Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4073. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009, stran 12976.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07) je Občinski svet Laško na 12. seji dne 24. septembra 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009
1. člen
Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2009 (Uradni lis RS, št. 20/08 in 84/08) tako, da glasi:
»Proračun Občine Laško za leto 2008 je določen v naslednjem obsegu:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         v EUR
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Leto 2009
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)    15.395.352
70   DAVČNI PRIHODKI              8.888.709
    700 Davki na dohodek in dobiček      7.553.769
    703 Davki na premoženje           861.310
    704 Drugi davki na blago in storitve     473.630
71   NEDAVČNI PRIHODKI             1.276.482
    710 Udeležba na dobičku in dohodki      113.420
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine            6.000
    712 Globe in druge denarne kazni        4.000
    713 Prihodki od prodaje blaga in       60.024
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        1.093.038
72   KAPITALSKI PRIHODKI             100.000
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in     100.000
    neopredmetenih dolg. sred
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih          0
    virov
74   TRANSFERNI PRIHODKI            5.130.161
    740 Transferni prihodki iz drugih      854.273
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sred. iz drž. Proračune    4.275.888
    iz sredstev EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      18.534.790
40   TEKOČI ODHODKI               2.971.931
    400 Plače in drugi izdatki          649.991
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za        101.936
    socialni varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      1.819.601
    403 Plačila domačih obresti          66.403
    409 Rezerve                 334.000
41   TEKOČI TRANSFERI              4.531.342
    410 Subvencije                30.500
    411 Transferi posameznikom in       2.290.067
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          407.786
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     1.802.989
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           9.957.479
    420 Nakup in gradnja osnovnih       9.957.479
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.074.038
    431 Investicijski transferi pravnim     319.000
    in fiz. os., ki niso PU
    432 Investicijski transferi         755.038
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    –3.139.438
    (I. – II.)
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     –3.078.685
    (I. – 7102) – (II. – 403 -404)
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)       2.661.918
    (70 +71) – (40 + 41)
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       40.800
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       40.800
    PRODAJA KAP. DELEŽEV
    750 Prejeta vračila danih posojil       40.800
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        40.800
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. –
    v.)
VII.  ZADOLŽEVANJE (500 + 501)          3.162.771
50   ZADOLŽEVANJE                3.162.771
    500 Domače zadolževanje          3.162.771
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550 + 551)          64.133
55   ODPLAČILA DOLGA                64.133
    550 Odplačila domačega dolga         64.133
IX.   SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU        0
    (I. + IV. + VII. – II. – V. –VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII,)      3.098.638
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+ X. –IX.)      3.139.438
XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN         0
    31. 12. PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu odloku. «
2. člen
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/07
Laško, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti