Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4240. Uredba o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
4241. Uredba o podelitvi koncesij za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
4242. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta

Sklepi

4243. Sklep o razrešitvi generalnega konzula Republike Slovenije v Trstu
4244. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Krajinski park Strunjan

MINISTRSTVA

4245. Pravilnik o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih za leto 2008
4246. Pravilnik o organizaciji in izvajanju verske duhovne oskrbe v bolnišnicah in pri drugih izvajalcih zdravstvenih storitev
4247. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službeni izkaznici policistov
4248. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri postavljanju in uporabi električnih instalacij in naprav v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin
4249. Sklep o veljavnosti tretjega, četrtega in petega dodatka k šesti izdaji Evropske farmakopeje

USTAVNO SODIŠČE

4250. Odločba o ugotovitvi, da Zakon o lokalni samoupravi ni v neskladju z Ustavo
4251. Odločba o ugotovitvi, da je 5. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerknica, kolikor pod zaporedno številko 279 kategorizira javno pot s številko cesta 542522 Goričice, počitniško naselje, v delu, ki poteka po parc. št. 171/4, 171/10 in 171/11, k.o. Lipsenj, v neskladju z Ustavo
4252. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
4253. Odločba o razveljavitvi sodb Vrhovnega sodišča, Višjega sodišča v Kopru in Okrožnega sodišča v Novi Gorici

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4254. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače - Fram, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj

OBČINE

Brežice

4255. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Brežice
4256. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice
4257. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in pogojih vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na področju Občine Brežice
4258. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Brežice

Hrpelje-Kozina

4273. Odlok o kriterijih in merilih za financiranje delovanja krajevnih skupnosti Občine Hrpelje - Kozina

Kanal ob Soči

4274. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Kranjska Gora

4259. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Kranjska Gora
4260. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4261. Sklep o prenehanju veljavnosti Pravilnika o prodaji, oddaji v najem, oddaji za gradnjo in menjavi zemljišč v lasti Občine Kranjska Gora

Krško

4262. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno cono MDB – jug

Sevnica

4275. Poročilo o izidu volitev župana Občine Sevnica
4276. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Blanca, Boštanj, Sevnica in Studenec

Slovenska Bistrica

4263. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica
4264. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra

Šempeter-Vrtojba

4265. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Na hribu v Šempetru – 1. faza

Škocjan

4266. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih in kmetijstvu vzporednih dejavnosti v Občini Škocjan
4267. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in invalidskih dejavnosti ter ostalih neprofitnih organizacij, društev, združenj in zvez v Občini Škocjan

Šmarje pri Jelšah

4268. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2008

Šmarješke Toplice

4269. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Šmarješke Toplice
4270. Sklep št. 210 o ukinitvi statusa javnega dobra

Šmartno pri Litiji

4271. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tržič

4277. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Žalec

4272. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu v Občini Žalec

POPRAVKI

4278. Tehnični popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Dobrepolje
AAA Zlata odličnost