Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4084. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije, stran 12982.

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07), Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 79/08), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05 in 45/07), Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 40/04, 112/05 in 37/08), 12. člena Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 58/99 in 11/02) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 25. septembra 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije
1. člen
V Pravilniku o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije (Uradni list RS, št. 45/04) se spremeni in dopolni 3. člen, tako da pravilno glasi:
»Elementi obračuna stroškov:
a) za storitve odvajanja komunalne, tehnološke (industrijske) in padavinske odpadne vode:
– strošek omrežnine, ki se deli glede na vodomer,
– strošek odvajanja komunalne, tehnološke (industrijske) in odpadne vode, ki se deli glede na količino pitne ali tehnološke vode, ne glede na vodni vir iz katerega se uporabniki oskrbujejo,
– strošek odvajanja padavinske odpadne vode;
b) za storitve čiščenja komunalne, tehnološke (industrijske) in padavinske odpadne vode:
– strošek omrežnine, ki se deli glede na vodomer,
– strošek čiščenja komunalne in tehnološke (industrijske) odpadne vode z dopustno stopnjo onesnaževanja,
– strošek čiščenja komunalne in tehnološke (industrijske) odpadne vode s prekomerno stopnjo onesnaževanja,
– strošek čiščenja padavinske odpadne vode;
c) za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave:
– strošek omrežnine, ki se deli glede na vodomer,
– strošek prevzema blata iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev, ki se deli glede na količino opravljene storitve,
– strošek obratovalnega monitoringa male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave,
– strošek ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav, ki se deli glede na količino opravljene storitve;
d) za storitve vezane na nepretočne greznice.«
2. člen
Doda se novi 8.a člen, ki glasi:
»8.a člen
»Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno površino, pri čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj.«
3. člen
Spremeni in dopolni se 9. člen, tako da pravilno glasi:
»Uporabniki so dolžni plačevati:
– stroške omrežnine,
– stroške odvajanja in čiščenja komunalne in tehnološke (industrijske) odpadne vode od dneva, ko se s spojnim kanalom priključijo na javno kanalizacijo,
– stroške odvajanja in čiščenja padavinske vode, če se le ta steka v javno kanalizacijo od dneva priključitve spojnega kanala na javno kanalizacijo.«
Poleg stroškov navedenih v prvem odstavku tega člena so uporabniki dolžni plačevati še dajatve določene z zakonodajo.«
4. člen
Doda se novo podpoglavje in novi 10.a člen, ki glasi:
»Obračun omrežnine
10.a člen
Osnova za obračun omrežnine so:
– strošek javne infrastrukture, ki je namenjena odvajanju komunalne, tehnološke (industrijske) in padavinske odpadne vode na celotnem območju Mestne občine Murska Sobota,
– strošek javne infrastrukture, ki je namenjena čiščenju komunalne, tehnološke (industrijske) in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Murska Sobota.
Cena omrežnine se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z določili tega pravilnika, določili tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji ter z drugimi predpisi izvajalca gospodarske javne službe. V skladu z veljavnimi predpisi ceno potrdi pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.
Omrežnina je letni strošek, ki se razdeli po dvanajstinah, obračunana v evrih. Omrežnina se oblikuje in zaračunava ločeno:
– za storitev odvajanja komunalne, tehnološke (industrijske) in padavinske odpadne vode,
– za storitev čiščenja komunalne, tehnološke (industrijske) in padavinske odpadne vode in
– za storitve vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.«
5. člen
Pred 11. členom se doda novo podpoglavje, ki glasi:
»Obračun storitev odvajanja in čiščenja komunalne in tehnološke (industrijske) odpadne vode«.
V 14. členu se doda novi drugi odstavek, ki glasi: »Ceno odvajanja in čiščenja tehnološke (industrijske) odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo in ne šteje za storitev v okviru gospodarsko javne službe, oblikuje v skladu s tem pravilnikom, določili Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji ter z drugimi predpisi, izvajalec javne službe in jo predlaga v potrditev pristojnemu organu Mestne občine Murska Sobota.«
6. člen
V 13. členu pravilnika se beseda »SIT« nadomesti z besedo »EUR«.
7. člen
Pred 15. členom se doda novo podpoglavje, ki glasi:
»Obračun storitev vezanih na greznice in male komunalne čistilne naprave«.
15. člen se spremeni in dopolni tako, da pravilno glasi:
»Praznjenje in čiščenje greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter odvoz odpadne vode in blata iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav se izvaja po programu, ki ga izdela skladno s predpisi upravljavec javne kanalizacije.«
8. člen
Doda so novi 15.a člen, ki glasi:
»15.a člen
Uporabniki obstoječih greznic so dolžni plačevati:
– stroške omrežnine,
– stroške prevzema in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic po količini opravljene storitve.
Uporabniki malih komunalnih čistilnih naprav so dolžni plačevati:
– stroške omrežnine,
– stroške prevzema blata in ravnanja z blatom iz malih komunalnih čistilnih naprav, po količini opravljene storitve,
– stroške obratovalnega monitoringa male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisom, ki ureja emisijo pri odvajanju odpadne vode iz male komunalne čistilne naprave.
Uporabniki nepretočnih greznic so dolžni plačevati enako nadomestilo stroškov odvajanja in čiščenja kot uporabniki javne kanalizacije.
Vsi uporabniki so dolžni poleg stroškov navedenih v tem členu plačevati še dajatve določene z zakonodajo.«
9. člen
Za 15. členom se doda novo podpoglavje, ki glasi:
»Obračun storitev odvajanja in čiščenja padavinske vode«
Dodajo se novi členi:
»16. člen
Uporabniki javne kanalizacije plačujejo stroške za odvajanje in čiščenje padavinske vode skladno z 8.a členom tega pravilnika.
16.a člen
Osnova za določitev površine stavb, ki so stanovanjske in nestanovanjske, je katastrski posnetek – situacija. Utrjene, tlakovane površine ali z drugim materialom prekrite površine kot so parkirišča, ceste, pločniki, ulice, poti, dvoriščne in druge utrjene površine, se določijo na terenu z izmeritvijo oziroma iz razpoložljivih geodetskih podatkov.
Za pravne osebe se izračuna količina padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo na osnovi površin objektov nizkih in visokih gradenj iz katerih se odvaja padavinska voda v javno kanalizacijo.
Za fizične osebe se pri obračunu padavinskih voda upošteva le tlorisna površina objektov visokih gradenj iz katerih se steka padavinska voda v javno kanalizacijo.«
16.b člen
Letna višina stroškov za odvajanje in čiščenje padavinske vode se določi tako, da se tarifna postavka za obračun odvoda in čiščenja padavinske vode v EUR/m3 pomnoži s količino padavin, ki pade na površino s katere se steka padavinska voda v javno kanalizacijo.
Letni znesek se praviloma obračunava z vsakim računom obračunskega obdobja tako, da se deli s številom obračunskih obdobij.
Količina padavinske vode odvedene v javno kanalizacijo se določi z naslednjo formulo:
                 Q = P x H
V formuli uporabljeni simboli imajo naslednji pomen:
Q = količina padavinske vode odvedene v javno kanalizacijo
   izražena v m3
P = tlorisna velikost površine s katere se steka padavinska
   voda v javno kanalizacijo izražena v m2
H = povprečna višina padavin po podatkih meritev državne
   mreže meteoroloških postaj izražena v m' za preteklih
   zadnjih 5 let.
16.c člen
Če uporabnik z ustrezno dokumentacijo dokaže, da padavinska voda ponika preko ustreznih ponikalnic v zemljo, ga upravljavec javne kanalizacije oprosti plačila odvajanja in čiščenja odpadne padavinske vode.
16.d člen
Cena storitev odvajanja in čiščenja padavinske vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja z javnih površin ali streh in šteje kot storitev v okviru gospodarsko javne službe se oblikuje v skladu z veljavnimi predpisi za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja z določili tega pravilnika, določili tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji ter z drugimi predpisi izvajalca gospodarske javne službe. V skladu z veljavnimi predpisi ceno potrdi pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.
Cena storitev odvajanja in čiščenja padavinske vode, ki se v javno kanalizacijo odvaja s površin, ki niso javne površine in ne šteje kot storitev v okviru gospodarsko javne službe, se oblikuje v skladu s tem pravilnikom, določili Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji in drugimi predpisi izvajalca gospodarske javne službe. V skladu z veljavnimi predpisi ceno potrdi pristojni organ Mestne občine Murska Sobota.«
10. člen
Obstoječi 16. člen postane 17. člen in ostali se preštevilčijo za eno navzgor.
11. člen
V 17. členu pravilnika se črtata druga in tretja alinea prvega odstavka. V drugem stavku istega člena se črtajo besede »oziroma krajevne skupnosti«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0027/2008
Murska Sobota, dne 25. septembra 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost