Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008, Kazalo


MINISTRSTVA

4279. Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v zavodih za prestajanja kazni zapora, vzgojnih zavodih, prevzgojnih domovih in v zavodih za usposabljanje
4318. Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
4319. Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva
4320. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
4321. Odločba o preimenovanju naravne mineralne vode Radenska

BANKA SLOVENIJE

4280. Navodilo družbam za upravljanje glede poročanja numeričnih podatkov o poslovanju investicijskih skladov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4281. Sklep o skrbnosti članov uprave in članov nadzornega sveta družbe za upravljanje
4282. Sklep o poročanju Agenciji za trg vrednostnih papirjev o poslovanju investicijskih skladov in upravljanju finančnega premoženja dobro poučenih vlagateljev ter javni objavi podatkov in informacij o investicijskem skladu
4283. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini obvestila imetnikom investicijskih kuponov vzajemnega sklada o začetku likvidacije vzajemnega sklada in o podrobnejši vsebini javne objave obvestila o začetku likvidacije vzajemnega sklada
4284. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini in načinu izdelave seznama povezanih oseb
4285. Sklep o dopolnitvi liste zdravil na podlagi sklepa o kriterijih za razvrščanje zdravil na liste
4322. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4286. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)

OBČINE

Bled

4287. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LIP BLED

Cankova

4288. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sončne terme« Korovci
4289. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vodah
4290. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališč v Občini Cankova

Celje

4291. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo Polje I in ŠRC Golovec
4315. Sklep o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo Polje I in ŠRC Golovec – del
4316. Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta »TPC ob vojašnici«
4317. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Dobje

4292. Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Dobje

Dol pri Ljubljani

4293. Odlok o spremembah Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave
4294. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o javni službi zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
4295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Dolenjske Toplice

4296. Sklep o ponovni javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta »OPN Dolenjske Toplice«

Gornji Petrovci

4297. Odlok o spremembi Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta »Gradnja, vzdrževanje, upravljanje in izkoriščanje omrežja širokopasovnih povezav« v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva
4298. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine sredstev za najem prostora za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških vežic, ki so v uporabi na območju Občine Gornji Petrovci

Hodoš

4299. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Hodoš za leto 2008

Kamnik

4300. Statut Občine Kamnik
4301. Poslovnik Občinskega sveta Občine Kamnik

Kranj

4302. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj

Ljubljana

4303. Splošni pogoji poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana

Loški Potok

4304. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2008
4305. Sklep o nadaljevanju in dokončanju postopkov priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Loški Potok in Prostorskega reda Občine Loški Potok kot enotnega planskega akta Občinski prostorski načrt Loški Potok
4306. Sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Mokronog-Trebelno

4307. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta v 4. volilni enoti v Občini Mokronog - Trebelno

Murska Sobota

4308. Sklep o uvrstitvi v.d. ravnatelja v plačni razred

Nova Gorica

4309. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Soške vile
4310. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kotalkališče
4311. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kuntava
4312. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Postojna

4313. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska soseska Planina

Šmartno pri Litiji

4314. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Šmartno pri Litiji

POPRAVKI

4323. Tehnični popravek Odloka o prostorskoureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove
4324. Tehnični popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Športni kompleks
4325. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/2 – Leskovec in II/2 – Metnaj
4326. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Šentvid pri Stični III/1, III/2 in III/3
4327. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC I/1 – Višnja Gora, PPC I/3 – Polževo, PPC II/1 – Ivančna Gorica in PPC II/3 – Muljavsko polje
4328. Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za PPC IV. – Dolina Krke
4329. Tehnični popravek Odloka o zazidalnem načrtu 14/a »Novi center Ivančna Gorica« (prva faza)

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti