Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4070. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnje (v nadaljevanju SDZN), stran 12973.

Na podlagi 57. člena in sedmega odstavka 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 38/95, 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Trnje (v nadaljevanju SDZN)
1.0 Ocena stanja in razlogi za pripravo SDZN
Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje je bil sprejet v letu 2000 (Uradni list RS, št. 54/00, 4/02). Izdelal ga je Projektivni biro Region Brežice pod št. projekta 2093/U-98. Zazidalni načrt obravnava območje vzhodnega dela mesta Brežice, južno od Bizeljske ceste in vzhodno od Ceste svobode. Območje je namenjeno stanovanjski gradnji in spremljajočim dejavnostim.
Na parceli št. 46/8 k.o. Trnje je zgrajen stanovanjski objekt na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-747/84-4, izdanega dne 15. 11. 1984. Na južni strani objekta se gradi dozidava, ki je v skladu z zazidalnim načrtom. Na zahodni strani stanovanjskega objekta je zgrajena garaža, ki je v nasprotju z zazidalnim načrtom. Ob Murnovi ulici je na njeni vzhodni strani zgrajen pločnik, ki je po zazidalnem načrtu predviden na zahodni strani Murnove ulice. Gradnja garaže in peš pločnika nista v skladu z veljavnim zazidalnim načrtom.
Na terenu je s strani MOP, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Novo mesto, Inšpekcijska pisarna Brežice bil gradbeni inšpektor, ki je ugotovil neskladje med gradnjo in zazidalnim načrtom. Izdana je Odločba št. 06122-3559/2007/13 z dne 24. 1. 2008 o neskladni gradnji in Odločba o prekršku št. 710-746/2007/4 z dne 13. 2. 2008. Poleg plačila kazni je investitor dolžan legalizirati neskladno gradnjo ali porušiti objekt. Na podlagi terenskega ogleda se je ugotovila opravičenost legalizacije, zato se je pristopilo k SDZN.
2.0 Območje SDZN
SDZN se nanašajo na parc. št.: 46/10, 46/8 in 45/39 k.o. Trnje, ki so ob križišču Bizeljske ceste in Murnove ulice.
Skupna površina SDZN je cca 0,9 ha.
Na severu meja območja SDZN poteka po meji osnovnega zazidalnega načrta, oziroma ob Bizeljski cesti, ki je državna regionalna cesta (R-219, Slovenska Bistrica–Čatež ob Savi), na zahodu meja poteka po Murnovi ulici, ki je občinska lokalna krajevna cesta (LK 027101), na vzhodu in jugu meja poteka po parc. št. 46/10 k.o. Trnje.
3.0 Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za SDZN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnika SDZN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, je že izbral sam pobudnik, in sicer: PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Kovinarska 9, 8270 Krško.
4.0 Roki za pripravo SDZN in njegovih posameznih faz
+---------------------------+--------------------+-------------+
|      Faza      |  Rok izdelave  |  Nosilec  |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Sklep o začetku priprave  |September, 2008   |Občina    |
|SDZN in objava Sklepa   |          |Brežice   |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Osnutek SDZN za pridobitev |Oktober, 2008    |Izdelovalec |
|smernic          |          |SDZN     |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Pridobivanje in      |Oktober, november  |Izdelovalec |
|usklajevanje smernic    |2008        |SDZN     |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Dopolnjeni osnutek SDZN  |December, 2008   |Izdelovalec |
|              |          |SDZN     |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Javno naznanilo javne   |December, 2008   |Občina    |
|razgrnitve in javne    |          |Brežice   |
|obravnave SDZN       |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Javna razgrnitev in javna |December 2008,   |Občina    |
|obravnava         |januar 2009     |Brežice   |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Stališča do pripomb    |Januar, 2009    |Izdelovalec |
|              |          |SDZN,    |
|              |          |Občina    |
|              |          |Brežice   |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Obvestilo lastnikom o   |Februar, 2009    |Občina    |
|stališčih do njihovih   |          |Brežice   |
|pripomb          |          |       |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Predlog SDZN za pridobitev |Februar, 2009    |Izdelovalec |
|mnenj           |          |SDZN     |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Pridobivanje in      |Februar, marec, 2009|Izdelovalec |
|usklajevanje mnenj     |          |SDZN     |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Predlog za sprejem     |Marec, 2009     |Izdelovalec |
|              |          |SDZN     |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Sprejem na Občinskem svetu |Marec, april 2009  |Občina    |
|              |          |Brežice   |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Objava odloka o SDZN v   |April, 2009     |Občina    |
|Uradni listu RS      |          |Brežice   |
+---------------------------+--------------------+-------------+
|Kompletiranje končnega   |April, 2009     |Izdelovalec |
|dokumenta         |          |SDZN     |
+---------------------------+--------------------+-------------+
5.0 Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi SDZN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu SDZN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (CPVO);
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
3. Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (telekomunikacije);
4. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice, Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (vodovod, kanalizacija, ceste, odvoz odpadkov);
5. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
6. Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje cest, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto (državne ceste);
7. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (občinske ceste, javne površine);
8. Krajevna skupnost Zakot - Bukošek - Trnje;
9. Adriaplin d.o.o. Ljubljana (plin).
Kolikor se v postopku priprave SDZN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6.0 Obveznosti financiranja SDZN
Pripravljavec SDZN je:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
Naročnik SDZN je:
Elektronik Kranjc, d.o.o., CPB 41, 8250 Brežice.
Sredstva za izdelavo SDZN zagotovi naročnik.
Št. 3505-5/2008
Brežice, dne 29. septembra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost