Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2008 z dne 9. 10. 2008

Kazalo

4096. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica, stran 13028.

Na podlagi 3., 13. in 16. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 odl. US, 8/96 in 18/98 odl. US), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 101/07 odl. US in 36/08), ter 7. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99, 103/00 in 76/02) je Občinski svet Občine Škofljica na 17. redni seji dne 26. 8. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica
1. člen
V tretjem odstavku 2. člena Odloka o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Škofljica v javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola in vrtec Škofljica (Uradni list RS, št. 48/98) se besedilo pod označbo a) spremeni tako, da se glasi: »Enota osnovna šola, v katero sodijo Osnovna šola Škofljica, Podružnična šola Želimlje in Podružnična šola Lavrica«.
2. člen
V prvem odstavku 9. člena se za besedo Klada, doda besedilo: »PŠ Lavrica: Lavrica, Orle«.
3. člen
V 9. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi: »Učenci Podružnične šole Želimlje in Podružnične šole Lavrica obiskujejo od 5. do 9. razreda pouk v Osnovni šoli Škofljica.
4. člen
Vsebina 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljev, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje 9 članov, ki jih sestavljajo:
– 3 predstavniki ustanoviteljev,
– 3 predstavniki delavcev zavoda,
– 3 predstavniki staršev.
Predstavnike staršev volijo starši na svetih staršev in sicer; svet staršev šole dva predstavnika in svet staršev vrtca enega predstavnika. Predstavniki staršev se v svetu zavoda izmenjujejo tako, da ima matična šola enega predstavnika, obe podružnični šoli pa enega skupnega predstavnika. Predstavniki staršev obeh podružničnih šol se v mandatu izmenjujejo tako, da je v naslednjem mandatu obvezno imenovan predstavnik staršev iz tiste podružnične šole, ki nima predstavnika delavcev.
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed delavcev zavoda tako, da se zagotovi njihova enakomerna zastopanost v svetu; in sicer iz matične šole en predstavnik, iz Podružnične šole Želimlje in Podružnične šole Lavrica en skupni predstavnik in en predstavnik vrtca. Predstavnik obeh podružničnih šol se v mandatu izmenjuje tako, da je v naslednjem mandatu obvezno imenovan predstavnik iz tiste podružnice, ki nima predstavnika staršev.
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja, ravnatelja, oziroma pomočnika ravnatelja, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člane sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok (učencev) v zavodu.«.
5. člen
Vsebina 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naloge, ki so navedene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca v zavodu v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor, ima opravljen ravnateljski izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu.
Mandat ravnatelja traja pet let.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda.
Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj pet mesecev pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje učiteljskega zbora,
– mnenje občine in
– mnenje sveta staršev.
Občina in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Učiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če učiteljski zbor, občina ali svet staršev ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru za šolstvo in šport.
Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi. Svet s predlogom za razrešitev ravnatelja seznani tudi občino, učiteljski zbor in svet staršev.
Svet obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja posreduje v mnenje ministru. V primeru, da se ravnatelja razreši na njegov predlog, svet samo obvesti ministrstvo o njegovi razrešitvi. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o razrešitvi ravnatelja s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. Ravnatelj mora pomočnika ravnatelja, ki ga razreši, seznaniti z razlogi za razrešitev. Pred razrešitvijo mora ravnatelj z razlogi za razrešitev seznaniti učiteljski zbor.«
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica (Uradni list RS, št. 67/99).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-16/2008
Škofljica, dne 27. avgusta 2008
Župan
Občine Škofljica
Boštjan Rigler l.r.

AAA Zlata odličnost