Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica, stran 13017.

Na podlagi 11. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07) ter 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 29. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04, 38/05 – popr., 65/06, 12/07, 29/07, 46/07, 72/07 in 99/07) (v nadaljevanju PUP).
2. člen
V 8. členu odloka se v zadnji alineji za besedo »enostavnih« dodata besedi »in nezahtevnih« tako, da se na novo glasi:
»– gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov.«.
3. člen
V 10. členu odloka se v prvi alineji za besedo »enostavnih« dodata besedi »in nezahtevnih« tako, da se na novo glasi:
»– gradnja objektov, ki služijo kmetijski proizvodnji, dopolnilni dejavnosti na kmetiji in objektov za obrtno in storitveno dejavnost, ter gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov,«.
4. člen
V 12. členu odloka se:
– v tekstu prvega odstavka »Novogradnje:«, se črta drugi stavek.
– v drugem odstavku »Nadomestne gradnje:«, se črta besedilo prvega in drugega stavka in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Gradnja nadomestnega objekta pomeni, da se obstoječi objekt odstrani in na mestu predhodno odstranjenega objekta postavi nov objekt, ki je po velikosti in namembnosti enak odstranjenemu objektu.
Možna je gradnja novega objekta na mestu odstranjenega, če se z listinami (zemljiškoknjižni izpisek, posestni list) dokaže, da je bil na predmetnem zemljišču zgrajen objekt z isto namembnostjo, oziroma znotraj območja stavbnega zemljišča z enako funkcijo, ki jo odstranjeni objekt ima. Po izgradnji novega objekta, je treba stari objekt obvezno odstraniti.
Izjemoma je lokacija novega objekta možna na kmetijskem zemljišču, kolikor ni zadostnega prostora znotraj območja stavbnega zemljišča, ali v primeru geološko nestabilnih oziroma plazljivih tal, ali zaradi pogojev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture in nosilcev urejanja prostora. Mikrolokacija novega objekta, oziroma njegova oddaljenost od starega objekta katerega nadomešča, mora biti strokovno utemeljena.«.
– v nadaljevanju se v odstavku »Nadomestne gradnje« črta zadnji stavek.
– v naslovu odstavka »Enostavni objekti:«, se za besedo »Enostavni« dodata besedi »in nezahtevni«.
– besedilo prvega stavka tega odstavka se briše in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Locirajo se tako, da ne ovirajo ostalih objektov in se gradijo po pogojih in na način, kot ga določa PUP in Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).«.
5. člen
V 13. členu se črta besedilo zadnjega stavka in nadomesti z novim, ki se glasi:
»Lokacija in gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena po pogojih umestitve, ki ga določa PUP in Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08).«.
6. člen
V 14. členu se v predzadnji alineji namesto besede »pomožnih« doda besedilo »enostavnih in nezahtevnih«.
7. člen
V 16. členu se v predzadnjem odstavku namesto besede »pomožnih« doda besedilo »enostavnih in nezahtevnih«.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0009/2008
Sevnica, dne 29. septembra 2008
Podžupan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost