Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4060. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

USTAVNO SODIŠČE

4061. Odločba o delni razveljavitvi prvega odstavka 40. člena in druge alineje prvega odstavka 41. člena Zakona o zasebnem varovanju in ugotovitvi, da sta bila prvi odstavek 40. člena in druga alineja prvega odstavka 41. člena Zakona o zasebnem varovanju v ostalem delu v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi drugega odstavka 41. člena Zakona o zasebnem varovanju

SODNI SVET

4062. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosta mesta predsednikov in podpredsednikov sodišč

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4101. Spremembe in dopolnitve Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana

OBČINE

Beltinci

4063. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008
4064. Odlok o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi proračunskega sklada Občine Beltinci za razvoj obrti in podjetništva
4065. Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Beltinci
4066. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Beltinci

Braslovče

4067. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA10 – Rakovlje vzhod
4068. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod

Brežice

4069. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zakot (v nadaljevanju SDZN)
4070. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnje (v nadaljevanju SDZN)

Horjul

4071. Odlok o plakatiranju

Laško

4072. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008
4073. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009
4074. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega načrta Belovo
4075. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in delovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Laško
4076. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Laško
4077. Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško
4078. Sklep o določitvi cene čiščenja mobilno pripeljanih odpadnih fekalnih vod na čistilno napravo za uporabnike, ki ne sodijo v sistem pooblaščenega izvajalca gospodarske javne službe
4079. Sklep o ustanovitvi Sosveta za partnersko sodelovanje na področju varnosti v Občini Laško
4080. Sklep o razrešitvi in imenovanju namestnika predsednika Občinske volilne komisije Laško

Ljubljana

4081. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna

Miren-Kostanjevica

4082. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Murska Sobota

4083. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2008
4084. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

Novo mesto

4085. Statut Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MONM-UPB-2)
4086. Poslovnik Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Podlehnik

4087. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Podlehnik za programsko obdobje 2008–2013
4088. Sklep o podaljšanju veljavnosti Odloka o komunalnem prispevku v Občini Podlehnik

Sevnica

4089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
4090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu in prostorski zasnovi opravljanja gospodarskih javnih služb v Občini Sevnica
4091. Pravilnik o računovodstvu Občine Sevnica
4092. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4093. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4094. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana Občinskega sveta Občine Sevnica
4095. Sklep o potrditvi mandata članice občinskega sveta

Sežana

4100. Odlok o oglaševanju v Občini Sežana

Škofljica

4096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica
4097. Sklep o spremembi Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja VS 9/10 Škofljica

Vitanje

4098. Sklep o imenovanju nepremičnine in opreme, namenjene kulturi

Žalec

4099. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) stanovanjska soseska Petrovče vzhod

POPRAVKI

4102. Popravek Splošnega akta o spremembah Splošnega akta o prenosljivosti številk
4103. Tehnični popravek Dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje Občine Žiri in Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti