Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2008 z dne 17. 10. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4195. Odlok o ustanovitvi in nalogah Odbora za zadeve Evropske unije (OdUNOZEU)

Sklepi

4189. Sklep o potrditvi mandatov poslancem Državnega zbora, izvoljenim na volitvah 21. septembra 2008
4190. Sklep o potrditvi poslanskega mandata v Državnem zboru
4191. Sklep o izvolitvi predsednika Državnega zbora
4192. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
4193. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora
4194. Sklep o izvolitvi podpredsednika Državnega zbora

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4196. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4197. Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka
4198. Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji
4199. Uredba o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu
4200. Uredba o spremembah Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči
4201. Uredba o spremembah Uredbe o načrtu razporeditve radiofrekvenčnih pasov
4202. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost
4203. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o službi v Civilni zaščiti
4204. Uredba o spremembi Uredbe o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
4205. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008
4206. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Odloki

4207. Odlok o razglasitvi Stolnice sv. Nikolaja v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
4208. Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega oznanjenja v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

4209. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
4210. Sklep o spremembah Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

MINISTRSTVA

4211. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja GOSTINSTVO IN TURIZEM
4212. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz fitomedicine
4213. Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač
4236. Pravilnik o določitvi podrobnejših meril in načina izračuna predplačil za neposredna plačila zaradi izjemnih razmer v kmetijstvu v letu 2008

BANKA SLOVENIJE

4214. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4215. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Dravograd
4216. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Luče, naselja Solčava ter naselij Mozirje in Rečica ob Savinji
4217. Poročilo o izidu ponovnih nadomestnih volitev enega člana Državnotožilskega sveta izmed vrhovnih državnih tožilcev, ki so bile 8. oktobra 2008
4218. Aneks h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije in Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo Slovenije
4219. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet

OBČINE

Bistrica ob Sotli

4220. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 2008

Brežice

4221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice
4222. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cankova

4223. Odlok o rebalansu proračuna Občine Cankova za leto 2008

Dolenjske Toplice

4224. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta »stanovanjsko naselje Cviblje« v Dolenjskih Toplicah

Dravograd

4225. Pravilnik o sprejemu otrok v vzgojno varstveni zavod vrtec Dravograd
4226. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2008

Grad

4227. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno-varstvene enote vrtca Grad

Kranj

4228. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
4229. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za morfološko celoto urbanistične zasnove mesta Kranja

Krško

4230. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško
4231. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1447/2 in parc. št. 1448/2, k.o. Kostanjek in o prodaji predmetnih nepremičnin

Nova Gorica

4232. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2008

Ravne na Koroškem

4233. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poslovna cona Ravne – III. faza
4234. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnitev 2007

Trebnje

4235. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2008 – rebalans 2

POPRAVKI

4237. Popravek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Rozalije v Krškem za kulturni spomenik lokalnega pomena
4238. Popravek Odloka o razglasitvi gradu Raka na Raki za kulturni spomenik lokalnega pomena
4239. Popravek Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti