic
56.103   Slaščičarne in kavarne
56.300   Strežba pijač
58.110   Izdajanje knjig
58.130   Izdajanje časopisov
58.140   Izdajanje revij in druge periodike
58.190   Drugo založništvo
59.200   Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in
      muzikalij
62.020   Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090   Druge z informacijsko tehnologijo in
      računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110   Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120   Obratovanje spletnih portalov
63.990   Drugo informiranje
72.200   Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
      družboslovja in humanistike
73.110   Dejavnost oglaševalskih agencij
74.100   Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200   Fotografska dejavnost
77.330   Dajanje pisarniške opreme in računalniških
      naprav v najem in zakup
82.190   Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
      posamične pisarniške dejavnosti
82.300   Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.520   Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
      na področju kulture in umetnosti
85.600   Pomožne dejavnosti za izobraževanje
90.010   Umetniško uprizarjanje
90.020   Spremljajoče dejavnosti za umetniško
      uprizarjanje
90.040   Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.030   Varstvo kulturne dediščine.
10. člen
Javni zavod se lahko povezuje v zvezo in druga strokovna združenja.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
11. člen
Organa javnega zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.
1. Direktor
12. člen
Direktor, ki opravlja funkcijo poslovodje in funkcijo strokovnega vodje, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje javnega zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela javnega zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
13. člen
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan, kdor:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima 5 let ustreznih delovnih izkušenj na podobnih delih in izkaže strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
– predloži program dela ter
– ima opravljen bibliotekarski izpit in obvlada sistem COBISS.
Za direktorja je imenovan lahko tudi tisti, ki ne izpolnjuje pogojev iz zadnje alinee prejšnjega odstavka, vendar mora opraviti bibliotekarski izpit in pridobiti znanja iz te alinee najkasneje v dveh letih od imenovanja, sicer mu mandat, po sklepu sveta zavoda, preneha.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
14. člen
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi izvedenega postopka javnega razpisa. Poleg javnega razpisa lahko ustanovitelj javnega zavoda povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Postopek javnega razpisa se izvede v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
15. člen
Svet zavoda mora pred imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja in mnenje strokovnih delavcev javnega zavoda. Strokovni delavci javnega zavoda o mnenju glasujejo tajno.
Soglasje in mnenja se nanašajo na kandidata za direktorja, ki ga predlaga svet zavoda izmed tistih prijavljenih kandidatov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje.
Če ustanovitelj in strokovni delavci ne dajo soglasja oziroma mnenj v roku 60 dni od prejema zaprosila sveta zavoda, se šteje, da so bila soglasja oziroma mnenja pozitivna.
Po pridobitvi soglasja in mnenj, svet zavoda imenuje direktorja z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, predsednik v imenu sveta zavoda sklene z njim pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata.
16. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih javnega zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči javnemu zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastane ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti javnega zavoda,
– če se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja javnega zavoda, v skladu z zakonom, razreši svet zavoda na način in po postopku, kot je določen za njegovo imenovanje.
17. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma, če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti izmed strokovnih delavcev javnega zavoda, oziroma izmed kandidatov, ki so se prijavili na javni razpis, vendar največ za eno leto.
18. člen
Naloge direktorja so:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt, program dela in finančni načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– pripravi letno poročilo,
– poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– sprejema akt o notranji organizaciji dela in akt o sistemizaciji delovnih mest,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju delovnega razmerja,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev javnega zavoda,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo javni zavod ima,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in drugimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, šeste, sedme in desete alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda.
Strateški načrt iz druge alinee je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega oziroma lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega del je finančni načrt.
19. člen
Pooblastila direktorja:
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor javni zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega (letnega izvedbenega) načrta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko-vzdrževalnih delih, za katere je potreben sklep sveta zavoda in
– pogodb o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju ter nakupu nepremičnin, za kar je potrebno soglasje ustanovitelja.
Za svoje delo odgovarja direktor svetu zavoda in ustanovitelju.
2. Svet zavoda
20. člen
Svet zavoda je najvišji organ upravljanja javnega zavoda. Sestavlja ga pet članov, od katerih štiri imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev, enega pa izvolijo delavci javnega zavoda neposredno na tajnih volitvah, na način in po postopku, ki ga določa poseben akt javnega zavoda.
21. člen
Mandat članov sveta zavoda traja pet let in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Po preteku mandata so lahko iste osebe ponovno imenovane. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandata članom sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom.
Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Konstitutivno sejo sveta zavoda, ob ustanovitvi zavoda, skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju njegovih članov.
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor javnega zavoda ali župan v imenu ustanovitelja.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet zavoda s poslovnikom.
22. člen
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi ter anekse k pogodbi o zaposlitvi z direktorjem,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k drugi, tretji, šesti, sedmi in deseti alinei 18. člena,
– daje soglasje k cenam javnih storitev,
– odloča o pritožbah uporabnikov storitev,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom.
23. člen
Prenehanje mandata članu sveta zavoda:
Članu sveta zavoda mandat preneha, če umre.
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– ne zastopa interesov ustanovitelja oziroma delavcev,
– če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu zavoda.
V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
24. člen
Za izvajanje dejavnosti, za katero je javni zavod ustanovljen, daje ustanovitelj javnemu zavodu v upravljanje poslovno stavbo na naslovu Cesta komandanta Staneta 10, Medvode, parc. št. 330/16, vpisano v vložek št. 50, last Občine Medvode do celote. Nepremičnina in oprema v njej so del javne infrastrukture na področju kulture.
Javni zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je javni zavod odgovoren ustanovitelju.
Upravljanje s premoženjem, ki ga daje ustanovitelj v upravljanje javnemu zavodu za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen, se uredi s posebno pogodbo.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBIVANJE SREDSTEV ZA DELO
25. člen
Sredstva za delo javnega zavoda so, poleg premoženja ustanovitelja iz prejšnjega člena tega odloka, še sredstva, ki jih javni zavod pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s plačili uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, prispevki pokroviteljev, darili in iz drugih zakonitih virov.
26. člen
Osnova za izračun sredstev za izvajanje javne službe so:
– splošni stroški delovanja,
– stroški za plačilo dela v skladu s kadrovskim načrtom,
– programski materialni stroški,
– stroški investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme.
Z odlokom o proračunu ustanovitelj določi letno višino sredstev za izvajanje dejavnosti javnega zavoda na podlagi programa dela in finančnega načrta, h katerima mora dati svoje soglasje.
Sredstva za izvajanje javne službe javnega zavoda se zagotovijo na podlagi pogodbe.
27. člen
Presežek prihodkov nad odhodki javni zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja javnega zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
28. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Javni zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti iz 8. člena tega odloka.
Javni zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
29. člen
Javni zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Premoženje, s katerim javni zavod upravlja, je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja javni zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VIII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
30. člen
Za obveznosti javnega zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje javnega zavoda.
Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev javnega zavoda le, če javni zavod dokaže in ustanovitelj ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in sprejetem letnem programu financira.
Tako ugotovljen primanjkljaj krije ustanovitelj na osnovi analize letnega poročila javnega zavoda za leto, ko je primanjkljaj nastal. Sredstva za ta namen pa zagotovi z rebalansom proračuna v tekočem letu ali v proračunu za naslednje leto.
31. člen
Občinski svet kot izvrševalec pravic in obveznosti ustanovitelja:
– na predlog sveta zavoda sprejema statusne spremembe, spremembe in razširitve dejavnosti, imena in sedeža javnega zavoda,
– na predlog sveta zavoda odloča o razpolaganju z nepremičninami, ki jih ima v upravljanju ter nakupu nepremičnin,
– imenuje člane sveta zavoda,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja javnega zavoda,
– daje soglasje k načinu kritja primanjkljaja javnega zavoda,
– izvršuje druge pravice in obveznosti v skladu s predpisi.
