Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4255. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Brežice, stran 13453.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 21., 29., 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08), 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08), 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08) je Občinski svet Občine Brežice na 14. redni seji dne 7. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o organizaciji in načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Brežice
I. UVODNE IN SKUPNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok ureja organizacijo in način izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Brežice.
(2) Ta odlok je tudi koncesijski akt za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: gospodarska javna služba).
2. člen
(uporabljeni pojmi)
(1) Izrazi v tem odloku imajo enak pomen, kot so določeni v zakonih in podzakonskih predpisih, ki urejajo energetsko dejavnost in varovanje okolja.
(2) Za potrebe tega odloka se uporabljajo tudi naslednji pojmi:
– distribucijsko omrežje zemeljskega plina: je omrežje plinovodov, ki so funkcionalno zgrajeni na zaključenem geografskem območju, določenem v prostorskih dokumentih občine kot območje izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev. Distribucijsko omrežje poteka od prevzemnih mest do prodajnih mest, kot to določajo sistemska obratovalna navodila;
– odjemalec: je pravna ali fizična oseba, ki se na podlagi pogodbe oskrbuje z zemeljskim plinom za lastno rabo ali nadaljnjo prodajo;
– uporabnik: je pravna ali fizična oseba, ki iz distribucijskega omrežja odjema zemeljski plin;
– omrežnina: je del cene za uporabo omrežij, ki jo uporabnik plačuje sistemskemu operaterju za izvajanje gospodarske javne službe;
– izvajalec: je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja energetsko dejavnost, določena za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega;
– trošila: so naprave, ki so priključene na plinsko instalacijo in trošijo plin;
– Agencija za energijo: Javna agencija Republike Slovenije za energijo.
II. IZVAJANJE DEJAVNOSTI SISTEMSKEGA OPERATERJA
3. člen
(opredelitev predmeta gospodarske javne službe)
Gospodarska javna služba se izvaja v obsegu kot je določen v zakonu, ki ureja energetsko dejavnost in v podzakonskih predpisih.
4. člen
(območje izvajanja)
Gospodarska javna služba se izvaja na območju Občine Brežice (v nadaljevanju: občina). Območje opremljanja s plinovodno infrastrukturo občina določi s prostorskimi splošnimi akti po pravilih, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi o urejanju prostora in varstvu okolja.
5. člen
(čas izvajanja)
Občina lahko podeli pravico izvajati gospodarsko javno službo največ za čas, kot ga določa zakon, ki ureja energetsko dejavnost. Čas izvajanja določi občina v javnem razpisu za izbiro izvajalca gospodarske javne službe.
Javna pooblastila
6. člen
(javna in druga pooblastila)
Izvajalec ima pri izvajanju gospodarske javne službe poleg javnih pooblastil na podlagi zakona, podzakonskih predpisov in tega odloka tudi naslednja pooblastila:
– daje smernice v postopku priprave prostorskih aktov in mnenja na načrtovane prostorske ureditve skladno z zakonom in podzakonskimi akti o urejanju prostora,
– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– daje soglasje k projektnim rešitvam za načrtovane posege v območje varovalnih pasov distribucijskega omrežja,
– izdaja sistemska obratovalna navodila,
– izdaja splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja.
Financiranje gospodarske javne službe
7. člen
(prihodki gospodarske javne službe)
Vse naloge in dejavnosti, ki predstavljajo gospodarsko javno službo, se financirajo iz omrežnine, ki jo izvajalcu plačujejo uporabniki oziroma odjemalci in ostalih prihodkov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti sistemskega operaterja.
Obveznosti izvajalca
8. člen
(1) Izvajalec mora obveznosti gospodarske javne službe izvajati v javnem interesu, zlasti mora zagotavljati varnost obratovanja, zanesljivost dobave energije, dobavo energije in storitev pod splošnimi pogoji vsakomur, redno in trajno obratovanje, predpisano kvaliteto in razumno ceno storitev ter varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in ohranjanje podnebnih razmer.
(2) Izvajalec je dolžan izvajati gospodarsko javno službo, ki je predmet koncesije, na način, kot je določen v zakonu, ki ureja energetsko dejavnost in drugih zakonih ter podzakonskih predpisih, ki urejajo način izvajanja posamezne gospodarske javne službe, po tem odloku, sistemskih obratovalnih navodilih, splošnih pogojih za dobavo in odjem ter drugih predpisih in splošnih aktih za izvrševanje javnih pooblastil.
(3) Izvajalec je odgovoren za:
– zanesljivo, varno in učinkovito distribucijo zemeljskega plina,
– obratovanje in vzdrževanje omrežja v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi standardi in z obveznostmi, določenimi v koncesijski pogodbi ter za pripravo strokovnih predlogov za njegov razvoj,
– zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja, – zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in zanesljivost omrežja,
– nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem omrežij, katerih omrežje je povezano z omrežjem, ki ga upravlja,
– zagotavljanje potrebnih podatkov uporabnikom oziroma odjemalcem, da lahko učinkovito uveljavljajo dostop do omrežja,
– napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja, z upoštevanjem varčevalnih ukrepov pri porabnikih,
– vodenje evidenc in katastra omrežij in infrastrukture, ki jih upravlja, vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, uporabnikih in trošilih.
(4) Izvajalec na način, predpisan z zakonom in podzakonskimi akti, izda oziroma sprejme:
– sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki urejajo obratovanje in način vodenja distribucijskega omrežja zemeljskega plina (v nadaljevanju: sistemska obratovalna navodila);
– splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja (v nadaljevanju: splošni pogoji), v skladu z metodologijo, ki jo določi Agencija za energijo.
(5) Splošne pogoje sprejme izvajalec na podlagi metodologije Agencije za energijo. Soglasje k splošnim pogojem izda občinski upravni organ, pristojen za gospodarske javne službe na podlagi predhodnega mnenja Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice.
(6) Izvajalec mora pri sprejemu splošnih pogojev in sistemskih obratovalnih navodil ravnati v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
9. člen
(sistemska obratovalna navodila)
Sistemska obratovalna navodila obsegajo predvsem:
– tehnične in druge pogoje za obratovanje omrežij z namenom zanesljive in kvalitetne oskrbe z zemeljskim plinom,
– način zagotavljanja sistemskih storitev,
– postopke za obratovanje distribucijskih omrežij v kriznih stanjih,
– tehnične in druge pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje,
– tehnične pogoje za medsebojne priključitve in delovanja omrežij različnih sistemskih operaterjev.
10. člen
(splošni pogoji)
Splošni pogoji, ki se pripravijo skladno z metodologijo Agencije za energijo morajo obsegati tudi:
1. ukrepe varstva potrošnikov, ki se nanašajo na:
– vsebino pogodbe med izvajalcem in uporabnikom oziroma odjemalcem,
– zagotavljanje ustreznega vnaprejšnjega opozorila o spremembah pogodbe in podatkov o cenah,
– postopke odločanja o pritožbah,
– postopek in pogoje za dostop do distribucijskega omrežja in priključitev na distribucijsko omrežje ter
2. ukrepe, ki jih mora izvesti izvajalec pred ustavitvijo dobave odjemalcu oziroma uporabniku.
11. člen
(pregled zmogljivosti)
Izvajalec vsaki dve leti pripravi in objavi pregled, ki bo vključeval:
– manjkajoče proizvodne in transportne zmogljivosti,
– potrebe po medsebojni povezavi z drugimi omrežji,
– napoved porabe zemeljskega plina za naslednjih pet let.
12. člen
(informiranje odjemalcev)
Poleg izpolnjevanja obveznosti informiranja uporabnikov oziroma odjemalcev, ki jih določajo zakon in podzakonski predpisi, mora izvajalec najmanj enkrat letno na krajevno običajen način in na svoji spletni strani odjemalce oziroma uporabnike informirati o gibanjih in značilnostih porabe zemeljskega plina na distribucijskem omrežju, kjer opravlja gospodarsko javno službo.
13. člen
(kataster omrežja in infrastrukture)
(1) Kataster omrežij in infrastrukture z zbirkami podatkov vključno z zbirko podatkov o odjemalcih, uporabnikih in trošilih (v nadaljevanju: kataster) zagotavlja občina in ga vodi sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina skladno z zakonom in podzakonskimi predpisi in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema.
(2) Kataster vsebuje baze podatkov o objektih, napravah in opremi plinovodnega omrežja (glavni plinovodi, regulacijske postaje, druge naprave in oprema, potrebni za obratovanje sistema oskrbe z zemeljskim plinom), njihovi lokaciji in tehničnih lastnostih ter stanju objektov.
(3) Izvajalec, ki vodi kataster, mora občini po možnosti omogočiti spletni »on-line« dostop. Kataster vodi tekstualno in grafično v obliki elektronske baze podatkov, skladno z zakonom in podzakonskimi predpisi in usklajeno s standardi občinskega geografskega informacijskega sistema. Kataster mora omogočati tekstualni in grafični izpis po posameznih skupinah podatkov in po vseh skupinah podatkov skupaj.
(4) Kataster mora biti voden ažurno, kar pomeni, da se vse spremembe na objektih in napravah v kataster vnesejo najkasneje v 30 dneh.
(5) Kataster mora izvajalec ob prenehanju koncesije, ne glede na način prenehanja, v enem tednu predati občini z vso dokumentacijo, podatki, programsko opremo in drugimi njegovimi sestavnimi deli.
(6) Izvajalec mora v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo načrtovanje prostora, posredovati kataster infrastrukture pristojni geodetski upravi.
Distribucijsko omrežje
14. člen
(priključitev na distribucijsko omrežje)
(1) Izvajalec mora na primeren način, skladno z zakonom in podzakonskimi predpisi o graditvi objektov, obvestiti potencialne uporabnike o možnosti priključitve na distribucijsko omrežje.
(2) Priključitev na distribucijsko omrežje se opravi na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja energetiko in podzakonskimi predpisi, s tem odlokom, splošnimi pogoji in sistemskimi obratovalnimi navodili.
(3) Izvajalec je po dokončnosti odločbe o soglasju dolžan priključiti odjemalca oziroma uporabnika omrežja na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obratovalnimi navodili in splošnimi pogoji.
(4) Izvajalec in odjemalec oziroma uporabnik skleneta pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja skladno z določbami zakona, ki ureja energetsko dejavnost, na podlagi določb sistemskih obratovalnih navodil in splošnih pogojev.
(5) V primeru, če bi priključitev odjemalca oziroma uporabnika na distribucijsko omrežje povzročila nastanek nesorazmernih stroškov, ima odjemalec oziroma uporabnik omrežja pravico do priključitve v skladu s splošnimi pogoji, če se odloči, da bo sam kril nesorazmerno visoke stroške.
15. člen
(vloga za priključitev)
(1) Izvajalec mora na podlagi popolne pisne vloge izdati odločbo o soglasju za priključitev odjemalca oziroma uporabnika na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v roku, določenem z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo splošni upravni postopek.
(2) Pogoji za izdajo soglasja ter za zavrnitev izdaje soglasja za priključitev so določeni v splošnih pogojih in na podlagi prostorskih aktov občine.
(3) O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev odloča Agencija za energijo.
16. člen
(vzdrževanje in gradnja distribucijskega omrežja)
(1) Izvajalec je dolžan vzdrževati distribucijsko omrežje, s katerim izvaja gospodarsko javno službo tako, da ves čas ohranja njegovo nezmanjšano funkcionalnost, obratovalno usposobljenost in varnost delovanja, v skladu z veljavnimi zakoni in podzakonskimi predpisi, tehničnimi standardi in obveznostmi, določenimi v koncesijski pogodbi.
(2) Občina je pristojna za odločanje o razvoju in gradnji distribucijskega omrežja. Občina je dolžna izvajalcu pravočasno posredovati vse razpoložljive in potrebne podatke (npr.: podatke za izračun omrežnine), ki jih je izvajalec, skladno z zakonom in podzakonskimi predpisi, dolžan posredovati Agenciji za energijo ali drugim pristojnim organom. Gradnja distribucijskega omrežja se lahko uredi z razpisom za koncesijo in pogodbo.
(3) Strokovne predloge za razvoj pripravlja izvajalec, skladno z določbami koncesijske pogodbe.
III. OSTALA DOLOČILA ZA IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
17. člen
(oblika izvajanja)
Gospodarska javna služba se zagotavlja s podelitvijo koncesije.
18. člen
(izključna pravica)
S podelitvijo koncesije izvajalec pridobi izključno pravico opravljati gospodarsko javno službo na območju občine. Izvajalec pridobi na podlagi izključne pravice pravico in dolžnost priključiti na distribucijsko omrežje vsakega uporabnika oziroma odjemalca, ki izpolnjuje vse pogoje za priključitev na distribucijsko omrežje, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, razen v primerih, kot je določeno z zakonom, ki ureja energetsko dejavnost.
Obveznosti in pravice uporabnikov
19. člen
(obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba zemeljskega plina)
(1) Na območju Občine Brežice je obveznost priključitve na distribucijsko omrežje in uporaba plina predpisana zaradi varovanja okolja. Obvezno se na distribucijsko omrežje priključujejo objekti, ki bodo zgrajeni na območju mesta Brežice in primestnih naselij, kjer je omrežje že zgrajeno, za to obstajajo tehnične možnosti in to predvidevajo prostorski akti.
(2) Na območjih, kjer je omrežje že zgrajeno in obstajajo za to tehnične možnosti, velja obveznost priključitve tudi za obstoječe objekte, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko 60 kW. Ti objekti začnejo uporabljati zemeljski plin v roku petih let po uveljavitvi tega odloka.
(3) Določila tega člena ne veljajo za uporabnike, ki uporabljajo obnovljive vire energije kot so geotermalna energija, sončna energija, energija vetra ali lesna biomasa in za uporabnike, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, pri kateri toplotna energija predstavlja stranski produkt in njihove dodatne potrebe po toplotni energiji ne presegajo letnih potreb po toplotni energiji uporabnikov iz drugega odstavka tega člena.
20. člen
Uporabniki uveljavljajo svoje interese v Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice.
IV. PODELITEV KONCESIJE
JAVNI INTERES
21. člen
Koncesionar mora v javnem interesu izvajati obveznosti gospodarske javne službe. To se nanaša zlasti na varnost in trajnost obratovanja, na zanesljivost dobave zemeljskega plina, na zagotavljanje dobave zemeljskega plina in na izvajanja storitev redno in pod splošnimi pogoji vsakomur, zagotavljanje razumne cene in predpisane kvalitete ter na varovanje okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in ohranjanje podnebnih razmer. Obveznosti koncesionarja so opredeljene z zakonom, ki ureja energetsko dejavnost in ostalimi predpisi ter s tem odlokom, podrobneje pa se opredeli in razčleni v javnem razpisu za izbiro izvajalca in v pogodbi o koncesiji.
Podelitev koncesije
22. člen
(način podelitve)
Koncesija se podeli skladno z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, Energetskim zakonom in zakonom, ki ureja postopek podelitve koncesije gospodarske javne službe. O izbiri koncesionarja se odloči v upravnem postopku z odločbo, katero izda občinska uprava. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba, o kateri odloči župan.
23. člen
(pogoj za koncesionarja)
(1) Koncesionar mora v času vložitve ponudbe za pridobitev koncesije, v času postopka podelitve koncesije in ves čas trajanja koncesijskega razmerja izpolnjevati zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
(2) Koncesionar mora z občino skleniti pogodbo, s katero se uredijo vsa vprašanja uporabe tega omrežja za opravljanje nalog sistemskega operaterja. S pogodbo je treba urediti vprašanje gradnje infrastrukture, način, obseg in namen uporabe omrežja, višino najemnine oziroma drugega plačila izvajalca, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki izvajalcu omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge.
24. člen
(začetek in trajanje)
Koncesijsko razmerje za dejavnost izvajalca nastane s sklenitvijo koncesijske pogodbe.
25. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne sme prenesti koncesije ali kateregakoli dela te koncesije na drugo osebo brez pisnega dovoljenja občine.
26. člen
(zavarovanje)
Koncesionar je dolžan distribucijsko omrežje zemeljskega plina tekoče in investicijsko vzdrževati kot dober gospodarstvenik in skleniti zavarovalne pogodbe za infrastrukturo in rizike, povezane z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet te koncesije
Ostale določbe za podelitev in izvajanje koncesije
27. člen
(obveščanje organov)
Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po zakonih in drugih predpisih pošiljati državnim organom Republike Slovenije, Agenciji za energijo in občini, mora pisno poročati občini o vseh pomembnih dogodkih in okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvajanje te gospodarske javne službe, kot so primeroma:
– odločitve Agencije za energijo o sporih v zvezi z dostopom do distribucijskega omrežja,
– pritožbe uporabnikov oziroma odjemalcev,
– postopki poravnave, arbitražni postopki ali sodni spori koncesionarja v zvezi s koncesijo, stavke in drugi dogodki, zaradi katerih pride do motenj v izvajanju javne službe, tudi če ne predstavljajo višje sile,
– poškodbe infrastrukture, ki onemogočajo izvajanje koncesionirane dejavnosti, tudi če ne predstavljajo višje sile.
Varstvo in zaupnost podatkov
28. člen
Koncesionar in občina sta dolžna varovati zaupnost poslovno občutljivih dokumentov in podatkov, ki lahko povzročijo škodo koncesionarju ali drugim izvajalcem energetskih dejavnosti in lahko vplivajo na konkurenčnost trga zemeljskega plina v Republiki Sloveniji, tudi če niso določeni kot tajni podatki ali poslovna skrivnost.
Nadzor
29. člen
(nadzor državnih organov)
(1) Zadeve inšpekcijskega nadzorstva po zakonu, ki ureja energetsko dejavnost opravlja energetski inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Regulatorne, razvojne in strokovne naloge na področju izvajanja gospodarske javne službe opravlja Agencija za energijo, po postopkih in na način, kot ga določa zakon in podzakonski predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost.
30. člen
(nadzor koncedenta)
(1) Nadzor nad zakonitostjo izvajanja gospodarske javne službe ter strokovni in finančni nadzor izvaja občinski upravni organ, pristojen za gospodarske javne službe. Nadzor lahko zajema vse okoliščine v zvezi z izvajanjem javne službe, zlasti pa nadzor nad zakonitostjo in strokovnostjo izvajanja.
(2) Koncesionar mora koncedentu omogočiti odrejeni nadzor, vstop v svoje poslovne prostore, pregled objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v dokumentacijo (letne računovodske izkaze), v kataster gospodarske javne službe oziroma vodene zbirke podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter nuditi zahtevane podatke in pojasnila.
(3) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent to sporočiti pisno in utemeljiti razloge nenapovedanega nadzora.
(4) Koncedent izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napovedjo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s pooblastilom koncedenta.
(5) O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov pooblaščenec.
(6) Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz koncesijskega akta ali koncesijske pogodbe.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja tudi skupni prekrškovni organ, ki je tudi pristojen za vodenje postopkov o ugotovljenih prekrških ter ostali državni organi, ki imajo takšno pristojnost po zakonu in podzakonskih predpisih.
Obveščanje o kapitalskih spremembah
32. člen
Koncesionar je dolžan obvestiti koncedenta o vsaki statusni spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi sprememb prizadet interes koncedenta ali če so zaradi sprememb bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lahko koncedent pod pogoji iz tega odloka razdre koncesijsko pogodbo.
Spremenjene okoliščine in višja sila
33. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti izvajati koncesijo tudi ob spremenjenih okoliščinah ter v primeru višje sile ob upoštevanju določb Energetskega zakona.
V. PRENEHANJE KONCESIJE
34. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– zaradi stečaja koncesionarja,
– zaradi prenehanja koncesionarja,
– v drugih primerih, določenih z zakonom.
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja mora dotedanji koncesionar pod enakimi pogoji nepretrgano opravljati gospodarsko javno službo, ki je predmet te koncesije, do dneva, ko opravljanje te gospodarske javne službe prevzame drug izvajalec, če je to objektivno mogoče ali če zakon ne določa drugače, vendar najdlje 1 leto.
35. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
(1) Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem zaradi bistvene kršitve koncesijske pogodbe in
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
(2) Za prenehanje koncesijske pogodbe se uporabljajo splošna pravila pogodbenega prava.
36. člen
(odvzem koncesije)
Občina z odločbo v upravnem postopku lahko odvzame koncesijo, če:
– koncesionar bistveno krši ta koncesijski akt in druge predpise, ki urejajo izvajanje gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije, pa to bistveno moti ali onemogoča izvajanje gospodarske javne službe, če koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih organov, občine ali Agencije za energijo v zvezi z izvajanjem pravic in obveznosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina iz zakona, ki ureja energetsko dejavnost,
– je koncesionarju odvzeta licenca ali ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev licence,
– koncesionar nima sklenjene pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerjih glede uporabe distribucijskega omrežja za opravljanje nalog sistemskega operaterja.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
(uskladitev koncesijskih pogodb)
(1) Koncesionar, Adriaplin d.o.o., Dunajska 7, 1000 Ljubljana, ki je postal izvajalec javne službe na območju Občine Brežice na podlagi predpisov pred sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-A; Uradni list RS, št. 51/04), nadaljuje z opravljanjem izvajanja gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina po določbah obstoječe koncesijske pogodbe in tistih določbah tega odloka, ki povzemajo spremembe Energetskega zakona.
(2) Koncesionar in občina po uveljavitvi tega odloka z aneksom k obstoječi koncesijski pogodbi uskladita posamezne določbe obstoječe koncesijske pogodbe s tistimi določbami tega odloka, ki usklajujejo dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina z Energetskim zakonom.
38. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o podelitvi koncesije za graditev in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 27/94 in 66/99).
39. člen
(objava in uveljavitev)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2008
Brežice, dne 7. oktobra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost