Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4068. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod, stran 12971.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 22. 9. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PA15 – Rakovlje zahod
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08). V teh aktih je na novo določila območja širitve naselij, znotraj katerih so na novo določena stavbna zemljišča. Vendar pa je pred kakršnimikoli posegi v prostor potrebno izdelati še občinske podrobne prostorske načrte. Eno od teh območij se nahaja v naselju Rakovlje in sicer med osnovno šolo ter regionalno cesto Braslovče–Gomilsko.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta in sicer za območje v zahodnem delu naselja Rakovlje.
2. Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet izdelave OPPN je razširitev naselja Rakovlje na zahodu, ki sedaj v naravi predstavlja nezazidana zemljišča. Na tem območju bo na severni polovici predvidena gradnja enostanovanjskih, dvostanovanjskih in večstanovanjskih stavb. Na južni polovici pa bo predvidena širitev osnovne šole ter izgradnja športno rekreacijskega kompleksa. Hkrati je potrebno na celotnem območju na novo predvideti prometno in komunalno infrastrukturo.
3. Območje OPPN
Območje obravnave se nahaja v zahodnem delu naselja Rakovlje v Občini Braslovče in je na vzhodu in severu omejeno z osnovno šolo ter naseljem, na jugu sega do kmetijskih zemljišč ter na zahodu do regionalne ceste Braslovče–Gomilsko. Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. *15, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, *198 vse k.o. Spodnje Gorče ter zemljišča s parc. št. 277/1, 277/3, 277/4, 277/5, 277/6, 280/2, 281/1282/1, 297/1, 297/2, 300, 301/1, 306/1, 306/2, 307/1, 307/2, 308, 309/1, 310/1, 311/1, 721/1, 723/1 vse k.o. Braslovče. Okvirno območje OPPN je veliko cca 8.3 ha in se lahko po potrebi tudi spremeni.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN pridobi Občina Braslovče.
5. Roki za pripravo OPPN
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 90 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 30 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 30 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio, družba za ravnanje z odpadki d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, območna pisarna Celje, Lava 11, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Zavod za gozdove, OE Celje, Ljubljanska 13, 3000 Celje.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30. dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. člena ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem zagotovi Občina Braslovče v proračunu.
8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi v svetovnem spletu (na spletnih straneh www.braslovce.si) in ga pošlje MOP.
Braslovče, dne 22. septembra 2008
Župan
Občine Braslovče
Marko Balant l.r.

AAA Zlata odličnost