Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

Ob-8870/08 , Stran 3572
1. Ime in sedež organizatorja zbiranja ponudb in ime ter sedež upravljavca premoženja: Javni gospodarski zavod »Pohorje« Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert (v nadaljevanju: JGZ). 2. Opis predmeta prodaje Predmet prodaje so premičnine, in sicer: – kovalni stroj PSH 2.300, znamke Weingarten, leto izdelave 1988 ter – stroj za tlačno litje, znamke Buhler, leto izdelave 2004, – stroji, naprave, službena vozila in pripadajoča oprema ter ostala sredstva, ki so potrebne za opravljanje dela dejavnosti JGZ, in sicer po opisu in seznamu, ki ga potencialni ponudnik lahko od dneva objave zbiranja ponudb, pridobi pri organizatorju zbiranja ponudb. Potencialni ponudnik lahko odda ponudbo samo za odkup celote premičnin, navedenih v prejšnjem odstavku, ponudbe, ki se bodo nanašale samo na posamezno premičnino ali del premičnin, bodo zavrnjene kot neustrezne. Z izbranim ponudnikom bosta sklenjeni dve prodajni pogodbi, in sicer bodo predmet prve premičnine iz prve in druge alineje prvega odstavka te točke, predmet druge prodajne pogodbe pa premičnine, navedene v tretji alineji prvega odstavka te točke. Posebnega ogleda premičnin ne bo, potencialni ponudniki pa si lahko na sedežu organizatorja zbiranja ponudb po predhodni najavi, ogledajo cenilno poročilo za premičnine, ki so predmet prodaje. 3. Vrsta pravnega posla: izbrana bo ponudba z najvišjo ceno. Z izbranim najugodnejšim ponudnikom se bo sklenila pogodba o prodaji premičnin, ki se pošlje v podpis izbranemu ponudniku po pogojih te javne objave. 4. Varščina: ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu varščine v višini 10% ponudbene cene. Varščina se plača na račun SI56 0297 0002 0316718, odprt pri Novi Ljubljanski banki. 5. Informacije o predložitvi ponudb: zainteresirani ponudniki lahko dodatne informacije o predmetu ponudbe pridobijo preko elektronske pošte pri kontaktni osebi: Janez Strmole, tel. 07/304-79-46, elektronska pošta: janez.strmole@gov.si. Posebnega ogleda premičnin, ki so predmet prodaje, ne bo, ponudniki si lahko cenilno poročilo o premičninah ogledajo po predhodni najavi pri kontaktni osebi na sedežu oziroma naslovu organizatorja zbiranja ponudb. 6. Pogoji in oblika ponudbe Ponudniki lahko ponudbe predložijo le v pisni obliki na naslov organizatorja zbiranja ponudb: JGZ »Pohorje« Mirna, Slovenska vas 14, 8232 Šentrupert. Na ovojnici ponudbe mora biti oznaka: »Ponudba za premičnine JGZ »Pohorje« Mirna«. V ponudbi mora ponudnik natančno navesti predmet ponudbe, ki mora vključevati vse premičnine po spisku, ki ga bo pridobil od organizatorja zbiranja ponudb. Ponudnik mora jasno nevesti ponudbeno ceno v evrih in plačilne pogoje ter način plačila, ki mora biti minimalno takšen kot je naveden v tem povabilu k oddaji ponudb. Ponudbena cena ne sme biti nižja od izhodiščne cene, ki znaša 992.513,89 EUR za celoto premičnin, sicer bo ponudba zavrnjena kot nesprejemljiva. Ponudbi mora biti priložena pisna izrecna izjava, da ponudnik v celoti sprejema pogoje tega povabila in da se ponudba nanaša na vse premičnine, ki so predmet tega povabila in mora tudi sicer izpolnjevati vse pogoje tega povabila, sicer bo organizator zbiranja ponudb njegovo ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave. Ponudba in vse priloge morajo biti podpisane s strani zakonitega zastopnika ponudnika oziroma od njega pooblaščene osebe, v tem primeru se ponudbi predloži pooblastilo za podpis ponudbe. Ponudnik je lahko gospodarska družba, ki predloži izjavo, da je sposobna plačati ponudbeno ceno v ponujenih rokih in pogojih in predloži bilanco stanja in izkaz uspeha za zadnje poslovno leto pred predložitvijo ponudbe. Organizator zbiranja ponudb si pridržuje pravico, da po prejemu ponudb, ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje tega povabila povabi k dodatnim pogajanjem o ceni njihove ponudbe. O datumu in uri ter mestu pogajanj bodo ponudniki obveščeni pisno na naslov, ki ga bodo navedli v ponudbi. Organizator zbiranja ponudb si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, ne glede na dejstvo, da bi prejete ponudbe izpolnjevale pogoje tega povabila. Ponudniki zaradi tega nimajo nobenih zahtevkov do organizatorja zbiranja ponudb. Vzorec pogodbe, ki se bo sklenila, je sestavni del tega povabila in ga ponudnik pridobi pri kontaktni osebi. Ponudnik mora izjaviti v prilogi k ponudbi, da sprejema vzorec pogodbe in ga priložiti parafiranega s podpisano zadnjo stranjo, sicer ponudba ne bo sprejeta. 7. Omejitve upravljavca premičnin: namen prodaje premičnin je nadaljnja uporaba premičnin za nadaljevanje opravljanja industrijskega dela gospodarske dejavnosti upravljavca premičnin v samostojni mešani družbi, ki se bo ustanovila skupaj z državo Republiko Slovenijo in ki bo za opravljanje dejavnosti zagotavljala delo obsojencem na prestajanju zaporne kazni. Izbrani ponudnik zaradi tega premičnin, ki so predmet tega povabila, ne bo smel odsvojiti najmanj v roku 2 let od sklenitve pogodbe tretjim osebam, lahko pa jih uporablja in skrbi zanje kot dober gospodar. 8. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača na račun organizatorja zbiranja ponudb št. SI56 0297 0002 0316718, odprt pri Novi Ljubljanski banki. Vplačana varščina se všteje v kupnino. Neuspešnim ponudnikom se vplačana varščina vrne na njihove račune v roku treh dni po sprejemu najugodnejše ponudbe oziroma po zavrnitvi vseh ponudb. Minimalni rok plačila kupnine, ki ga mora ponuditi ponudnik, je: plačilo kupnine v 10 enakih polletnih obrokih, pri čemer 1. obrok zapade v plačilo 8 dni od podpisa pogodbe. V primerih obročnega plačila kupnine se obroki obrestujejo po obrestni meri: trimesečni Euribor + 1,5%. Pogodbene obresti bodo tekle od sklenitve pogodbe dalje. V primeru obročnega plačila mora ponudnik predložiti izjavo, da bo na dan sklenitve pogodbe organizatorju zbiranja ponudb izročil ustrezno nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za zavarovanje plačila kupnine. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pogodbe. 9. Rok za oddajo ponudbe in rok veljavnosti ponudbe Ponudniki morajo svoje ponudbe predložiti najpozneje v roku 8 dni od objave tega povabila v Uradnem listu Republike Slovenije. Ponudba je pravočasna, če prispe k organizatorju zbiranja ponudb najpozneje na 8. dan po objavi povabila v Uradnem listu RS do 12. ure. Rok začne teči naslednji dan po objavi. Nepravočasne ponudbe ne bodo sprejete in bodo vrnjene ponudniku neodprte. Ponudbe morajo biti veljavne minimalno 90 dni od dneva predložitve ponudbe, sicer bodo zavrnjene. Dan predložitve ponudbe je dan, ko organizator zbiranja ponudb prejme ponudbo. 10. Ostalo: v primeru prekinitve postopka ali zavrnitve vseh ponudb, ponudniki ne morejo uveljavljati stroškov sestave in predložitve ponudbe in drugih s tem povezanih stroškov.

AAA Zlata odličnost