32. člen
Župan v imenu Občinskega sveta:
– daje soglasje k pogodbi o zaposlitvi direktorja javnega zavoda,
– daje soglasje k izplačilu dela plače direktorja za delovno uspešnost,
– daje soglasje k pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– ugotavlja skladnost programov dela, finančnih načrtov in razvojnih načrtov z načrti ustanovitelja,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti.
33. člen
Javni zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o svojem poslovanju in posredovati druge podatke, ki so potrebni za spremljanje poslovanja, izvajanje dejavnosti, za izvrševanje ustanoviteljske funkcije in za statistične namene.
Javni zavod vsako leto pripravi program dela, finančni načrt, letni program investicij in upravljanja s premoženjem za prihodnje koledarsko leto in jih posreduje ustanovitelju do 31. oktobra tekočega leta. Javni zavod je dolžan do 10. marca tekočega leta ustanovitelju predložiti tudi finančno in vsebinsko poročilo za preteklo koledarsko leto.
IX. SPLOŠNI AKTI JAVNEGA ZAVODA
34. člen
Javni zavod ima splošne akte, temelječe na zakonu in tem odloku, s katerimi se urejajo podrobnejša vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega zavoda.
Splošne akte sprejme direktor, nanje pa da soglasje svet zavoda oziroma ustanovitelj, v skladu z razmejitvijo pristojnosti po tem odloku.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Ne glede na določbo 14. člena tega odloka župan 30 dni po objavi odloka v Uradnem listu Republike Slovenije brez javnega razpisa imenuje vršilca dolžnosti direktorja za čas do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja javnega zavoda, vendar največ za eno leto, ter za to obdobje sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v javnem zavodu.
Vršilec dolžnosti direktorja po tem členu je dolžan, poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu in tem odloku, v roku šestih mesecev opraviti vse potrebno, da se javni zavod registrira in vpiše v razvid knjižnic, ki ga vodi Narodna in univerzitetna knjižnica, uskladi organizacija dela ter oblikujejo organi v skladu s tem odlokom, opravi vsa dejanja potrebna za vpis v sodni register in za začetek dela zavoda.
Vršilec dolžnosti direktorja skliče tudi konstitutivno sejo sveta zavoda ter do konstituiranja sveta zavoda izdaja začasne splošne in druge akte zavoda, ki so nujni za nemoteno izvajanje dejavnosti zavoda.
36. člen
Z dnem vpisa zavoda v sodni register se enota Medvode izloči iz organizacijske sheme Mestne knjižnice Ljubljana. Javni zavod Knjižnica Medvode prevzame vse nepremičnine, opremo, knjižnično in drugo premoženje, s katerim je do ustanovitve javnega zavoda po tem odloku upravljala Mestna knjižnica Ljubljana. Direktor Mestne knjižnice Ljubljana in vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda pripravita popis premoženja in skleneta dogovor, ki ga potrdi župan v imenu ustanovitelja.
37. člen
Javni zavod Knjižnica Medvode s 1. 1. 2009 prevzame v delovno razmerje sedem delavcev Mestne knjižnice Ljubljana, ki so na dan sprejema tega odloka v enoti Medvode opravljali knjižnično dejavnost. Direktor Mestne knjižnice Ljubljana in vršilec dolžnosti direktorja javnega zavoda Knjižnica Medvode v prehodnem obdobju, dokler se dokončno ne oblikuje javni zavod Knjižnica Medvode, zagotovita in dogovorita opravljanje vseh nalog, potrebnih za nemoteno delovanje knjižnice.
38. člen
Pogodba o sofinanciranju za leto 2008, sklenjena med Občino Medvode in Mestno knjižnico Ljubljana, ostane v veljavi nespremenjena.
39. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 612-1/07-15
Medvode, dne 14. oktobra 2008
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti