Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4069. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zakot (v nadaljevanju SDZN), stran 12972.

Na podlagi 57. člena in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Zakot (v nadaljevanju SDZN)
1.0 Ocena stanja in razlogi za pripravo SDZN
Odlok o zazidalnem načrtu Zakot je bil sprejet v januarju leta 1979 (Uradni list SRS, št. 14/79, 17/80) in Uradni list RS, št. 66/00 – Odločba US, 4/02). Izdelal ga je Projektivni biro Region Brežice pod št. projekta 913/U-78. Zazidalni načrt obravnava območje vzhodnega dela mesta Brežice, severno od Bizeljske ceste in vzhodno od Ceste svobode. Območje je namenjeno stanovanjski gradnji.
Skoraj vse ureditve znotraj zazidalnega načrta so že izvedene s stanovanjskimi in pomožnimi objekti. Nepozidana je ostala parc. št. 215/2 k.o. Zakot, ki jo želi investitor pozidati s stanovanjsko hišo. Objekt stanovanjske hiše ni možno locirati na parcelo pod pogoji zazidalnega načrta, ker je v naravi na dostopu do investitorjeve parcele, ki je bil predviden z zazidalnim načrtom, že zgrajena sosednja stanovanjska hiša, ki ni upoštevala pogoje in določbe zazidalnega načrta. Iz tega razloga je bil investitor prisiljen iskati novi dostop do lastne parcele, za katerega se je dogovoril z bližnjimi sosedi. Nova dostopna pot ni predvidena z obstoječim veljavnim zazidalnim načrtom in zato nima pravne podlage za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prav tako se zaradi nove dostopne poti posledično spreminja mikrolokacija bodoče stanovanjske hiše in vhod v njo, ki ne omogoča več izgradnje medetažne hiše, ki je bila predvidena z zazidalnim načrtom. Ker zazidalni načrt ne omogoča toleranc, se je investitor odločil za postopek spremembe obstoječega zazidalnega načrta.
2.0 Območje SDZN
SDZN obravnavajo nepozidane površine v naselju Zakot, na severu območja obstoječega zazidalnega načrta.
SDZN se nanašajo na parc. št.: 215/2, *29/2, delno 207/3 in delno 215/1 k.o. Zakot.
Skupna površina SDZN je cca 0,1 ha.
Na severu poteka meja območja SDZN po meji osnovnega zazidalnega načrta, na zahodu, jugu in vzhodu po meji parc. št. 215/2 k.o. Zakot, na jugozahodu se meja razširi preko parc. št. 207/3 k.o. Zakot do javne poti JP 528661 – Ob potoku, ki se južneje navezuje na Bizeljsko cesto, ki je državna regionalna cesta (R-219, Slovenska Bistrica–Čatež ob Savi).
3.0 Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za SDZN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika SDZN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, je že izbral sam pobudnik, in sicer: PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
4.0 Roki za pripravo SDZN in njegovih posameznih faz
+--------------------------+-------------------+---------------+
|      Faza      |  Rok izdelave  |  Nosilec  |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Sklep o začetku priprave |September, 2008  |Občina Brežice |
|SDZN in objava Sklepa   |          |        |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Osnutek SDZN za      |Oktober, 2008   |Izdelovalec  |
|pridobitev smernic    |          |SDZN      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Pridobivanje in      |Oktober, november |Izdelovalec  |
|usklajevanje smernic   |2008        |SDZN      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Dopolnjeni osnutek SDZN  |December, 2008   |Izdelovalec  |
|             |          |SDZN      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Javno naznanilo javne   |December, 2008   |Občina Brežice |
|razgrnitve in javne    |          |        |
|obravnave SDZN      |          |        |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Javna razgrnitev in javna |December 2008,   |Občina Brežice |
|obravnava         |januar 2009    |        |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Stališča do pripomb    |Januar, 2009    |Izdelovalec  |
|             |          |SDZN,     |
|             |          |Občina Brežice |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Obvestilo lastnikom o   |Februar, 2009   |Občina Brežice |
|stališčih do njihovih   |          |        |
|pripomb          |          |        |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Predlog SDZN za      |Februar, 2009   |Izdelovalec  |
|pridobitev mnenj     |          |SDZN      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Pridobivanje in      |Februar, marec,  |Izdelovalec  |
|usklajevanje mnenj    |2009        |SDZN      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Predlog za sprejem    |Marec, 2009    |Izdelovalec  |
|             |          |SDZN      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Sprejem na Občinskem   |Marec, april 2009 |Občina Brežice |
|svetu           |          |        |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Objava odloka o SDZN v  |April, 2009    |Občina Brežice |
|Ur. listu RS       |          |        |
+--------------------------+-------------------+---------------+
|Kompletiranje končnega  |April, 2009    |Izdelovalec  |
|dokumenta         |          |SDZN      |
+--------------------------+-------------------+---------------+
5.0 Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SDZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov);
5. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
6. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine);
7. Krajevna skupnost Zakot - Bukošek - Trnje;
8. Adriaplin d.o.o. Ljubljana (plin).
Kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6.0 Obveznosti financiranja SDZN
Pripravljavec SDZN je:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik SDZN je:
Vesna Balon Kek in Boštjan Kek, Kregarjeva ulica 40, 8250 Brežice
Sredstva za izdelavo SDZN zagotovi naročnik.
Št. 3505-4/2008
Brežice, dne 29. septembra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost