Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4072. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008, stran 12975.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Laško na 12. seji dne 24. septembra 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2008
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2008 (Uradni lis RS, št. 20/08 in 84/08) tako, da glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2008 je določen v naslednjem obsegu:
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Leto 2008
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)     13.900.192
70  DAVČNI PRIHODKI               8.493.429
   700 Davki na dohodek in dobiček       7.145.169
   703 Davki na premoženje            881.830
   704 Drugi davki na blago in storitve      466.430
71  NEDAVČNI PRIHODKI              2.166.544
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od     127.875
   premoženja
   711 Takse in pristojbine             2.000
   712 Globe in druge denarne kazni         1.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in        47.000
   storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki         1.988.669
72  KAPITALSKI PRIHODKI              214.680
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in      214.680
   neopredmetenih dolg. sred
73  PREJETE DONACIJE                 6.430
   730 Prejete donacije iz domačih virov      6.430
74  TRANSFERNI PRIHODKI             3.019.109
   740 Transferni prihodki iz drugih       846.780
   javnofinančnih institucij
   741 Prejeta sred. iz drž. proračune iz    2.172.329
   sredstev EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)       16.148.355
40  TEKOČI ODHODKI                3.588.117
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     599.039
   401 Prispevki delodajalcev za socialni     95.055
   varnost
   402 Izdatki za blago in storitve       2.178.554
   403 Plačila domačih obresti           66.403
   409 Rezerve                  649.066
41  TEKOČI TRANSFERI               4.408.518
   410 Subvencije                 30.000
   411 Transferi posameznikom in        2.242.457
   gospodinjstvom
   412 Transferi neprofitnim organizacijam    380.029
   in ustanovam
   413 Drugi tekoči domači transferi      1.756.032
42  INVESTICIJSKI ODHODKI            7.450.797
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    7.450.797
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI            700.923
   431 Investicijski transferi pravnim in     172.957
   fiz. os., ki niso PU
   432 Investicijski transferi          527.966
   proračunskim uporabnikom
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     –2.248.163
   (I. – II.)
III/1.PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      –2.190.190
   (I. – 7102) – (II. – 403 -404)
III/2.TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)        2.663.338
   (70 +71) – (40 + 41)
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN           0
   PRODAJA KAP. DELEŽEV
   750 Prejeta vračila danih posojil          0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN            0
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –
   V.)
VII. ZADOLŽEVANJE (500 + 501)           1.876.236
50  ZADOLŽEVANJE                 1.876.236
   500 Domače zadolževanje           1.876.236
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)           59.100
55  ODPLAČILA DOLGA                 59.100
   550 Odplačila domačega dolga          59.100
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.    –431.027
   + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII,)       1.817.136
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. –IX.)       2.248.163
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.     431.027
   12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu odloku.«
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-24/2007
Laško, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost