Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4063. Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008, stran 12967.

Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJPZ in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 16. redni seji dne 25. 9. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2008
1. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2008 (Uradni list RS, št. 29/08) se tabela splošnega dela proračuna nadomesti z:
   »
------------------------------------------------------------
    KONTO/OPIS                 Rebalans
                          2008 [1]
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI              6.969.174
    (70+71+72+73+74)
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          5.492.786
70   DAVČNI PRIHODKI              4.536.976
    (700+703+704+706)
    700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK      3.957.746
    703 DAVKI NA PREMOŽENJE           394.050
    704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN         185.180
    STORITVE
71   NEDAVČNI PRIHODKI              955.810
    (710+711+712+713+714)
    710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN          59.960
    DOHODKI OD PREMOŽENJA
    711 TAKSE IN PRISTOJBINE           12.000
    712 DENARNE KAZNI               2.990
    713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA         28.440
    IN STORITEV
    714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         852.420
72   KAPITALSKI PRIHODKI             273.852
    (720+721+722)
    720 PRIHODKI OD PRODAJE            3.000
    OSNOVNIH SREDSTEV
    722 PRIHODKI OD PRODAJE           270.852
    ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA
    PREMOŽENJA
73   PREJETE DONACIJE (730+731)             0
74   TRANSFERNI PRIHODKI            1.186.936
    740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ         1.145.436
    DRUGIH JAVNOFINANČNIH
    INSTITUCIJ
    741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ.         41.500
    PROR. IZ SRED. EU
78   PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE         15.600
    UNIJE
    787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH        15.600
    EVROPSKIH INŠTITUCIJ
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        8.886.674
40   TEKOČI ODHODKI               1.683.125
    (400+401+402+403+409)
    400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI          259.370
    ZAPOSLENIM
    401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA         42.070
    SOCIALNO VARNOST
    402 IZDATKI ZA BLAGO IN          1.315.717
    STORITVE
    403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI          19.780
    409 SREDSTVA, IZLOČENA V           46.188
    REZERVE
41   TEKOČI TRANSFERI              2.307.893
    (410+411+412+413)
    410 SUBVENCIJE                66.260
    411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM         1.284.100
    IN GOSPODINJSTVOM
    412 TRANSFERI NEPROFITNIM          198.093
    ORGANIZAC. IN USTANOVAM
    413 DRUGI TEKOČI DOMAČI           759.440
    TRANSFERI
42   INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        3.415.046
    420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH       3.415.046
    SREDSTEV
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       1.480.610
    431 INVESTICIJSKI TRANSFERI         483.548
    PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
    432 INVESTICIJSKI TRANSFERI         997.062
    PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK           –1.917.500
    (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
    (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ
    ODHODKI)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
------------------------------------------------------------
75   IV. PREJETA VRAČILA DANIH             0
    POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751)
    750 PREJETA VRAČILA DANIH
    POSOJIL
    751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
44   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE         6.060
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
    440 DANA POSOJILA
    441 POVEČANJE KAPITALSKIH           6.060
    DELEŽEV
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA          –6.060
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV. – V.)
VII.  SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      –1.923.560
    PRIHODKI MINUS ODHODKI TER
    SALDO PREJETIH IN DANIH POSOJIL
    (I. + IV.) – (II. + V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
50   VIII. ZADOLŽEVANJE (500)          2.500.000
    500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE          2.500.000
55   IX. ODPLAČILA DOLGA (550)           36.600
    550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA         36.600
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)       2.463.400
XI.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)            539.840
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) –
    (II.+V.+IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH          860.025
    OB KONCU PRETEKLEGA LETA
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         1.399.865
    OB KONCU TEKOČEGA LETA
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
V 5. členu odloka se tabela proračuna po institucionalni klasifikaciji nadomesti z:
3. člen
Tabela v 7. členu odloka se nadomesti z novo tabelo:
   »
+----------+--------------------------------+------------------+
|Prog.klas.|Opis              |  Rebalans 2008 |
+----------+--------------------------------+------------------+
|   1  |        2        |     3    |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  01  |POLITIČNI SISTEM        |    107.223,00|
+----------+--------------------------------+------------------+
|  02  |EKONOMSKA IN FISKALNA      |     21.400,00|
|     |ADMINISTRACIJA         |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  04  |SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN|    171.740,00|
|     |SPLOŠNE JAVNE STORITVE     |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  06  |LOKALNA SAMOUPRAVA       |    596.004,80|
+----------+--------------------------------+------------------+
|  07  |OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH  |    190.300,00|
|     |DOGODKIH            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  10  |TRG DELA IN DELOVNI POGOJI   |    138.550,00|
+----------+--------------------------------+------------------+
|  11  |KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN    |     75.950,00|
|     |RIBIŠTVO            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  13  |PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA |   1.232.301,14|
|     |IN KOMUNIKACIJE         |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  14  |GOSPODARSTVO          |    312.981,35|
+----------+--------------------------------+------------------+
|  15  |VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE   |   2.248.746,44|
|     |DEDIŠČINE            |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  16  |PROSTORSKO PLANIRANJE IN    |    902.719,16|
|     |STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST|         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  17  |ZDRAVSTVENO VARSTVO       |    215.730,00|
+----------+--------------------------------+------------------+
|  18  |KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE   |    309.390,00|
|     |ORGANIZACIJE          |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|  19  |IZOBRAŽEVANJE          |   2.042.180,00|
+----------+--------------------------------+------------------+
|  20  |SOCIALNO VARSTVO        |    261.550,00|
+----------+--------------------------------+------------------+
|  22  |SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA   |     56.380,00|
+----------+--------------------------------+------------------+
|  23  |INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN   |     46.187,95|
|     |OBVEZNOSTI           |         |
+----------+--------------------------------+------------------+
|     |SKUPAJ:             |   8.929.333,84|
+----------+--------------------------------+------------------+
                                «
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/08-254/IV
Beltinci, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost