Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4081. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna, stran 12980.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna
1.
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta za območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna (v nadaljevanju: PUP).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Obravnavano območje VP 2/1 Tobačna tovarna se ureja z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V2 Trnovo – Tržaška cesta (Uradni list SRS, št. 6/88, 18/88 in Uradni list RS, št. 40/92, 5/93, 11/95, 40/97, 52/97, 65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 – odločba US, 89/02, 79/04), ki v 59. členu določa, da so do sprejetja prostorskega izvedbenega načrta dovoljena samo nujna vzdrževalna dela in posegi v prostor v zvezi s komunalnim urejanjem ter tiste nujne funkcionalne dopolnitve objektov, brez katerih ni mogoče izvajati osnovne dejavnosti, in da po posegu ne smejo povzročiti vidnih sprememb v območju.
Glede na to, da industrijske dejavnosti ni več, je območje na podlagi veljavnih določil doživelo določene spremembe, nekateri objekti pa so dotrajani. Da se omogoči ureditev za delovanje sedanjih dejavnosti, je smiselna sprememba oziroma dopolnitev določil z možnostjo rekonstrukcije obstoječih objektov in rušitve posameznih objektov v soglasju z ZVKDS, urejanje parkirišč ter posegi v prostor v zvezi s komunalnim in zunanjim urejanjem.
3.
Območje sprememb in dopolnitev PUP
Območje sprememb in dopolnitev PUP se nanaša na območje urejanja VP 2/1 Tobačna tovarna.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Slovenske železnice d.o.o.
3. Ministrstvo za kulturo
4. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
5. Javna razsvetljava d.d.
6. JP Snaga, d.o.o.
7. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
8. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
9. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
10. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
11. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
12. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
13. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
14. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
15. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev PUP izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Glede na vsebino sprememb in dopolnitev PUP pridobitev strokovne rešitve ni potrebna.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev PUP je predvidena takoj po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP je takoj po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev PUP je predviden pol leta po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP
Pripravo sprememb in dopolnitev PUP financirajo investitorji v obravnavanem območju.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
Št. 3505-36/2008-1
Ljubljana, dne 26. septembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost