Številka 98
Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 98/2008 z dne 14. 10. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4177. Uredba o napredovanju uradnikov v nazive
4178. Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu
4179. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje
4180. Uredba o državnem prostorskem načrtu za vzporedni plinovod M 1/3 od mejne merilno-regulacijske postaje Ceršak do slovensko-avstrijske meje
4181. Uredba o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje

Sklepi

4182. Sklep o spremembah Sklepa o cenah in premijah za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev električne energije
4183. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center
4184. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana
4185. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor

MINISTRSTVA

4145. Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem
4146. Odredba o spremembah Odredbe o številu mest državnih tožilcev in pomočnikov državnega tožilca
4186. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2008
4187. Odlok o začasni razglasitvi Plečnikovih tržnic v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
4188. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec september 2008

BANKA SLOVENIJE

4147. Navodilo za elektronsko posredovanje poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4148. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Ljubljana

OBČINE

Celje

4149. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2008 (2)
4150. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Lava
4151. Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Celje
4152. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih avtomobilov v Mestni Občini Celje
4153. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vrtcev Mestne občine Celje
4154. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi JZ Slovensko ljudsko gledališče Celje
4155. Sklep o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Glazija – območje Splošne bolnišnice Celje (OPPN)
4156. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Ljubečna – Šumer (OPPN Šumer)
4157. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi v k.o. Bukovžlak, k.o. Celje, k.o. Medlog, k.o. Ostrožno, k.o. Spodnja Hudinja, k.o. Šentjungert, k.o. Škofja vas, k.o. Šmartno, k.o. Šmiklavž, k.o. Teharje in k.o. Trnovlje

Kamnik

4158. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B25 FRUCTAL

Kranjska Gora

4159. Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008
4160. Obvezna razlaga 7. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Laško

4161. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kabliranje daljnovoda 2x20 kV Jurklošter, Podhum ter TP pokopališče (nadomestna) in električnih vodov

Ljubljana

4162. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CI 6/15 Pediatrična klinika, CI 6/16 Univerzitetni KC, CR 6/17 Park ob Zaloški in CR 6/18 Pletenina
4163. Obvezna razlaga Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta
4164. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču

Pivka

4165. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Pivka
4166. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Pivka
4167. Pravilnik o postopku vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Pivka
4168. Pravilnik o uporabi prostorov kinodvorane v Krpanovem domu v Občini Pivka

Podčetrtek

4169. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2008

Prebold

4170. Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Prebold

Straža

4171. Odlok o organiziranju in izvajanju socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Straža
4172. Odlok o tržnicah in prodaji blaga zunaj prodajaln v Občini Straža
4173. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Škofljica

4174. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škofljica

Tržič

4175. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič

Vrhnika

4176. Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti