Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4066. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Beltinci, stran 12970.

Na podlagi 2. in 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-F, Uradni list RS, št. 129/06) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01, 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 16. redni seji dne 25. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Beltinci
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Beltinci (v nadaljevanju: odlok, Uradni list RS, št. 14/97 in 17/99) se besedilo 13. člena spremeni tako, da se glasi:
»Svet šole šteje devet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev šole,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Beltinci.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način kot ga v skladu z zakonom določa odlok o ustanovitvi šole oziroma poseben akt šole. Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati in zbor delavcev šole.
Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki dobijo večino glasov delavcev šole, kateri so volili.
Člani sveta šole so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta šole so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največkrat dvakrat.
Predstavnike staršev imenujejo starši na svetu staršev. Mandat predstavnikov staršev v svetu šole je povezan s statusom njihovih otrok v šoli.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov sveta šole, če z zakonom ni drugače določeno. Člani sveta šole na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika sveta šole.«
2. člen
Določba 1. člena tega odloka glede sestave članov sveta, se začne uporabljati z iztekom mandata sedanjim članom sveta šole. Do izteka mandata svet šole deluje v obstoječi sestavi.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2008-16-261/IV
Beltinci, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost