Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

4316. Sklep o javni razgrnitvi predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta »TPC ob vojašnici«, stran 13568.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01 in 70/06) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta »TPC ob vojašnici«
I.
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta »TPC ob vojašnici«, ki ga je izdelal pod št. 340/08 načrtovalec Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01).
II.
Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta so zemljišča s parc. št. 298/2, 299/1, 299/2, 300, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 303 in 305, vse k.o. Celje, ki predstavljajo gradbene parcele porušenih objektov na vogalu Mariborske ceste in Stare Dečkove ceste ob vojašnici in so v lasti pobudnika prostorske ureditve. Velikost obravnavanega območja je ca. 7200 m2.
III.
Javna razgrnitev predloga Občinskega podrobnega prostorskega načrta »TPC ob vojašnici« se prične osem (8) dni po objavi v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo-Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve, Prešernova 27, Celje ter traja 30 dni.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni predlog lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve predloga bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Oddelek za okolje in prostor ter komunalo – Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O začetku in trajanju javne razgrnitve predloga in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV.
V osmih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja s predlogom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Celje.
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0014/2006-4200 MGM
Celje, dne 15. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot
 
Po pooblastilu
Podžupan
Mestne občine Celje
mag. Marko Zidanšek l.r.

AAA Zlata odličnost