Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4087. Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Podlehnik za programsko obdobje 2008–2013, stran 13011.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 51/06) in 15. člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS, št. 39/99 in naslednji) je Občinski svet Občine Podlehnik na 10. redni seji dne 25. 9. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Podlehnik za programsko obdobje 2008–2013
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za upravičence opredeljene kot majhna in srednje velika podjetja (SME) kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetje (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33-42, z vsemi spremembami, v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3-21) – Uredba za skupinske izjeme.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvajanje (v nadaljevanju: pomoči) ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino pa določi občinski svet z Odlokom o proračunu Občine Podlehnik (v nadaljevanju: občine).
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij, subvencionirani obliki storitev in sofinanciranje obrestne mere.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode iz seznama v Prilogi 1 Pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
– »majhna podjetja«: pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa;
– »srednje velika podjetja«: imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in /ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov;
– »mikropodjetja«: pomeni podjetje, ki ima manj kot 10 zaposlenih in manj kot 2 milijona EUR letnega prometa;
– »bruto intenzivnost pomoči«: pomeni znesek pomoči, izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom neposrednih davkov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005.
5. člen
(vrste pomoči)
Državne pomoči usklajene s pravili za dodeljevanje državnih pomoči obsegajo:
1. pomoči na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001, ki se dodeljujejo za naslednje namene:
– naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo,
– varstvo tradicionalne krajine in stavb,
– pomoč za plačilo zavarovalnih premij,
– pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
– zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
2. pomoči na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis, ki se dodeljujejo za namene:
– naložbe v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje;
– trženje proizvodov in storitev kmetijskih gospodarstev;
– naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih;
– zagotavljanje tehnične podpore na področju dopolnilnih dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov.
Drugi ukrepi, ki ne sodijo na področje državnih pomoči, so namenjeni za različne projekte in programe razvoja podeželja.
6. člen
(cilji ukrepov)
Z uresničevanjem predlaganih pomoči, ki jih bo Občina Podlehnik uresničevala v skladu s tem Pravilnikom in sprejetim proračunom v obdobju l. 2008–2013, se bodo dosegli naslednji cilji sprejetih ukrepov;
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov),
– spodbujati raznolikost kmetijskih dejavnosti.
7. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki ustrezajo SME podjetjem, kot je opredeljeno v Prilogi I (ES) št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine oziroma tisti upravičenci kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo MID številko in so s tem vpisana v register kmetijskih gospodarstev,
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti,
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti, znotraj tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije,
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije.
8. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem vestniku Občine Podlehnik, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje strokovno komisijo za kmetijstvo (v nadaljevanju: Komisija), ki je sestavljena iz petih članov. Komisija pripravi razpisno dokumentacijo, objavi javni razpis v sredstvih javnega obveščanja, obravnava pravočasno prispele popolne prijave, opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan v okviru proračunskih sredstev za namene iz tega Pravilnika.
9. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku bodo podrobneje določena v javnem razpisu.
II. UKREPI
UREDBA ZA SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
10. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
(4. člen Uredbe Komisije (ES) št.1857/2006)
I. Predmet pomoči
Pomoči bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi;
– posodabljanje kmetij,
– urejanje pašnikov,
– urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu subjektu ne sme preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi. V ta znesek so vključena tudi vse pomoči za naložbe dodeljene na podlagi Programa razvoja podeželja – zato bo potrebno predhodno preverjati višino prejete pomoči. Omejitev velja skupno za sredstva prejeta iz nacionalnih virov in virov lokalnih skupnosti.
II. Finančne določbe:
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 150 €, na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Bruto intenzivnost pomoči pri ukrepu naložbe v kmetijska gospodarstva ne presega:
– do 50% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi možnostmi,
– do 40% upravičenih stroškov naložbe na ostalih območjih,
– do 60% upravičenih stroškov naložbe na območjih z omejenimi dejavniki, če naložbo izvedejo mladi kmetje v obdobju petih let od vzpostavitve kmetijskega gospodarstva. Mladi kmetje morajo izpolnjevati določila 22. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1698/2005,
– pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev in sofinancirajo se obrestne mere kreditov.
III. Pomoč se ne odobri:
– nakup proizvodnih pravic,
– živali in letnih rastlin in zasaditev letnih rastlin drenažna dela, opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%,
– za preproste naložbe za nadomestitve,
– za tekoče stroške proizvodnje.
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
1.1 Investicije v rastlinsko pridelavo
Pomoči se dodelijo za naložbe v rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih. Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov:
– stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme,
– stroški nakupa mreže proti toči, stroški postavitve, stroški priprave načrta za postavitev mreže s stroški svetovanja in nadzora,
– stroški postavitve nasada: stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo in nakup večletnega sadilnega materiala, razen jagod.
1.2 Investicije v živinorejsko proizvodnjo
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, prašičev, perutnine, kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. Pomoči se dodelijo za kritje upravičenih stroškov:
– stroški za pripravo načrta za rekonstrukcijo in adaptacijo hlevov,
– stroški za nakup materiala za adaptacijo, rekonstrukcijo hlevov in ureditev izpustov,
– stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi itd.),
– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (seniki, silosi itd.), razen gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva,
– stroški postavitve pašnika; stroški izdelave načrta za ureditev pašnika, stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
A: Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– izdelan načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo, ki ga pripravi za to pooblaščena pristojna institucija,
– ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo,
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije; v primeru adaptacije je priglasitev del,
– predložiti morajo potreben načrt ureditve hleva, s popisom del, opreme in tehnologijo reje,
– projekti po izvedeni investiciji morajo ustrezati razpisnim kriterijem,
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge organizacije,
– pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja,
– gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
– naložba mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti,
– kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti razvidno iz vloge,
– po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati novo uvedeni standard za dobro počutje živali,
– do pomoči niso upravičena podjetja v težavah,
– naložbe morajo izpolnjevati vsaj en cilj; kot je zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– stroški nakupa in postavitev rastlinjaka ali plastenjaka s pripadajočo opremo; minimalne površine 300m2,
– imeti načrt za postavitev mreže proti toči, s popisom del in materiala,
– za razširitev obstoječih in prvo postavitev trajnih nasadov ali postavitev oziroma prestrukturiranje (zamenjave sort) obstoječih intenzivnih nasadov (priprav zemljišča, in postavitev opor in ograje, nakup sadilnega materiala ...),
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji z izpustom,
– najmanjša zmogljivost hleva za rejo drobnice mora biti 15 ležišč,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, ml. živina) ter 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki za krave dojilje,
– imeti načrt postavitve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše.
B: Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov, temelječih na zakonodaji Skupnosti (stroški obnove kritine objektov kmetijskega gospodarstva),
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke,
– stroški nakupa nove in rabljene kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z računalniško programsko opremo,
– stroški obnove fasad na nestanovanjskih gospodarskih objektih na kmetijskem gospodarstvu,
– nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov, razen gnojnih jam in gnojišč zaradi izpolnjevanja standarda Nitratna direktiva,
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo,
– stroški nakupa in postavitve mrež proti toči,
– splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc),
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 5 ležišč za kobile v boksih ali v prosti reji z izpustom,
– najmanjša zmogljivost hleva za rejo drobnice mora biti 15 ležišč,
– najmanjša zmogljivost hleva mora biti 15 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 30 ležišč v nižinskem območju za rejo krav molznic, najmanj 30 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki in 40 ležišč v nižinskem območju za kombinirano rejo (molznice, ml. živina) ter 10 ležišč v območjih z omejenimi dejavniki za krave dojilje,
– imeti načrt postavitve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše, minimalne površine 3 ha,
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc …).
2. Urejanje pašnikov
Naložbe v postavitev pašnikov in izvedba agromelioracij;
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika,
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke (koli, žica, izolatorji, pašni aparat …),
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upoštevati je potrebno, da drenažna dela in namakalni sistemi niso opravičljiv strošek del kmetijskih gospodarstev, razen če naložba v namakalna dela vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%.
A: Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše,
– izdelan načrt obnove namakalnega sistema, s katerim se dokazuje, da vodi k zmanjšanju porabe vode za najmanj 25%,
– izdelan načrt ureditve zemljišča v zaraščanju ali dostopov (ureditev poljskih in dovoznih poti ter poti v trajnih nasadih),
– minimalna površina pašnika, ki se ureja mora biti 1 ha.
B: Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino,
– stroški nakupa in postavitve opreme za posodobitev namakalnih sistemov če taka naložba v namakalna dela vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%,
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev,
– splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).
3. Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov
Sredstva so namenjena upravičencem za izvedbo manjših zemeljskih del, ki ne pomenijo večjega posega v prostor, kot so: ureditev pašnikov, krčenje drevesne zarasti in grmičevja, planiranje terena, ureditev dovoznih poti, vse z namenom izboljšanja pogojev obdelovanja.
A: Specifični pogoji upravičenosti:
– vloga in odobritev komisije o nameri dela,
– kopija katastrskega načrta,
– zemljiškoknjižni izpisek ali posestni list iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin. Dokumenti so lahko stari največ 1 leto.
– Zakupne pogodbe, sklenjene za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč,
– krčitveno dovoljenje pristojnega organa, če gre za spremembo gozdne površine v kmetijsko,
– pri izvajanju agromelioracijskih del se obvezno izdela investicijski program strokovne službe Kmetijsko gozdarskega zavoda Ptuj,
– predračun o strojnih delih.
B: Upravičeni stroški:
– stroški investicijskega programa in izvedbe agromelioracijskih del,
– stroški urejanja, obnove in izgradnje dovoznih poti: stroški izdelave dokumentacije, stroški za nabavo materiala, stroški strojnih storitev.
11. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb
(5. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
Pomoči se lahko dodelijo za naložbe namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (npr. arheološke ali zgodovinske znamenitosti), za varstvo kulturne dediščine proizvodnih sredstev na kmetijah in kmetijskih poslopij, če naložba ne povzroči povečanja proizvodnje zmogljivosti kmetije.
Upravičeni stroški:
– splošni stroški, povezani s pripravo in izvebo investicije (stroški za pripravo dokumentacije za rekonstrukcijo (ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta, posnetek stanja, arhitekturni ali statični načrt, projekt gradnje ali obnove, popis del …,
– stroški za nabavo materiala,
– stroški za izvajanje del.
Bruto intenzivnost pomoči:
– za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% dejanskih stroškov oziroma 75% na območjih z omejenimi možnostmi, pod pogojem, da naložba ne povzroči povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,
– do 100% upravičenih stroškov za naložbe namenjene za ohranjanje neproizvodne dediščine in se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih (arheološke ali zgodovinske znamenitosti),
– do 100% dodatne pomoči za pokritje dodatnih stroškov, ki nastanejo zaradi uporabe tradicionalnih vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti kulturne dediščine na stavbah.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, lastniki objektov, ki so vpisani v register kulturne dediščine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev potem, ko je vloga že odobrena:
– ustrezna dokumentacija za izvedbo obnove oziroma investicije,
– predračun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– objekt (tradicionalna stavba) mora biti vpisana v register kulturne dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo pristojno za področje kulture in
– drugi splošni pogoji povezani z opravljanjem kmetijske dejavnosti.
12. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
(12. člen Uredbe Komisije (ES) št.1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je plačilo ali doplačilo zavarovalnih premij za zavarovanje pridelkov in živine. Ukrep se bo izvajal skladno z Uredbo o sofinanciranju zavarovalne premije za tekoče leto.
1. Predmet sofinanciranja:
Sofinanciranje upravičenih stroškov zavarovalne premije za posevke in plodove pred neugodnimi vremenskimi pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami kot so: spomladanska pozeba, udar strele, požar, toča, vihar in poplave in za zavarovanje živali, za primer bolezni:
– nevarnost pogina zaradi bolezni,
– zakol z veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni,
– ekonomski zakol zaradi bolezni.
II. Upravičenci:
Upravičenci so kmetijska gospodarstva, skladno s prvo alineo 7. člena tega pravilnika.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Pogoji Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za tekoče leto.
IV. Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje izgub, ki jih povzročijo neugodni vremenski pojavi, ki jih lahko izenačimo z naravnimi nesrečami, kot so spomladanska pozeba, toča, udar strele, požar, vihar in poplave in izgube, ki jih povzročijo bolezni živali.
V. Pogoji pridobitve pomoči:
Upravičenec mora vlogi priložiti sklenjeno zavarovalno polico in potrdilo o plačilu zavarovalne premije. Pri tem pa pomoč ne sme ovirati delovanje notranjega trga zavarovalnih storitev.
VI. Finančne določbe:
Bruto intenzivnost pomoči: Podpora občine znaša razliko med višino sofinanciranj zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50% opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje posevkov in plodov ter zavarovanje živali za primer bolezni.
13. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
(14. člen Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz nacionalne sheme kakovosti, ki jih priznavajo države članice.
II. Upravičenci:
Izvajalci oziroma organizacije, ki so pristojne za opravljanje storitev tega ukrepa.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju, na podlagi kriterijev, ki bodo določena v javnem razpisu. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
– Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki izvedejo te dejavnosti,
– občina z izvajalci sklene pogodbo v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
IV. Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000,
– stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP),
– stroški za uvedbo sistemov sledljivosti,
– stroški za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb porekla in označb porekla, skladno z ustreznimi uredbami Skupnosti,
– stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje.
V. Finančne določbe:
Pomoč se dodeli do 50% upravičenih stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne vključuje neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
14. člen
Zagotavljanje tehnične podpore
(15. člen Uredbe Komisije (ES) št.1857/2006)
I. Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo:
1. usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti,
2. izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin,
3. stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom.
Pomoč v obliki subvencioniranih storitev se dodeli primarnim kmetijskim proizvajalcem za primarno kmetijsko proizvodnjo.
II. Upravičenci:
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije,
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije.
Občina Podlehnik z upravičenci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točko ena in dva prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela in dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve.
Pomoč se ne dodeli za tiste aktivnosti, ki jih izvajajo javne službe in so financirane s strani državnega proračuna.
IV. Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe izobraževalno-strokovnih programov s področja primarne kmetijske proizvodnje. Občina Podlehnik izbere izobraževalno ustanovo, ki bo omogočila izvajanje vsebine izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu. Pomoč se dodeli za:
– kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
– honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje.
3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine razstavnih prostorov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški na področju širjenja znanstvenih dognanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi in predavanja za širšo javnost) pod pogojem, da posamezna podjetja, znamke ali poreklo niso imenovani.
5. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
6. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom:
– stroški strojnih storitev, pri tem je mišljeno, da v času kmetove odsotnosti nekdo vodi kmetijo,
– stroški nadomestne delovne sile.
V. Finančne določbe:
– pomoč se krije do 50% upravičenih stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
15. člen
Kumulacija
(19. člen Uredbe Komisije (ES) št.1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 10 do 14 tega pravilnika, ne smejo preseči najvišjih zneskov pomoči določenih v členih 4 do 16 Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) številka 1535/2007, glede na iste upravičene stroške ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi (ES) št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
III. DRŽAVNE POMOČI – de minimis
16. člen
Upravičenci do dodelitve državnih pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov ter z nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju občine.
Skupna pomoč de minimis dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, t.j. pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
17. člen
Pomoči se dodeljujejo za namen predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter za dopolnilne dejavnosti na kmetiji
Upravičeni stroški:
– izdelava projektne dokumentacije za naložbo v dopolnilne delavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– nakup opreme in naprav za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– gradnje ali obnove objekta za dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
– obresti kreditov za naložbe v dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem na kmetiji, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– društva, ki imajo sedež na območju občine, se ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi, predelavo in trženjem ter izvajajo aktivnosti na območju občine,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kolikor je dopolnilna dejavnost že registrirana na kmetijskem gospodarstvu – potrdilo o registraciji,
– kolikor kandidira upravičenec za namen, da bi v prihodnje registriral dopolnilno dejavnost, izjavo, da bo v roku 2 let dejavnost registriral,
– dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj naslednji 2 leti po zaključeni investiciji,
– projektna dokumentacija naložbe,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt.
18. člen
Pomoči se dodeljujejo za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetijskih gospodarstev
Upravičeni stroški:
– stroški promocije in trženja (sejmi, katalogi, zloženke, razstave, raziskave, svetovalne storitve …).
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko, nekmetijsko dejavnostjo ali predelavo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter/ali imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– društva in institucije, ki izvedejo aktivnost za namen promocije in trženja kmetijskih in nekmetijskih proizvodov s kmetij,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč
19. člen
Pomoči se dodeljujejo za nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih:
– turizem na kmetiji,
– dejavnosti povezanimi s tradicionalnimi znanji na kmetiji (storitve oziroma izdelki),
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji,
– kompostiranje organskih snovi,
– urejanje kmečkih dvorišč (ureditev fasad na kmetijskem gospodarstvu).
Upravičeni stroški:
– nakup strojev, opreme ali tehnologij,
– izdelava projektne dokumentacije,
– nakup materiala za izgradnjo ali obnovo prostorov za izvajanje dejavnosti,
– obresti kreditov za naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Bruto intenzivnost pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko ali nekmetijsko dejavnostjo, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– društva in institucije, ki izvedejo aktivnosti nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– dejavnost se izvaja oziroma je registrirana na kmetijskem gospodarstvu,
– predračun, račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– kreditna pogodba, izračun obresti, potrdilo o plačilu obresti, poslovni načrt.
20. člen
Zagotavljanje tehnične podpore na področju dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti
Pomoč se dodeljuje za spodbujanje dodatnega izobraževanja kmetov, kmečkih žena in mladine ter kmetijskih društev s prebivališčem v občini za kritje stroškov izobraževanja in usposabljanja, svetovanja, organiziranja in sodelovanja na tekmovanjih in sejmih, s področja dopolnilnih dejavnosti, predelave in trženja ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu.
Upravičeni stroški:
a) individualno izobraževanje:
– plačilo kotizacije in šolnine za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije,
– za plačilo strokovnih gradiv, pomembnih za kmetijsko proizvodnjo oziroma dopolnilne dejavnosti, predelavo in trženje na kmetiji ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
– za udeležbo na sejmu, povezanem s kmetijstvom (za stroške najema razstavnega prostora in prevoza živali na sejem).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč.
b) organizacija predavanj, tečajev, seminarjev:
– za organizacijo brezplačnih predavanj, tečajev in seminarjev, ki se jih udeležijo nosilci ali člani kmetijskega gospodarstva. Med upravičene stroške sodijo honorarji predavateljev in najemnina prostorov za izobraževanje.
Pogoj za pridobitev sredstev:
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– dodatna dokazila organizacije predavanj, tečajev in seminarjev določena v javnem razpisu.
c) strokovne ekskurzije
– za stroške prevoza in stroške vstopnin za strokovne oglede prireditev, opreme in objektov povezanih s kmetijstvom.
Pogoj za pridobitev sredstev
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– dodatna dokazila določena v javnem razpisu.
d) strokovna tekmovanja
– za stroške najema prostora, uporabe zemljišč in opreme povezane s tekmovanjem in prevoza na tekmovanje.
Pogoj za pridobitev sredstev
– račun oziroma dokazila o plačilu stroškov za katere uveljavljajo pomoč,
– dodatna dokazila organizacije strokovnega tekmovanja določena v javnem razpisu.
Upravičenci do pomoči:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo, predelavo ali trženjem ter nekmetijskimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine,
– institucije, ki izvedejo tehnično podporo, ki ni namenjena primarni proizvodnji temveč drugemu izobraževanju, potrebnemu za opravljanje dopolnilnih dejavnosti, predelave ali trženja ter nekmetijskih dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu,
– ali v njihovem imenu pooblaščeni vlagatelji.
IV. DRUGE POMOČI
21. člen
Občina lahko sofinancira programe na področju kmetijstva, ki ne predstavljajo državnih pomoči. Sredstva se zagotavljajo v proračunu občine, višina za posamezne namene se določijo v proračunu Občine Podlehnik za tekoče leto.
Upravičeni stroški:
– sofinancirajo se programi dela društev s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo,
– materialni stroški delovanja,
– vlaganja v opremo potrebno za delovanje društva,
– prireditve (org. razstave, materinskega dne), ki jih izvaja društvo,
– izdajanje društvenega glasila, ter druge dejavnosti društva.
Opravičenci do pomoči:
– pravne osebe – društva, ki izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na področju kmetijstva in se dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju Občine Podlehnik. Proračunska sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki dotacije.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– vloga,
– dejavnost društva mora potekati na območju Občine Podlehnik,
– finančno ovrednoten letni program dela,
– seznam članov društev.
V. DRUGI UKREPI
22. člen
Projekti in programi za razvoj podeželja
Občina lahko za potrebe razvoja podeželja izvaja aktivnosti:
– sodelovanja v občinskih, regijskih, nacionalnih ali mednarodnih projektih kot nosilec ali partner v projektu;
– naročil strateških in drugih projektov ter programov razvoja podeželja,
– podpore informiranja javnost o pomenu kmetijstva.
VI. NAČIN DODELJEVANJA DRŽAVNIH POMOČI
23. člen
Državne pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa, objavljenega v lokalnem časopisu, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih
24. člen
Medsebojne obveznosti med Občino Podlehnik in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
VII. NADZOR IN SANKCIJE
25. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VIII. KONČNI DOLOČBI
26. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Podlehnik (Uradni list RS, št. 81/02).
27. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2008–2013.
Št. 32-1/2008-1
Podlehnik, dne 25. septembra 2008
Župan
Občine Podlehnik
Marko Maučič l.r.

AAA Zlata odličnost