Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2008 z dne 10. 10. 2008, Kazalo


DRŽAVNI SVET

4104. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede v službi Državnega sveta Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4105. Odlok o pomilostitvi
4106. Odlok o pomilostitvi
4107. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

4108. Sklep o razrešitvi generalne konzulke Republike Slovenije v New Yorku
4140. Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg

MINISTRSTVA

4109. Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
4110. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o celostni podobi organov državne uprave
4111. Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini

USTAVNO SODIŠČE

4112. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča

BANKA SLOVENIJE

4113. Sklep o spremembi Sklepa o poročanju investicijskih skladov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4114. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za september 2008
4141. Pravilnik v zvezi z zahtevo za posredovanje podatkov Agenciji za zavarovalni nadzor
4142. Sklep o začasni oprostitvi plačila letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora za mesec november 2008 in mesec december 2008

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4115. Pravila za delovanje Ekonomsko socialnega odbora na področju energetike
4116. Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Hoče - Slivnica, Mestne Občine Maribor, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače - Fram, Občine Ruše, Občine Selnica ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj
4117. Aneks št. 6 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi grafične dejavnosti
4118. Aneks št. 7 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti
4143. Odpoved Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti

OBČINE

Bled

4119. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Bled
4120. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Bled
4121. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
4122. Sklep o izvzemu zemljišča iz javne rabe
4123. Sklep o izvzemu zemljišč iz javne rabe

Lendava

4124. Odlok o razveljavitvi Odloka o pogojih, postopkih in merilih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Lendava

Murska Sobota

4136. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za vaškim domom« v Bakovcih

Novo mesto

4125. Sklep o parkirnem režimu na javnih površinah
4126. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Poganški vrh
4127. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Novo mesto
4128. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2008 (III)

Poljčane

4129. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica za območje Občine Poljčane
4130. Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za centralni naselji v Občini Poljčane (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Puconci

4131. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Puconci za leto 2008

Sveti Jurij ob Ščavnici

4137. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici

Šempeter-Vrtojba

4132. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »MMP Vrtojba« v Občini Šempeter - Vrtojba
4133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za posege v prostor na območju Občine Šempeter - Vrtojba (Uradne objave, št. 1/2001 in 14/2001) – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 114/03)
4134. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–2000 z usmeritvami prostorskega razvoja občine do leta 2020 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šempeter - Vrtojba za obdobje 1986–1990, dopolnitve 2002

Železniki

4138. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Železniki
4139. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Železniki

Žirovnica

4135. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za podeželje v Občini Jesenice za Občino Žirovnica

POPRAVKI

4144. Popravek Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti