Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4077. Sklep o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško, stran 12978.

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 in 25/08), 3. in 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Občine Laško na 12. seji dne 24. 9. 2008 sprejel
S K L E P
o določitvi cene programov Javnega zavoda Vrtec Laško
I
V Javnem zavodu Vrtec Laško se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:
+------------------------------+--------------+----------------+
|               |  Dnevni  |  Poldnevni  |
|               |  program  |  program   |
|               |  (6–9 ur)  |  (4–6 ur)  |
+------------------------------+--------------+----------------+
|PRVO STAROSTNO OBDOBJE    |       |        |
|(oddelki od 1–3 let)     | 386,76 EUR |  359,69 EUR  |
+------------------------------+--------------+----------------+
|DRUGO STAROSTNO OBDOBJE    |       |        |
|(oddelki od 3 let       | 309,76 EUR |  288,08 EUR  |
|do vstopa v šolo)       |       |        |
+------------------------------+--------------+----------------+
|KOMBINIRANI ODDELKI      | 343,60 EUR |  319,55 EUR  |
+------------------------------+--------------+----------------+
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah programov in znašajo skupno 36,63 EUR mesečno. Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov je 1,7 EUR.
II
Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za ustrezni delež živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak, do 8. ure javljeni dan odsotnosti.
III
Vrednost vsake začete ure varstva otroka preko poslovnega časa posamezne enote vrtca je 8,5 EUR. Plačilo so dolžni poravnati vsi starši ne glede na njim določen plačni razred in občino stalnega bivališča.
IV
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Če starši ne podajo vloge za znižano plačilo, plačajo polno ceno programa.
V
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni neprekinjeni odsotnosti v času od 1. julija do 31. avgusta, rezervirati mesto v izbrani enoti, plačajo za dogovorjeno odsotnost 50% njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil. O odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. V primeru, da niso izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka tega člena, se morebiti že upoštevano znižano plačilo poračuna v mesecu, ki sledi vpisu.
VI
V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten najmanj 30 koledarskih dni, se plačilo staršev za en mesec odsotnosti otroka zniža tako, da znaša 10% njim določenega zneska. Za vsak nadaljnji dan odsotnosti se zniža za ustrezen delež (%) živil. Poračun vrtec izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.
To določilo se upošteva za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
VII
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programa v Javnem zavodu Vrtec Laško št. 602-003/2007 z dne 19. 12. 2007.
VIII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2008.
Št. 602-003/2008
Laško, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti