Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

Št. 705-769/2008/31 Ob-8880/08 , Stran 3567
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo in 93/07): – 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah, – 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v Škofji Loki, – 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, – 1 prosto mesto izvršitelja s sedežem na območju Okrajnega sodišča v Trbovljah. Razpisni pogoji: Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 281. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo). Prijava mora vsebovati: 1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ), 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. člena ZIZ, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ), – je poslovno sposoben (2. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ), – ima srednjo tehnično ali drugo strokovno ter splošno izobrazbo, z navedbo datuma izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ), – je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga je predpisal minister, pristojen za pravosodje, z navedbo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ), – ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je moralno nevreden za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja ter da zoper njega ni v teku kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja (7. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ), – ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe in zavarovanja skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prostore in opremo izvršitelja (Uradni list RS št. 6/99), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba (8. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ), 4. izjavo, da lahko Ministrstvo za pravosodje za namen tega razpisnega postopka pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte in pete alineje 3. točke iz uradnih evidenc. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv. Za kandidate, ki nimajo opravljenega izpita za izvršitelja (pogoj iz 5. točke prvega odstavka 281. člena ZIZ), bo Ministrstvo za pravosodje organiziralo opravljanje izpita v skladu s Pravilnikom o programu in načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Uradni list RS, št. 12/07) v 60 dneh od konca razpisa. Izbiro med kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje za imenovanje na dan 3. 11. 2008, opravi minister za pravosodje, pri čemer upošteva predvsem delovne izkušnje, delovno dobo in oceno o vrednosti javnega zaupanja (šesti odstavek 283. člena ZIZ). Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, 15 dni po objavi.

AAA Zlata odličnost