Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2008 z dne 28. 10. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4330. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
4331. Uredba o dopolnitvi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
4332. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena
4365. Uredba o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Programa priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane
4366. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava

Sklepi

4333. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2008

Drugi akti

4334. Akt o spremembah Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
4335. Odločba o imenovanju Nade Pernek Kostanjevec za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na Zunanjem oddelku v Mariboru
4336. Odločba o imenovanju mag. Zale Lešnik Brank za državno pravobranilko na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

4337. Odredba o spremembah Odredbe o omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji

USTAVNO SODIŠČE

4338. Odločba o ugotovitvi, da člen 14 Zakona o društvih ni v neskladju z Ustavo
4339. Odločba o rešitvi spora glede pristojnosti med Policijsko postajo Ptuj in Okrajnim sodiščem na Ptuju

BANKA SLOVENIJE

4340. Sklep o dopolnitvah Sklepa o poslovnih knjigah in letnih poročilih bank in hranilnic
4341. Sklep o spremembi Sklepa o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja bank in hranilnic
4342. Navodilo o dopolnitvi Navodila za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4343. Ugotovitveni sklep, da je mandat poslanca iz Republike Slovenije v Evropskem parlamentu prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov »Združena lista socialnih demokratov«

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4344. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede

OBČINE

Dolenjske Toplice

4345. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Na Kamenju« v Dolenjskih Toplicah
4346. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in nagradah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
4347. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
4348. Sklep o prometu z nepremičninami in ukinitvi statusa javnega dobra

Ivančna Gorica

4349. Sklep o razrešitvi člana in o imenovanju člana odbora Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica za gospodarstvo, komunalo in varstvo okolja
4350. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Sobrače
4351. Sklep o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Sobrače
4352. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Dedni Dol
4353. Sklep o vzpostavitvi javnega dobrav k.o. Dedni Dol
4354. Sklep o vzpostavitvi javnega dobrav k.o. Radohova vas
4355. Sklep o vzpostavitvi javnega dobrav k.o. Gorenja vas

Jesenice

4356. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas

Kobarid

4357. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom podrobnega občinskega prostorskega načrta za Vstopno cesto v oskrbno-poslovno-trgovsko cono C2 v Kobaridu

Tabor

4358. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor

Vrhnika

4359. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Bevke

Zreče

4360. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo in dopolnitvijo obstoječega programa centra Zreč in spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Nova Dobrova in Zazidalnega načrta centra Zreč »ZN Center Zreč – C5« (prizidek hotelu Dobrava, Terme Zreče)
4361. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta industrijske cone II (CČN Zreče)

Žalec

4362. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2006
4363. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 2007
4364. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2008
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti