Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4083. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2008, stran 12981.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2 – Uradni list RS, št. 94/07 in 76/08), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 17. in 104. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 16. seji dne 25. septembra 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 se spremeni 3. člen in se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV
    IN ODHODKOV                  v EUR
------------------------------------------------------------
    Konto/Naziv            Rebalans proračuna
                            2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     20.211.364
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          13.939.319
70   DAVČNI PRIHODKI              10.700.618
    700 Davki na dohodek in dobiček      8.439.288
    703 Davki na premoženje          1.882.980
    704 Domači davki na blago          378.350
    in storitve
    706 Drugi davki                  –
71   NEDAVČNI PRIHODKI             3.238.701
    710 Udeležba na dobičku           582.666
    in dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine            7.000
    712 Denarne kazni              106.900
    713 Prihodki od prodaje blaga        141.990
    in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        2.400.145
72   KAPITALSKI PRIHODKI            4.078.247
    720 Prihodki od prodaje osnovnih          –
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč      4.078.247
    in neopredmet. dolgoroč. sredstev
73   PREJETE DONACIJE                2.730
    730 Prejete donacije iz domačih        2.730
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine           –
74   TRANSFERNI PRIHODKI            2.191.068
    740 Transferni prihodki iz drugih     2.191.068
    javno finančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       23.332.566
40   TEKOČI ODHODKI               4.654.119
    400 Plače in drugi izdatki         1.091.727
    zaposlenih
    401 Prispevki delodajalcev          169.047
    za socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve      3.153.491
    403 Plačila domačih obresti         125.000
    409 Rezerve                 114.854
41   TEKOČI TRANSFERI              7.226.246
    410 Subvencije                14.450
    411 Transferji posameznikom        2.527.828
    in gospodinjstvom
    412 Transferji neprofitnim         1.166.794
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi     3.517.174
    414 Tekoči transferi v tujino           –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI           9.745.988
    420 Nakup in gradnja osnovnih       9.745.988
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.706.213
    431 Invest. transferi pravnim in       983.173
    fizičnim osebam, ki niso prorač.
    upor.
    432 Investicijski transferi         723.040
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II)
    PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ          –3.121.202
    (II-I)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
    IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       17.000
    KAPITALSKIH
    DELEŽEV (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         17.000
    750 Prejeta vračila danih posojil       15.000
    751 Prodaja kapitalskih deležev        2.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE          54.700
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE          54.700
    KAPITAL. DELEŽEV
    440 Dana posojila               21.000
    441 Povečanje kapitalskih deležev       33.700
    in naložb
VI.   PREJETA MINUS DANA              –37.700
    POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (IV.-VI.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)              400.000
50   ZADOLŽEVANJE                 400.000
    500 Domače zadolževanje           400.000
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)            209.000
55   ODPLAČILA DOLGA               209.000
    550 Odplačilo domačega dolga         209.000
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV      –2.967.902
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE              191.000
    (VII. – VIII.)
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)      3.121.202
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE       2.967.902
    31. 12. 2007
------------------------------------------------------------
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 se spremeni prvi odstavek 4. člena in se glasi:
»Uporabniki sredstev proračuna Mestne občine Murska Sobota lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem odloku o rebalansu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta namen določena proračunska sredstva.«
3. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2008 se spremeni prvi odstavek 12. člena in se glasi:
»V proračunsko rezervo se lahko izločijo sredstva v višini največ 1,5% prejemkov proračuna. V letu 2008 se predvideva formiranje proračunske rezerve v višini 67.174 EUR tako, da bo ob koncu proračunskega leta 2008 ta znašala 200.000,57 EUR.«
4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0016/2008
Murska Sobota, dne 25. septembra 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost