Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2008 z dne 20. 10. 2008

Kazalo

4256. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice, stran 13457.

Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US in 76/08), 16. in 56. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) ter 14. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 32/08) je Občinski svet Občine Brežice na 14. seji dne 7. 10. 2008 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice
1. člen
V Občini Brežice se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice (v nadaljevanju: svet uporabnikov) kot organ varstva pravic uporabnikov javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izvajanjem obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Brežice.
Sedež Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice je na Cesti prvih borcev 18, Brežice.
2. člen
Svet uporabnikov opravlja naslednje naloge:
– usklajuje, varuje in zastopa interese uporabnikov javnih dobrin v razmerju do izvajalcev je javnih služb in daje organom Občine Brežice pripombe, poročila in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih organov Občine Brežice,
– usklajuje interese uporabnikov v zvezi z organiziranjem in izvajanjem dejavnosti javnih služb,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in akti Občinskega sveta Občine Brežice.
3. člen
Pristojni organi Občine Brežice so dolžni obravnavati pripombe, predloge, poročila in priporočila sveta uporabnikov in ga o svojih stališčih in ukrepih seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je bila dana pisna pripomba, predlog, poročilo ali priporočilo.
4. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice imenuje Občinski svet Občine Brežice. Sestavljen iz predstavnikov uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice in ima pet članov. Enega člana predlaga župan, štiri člane pa komisija za mandatna vprašanja in imenovanja, na podlagi javnega poziva, ki se objavi na internetni strani Občine Brežice, na lokalnem radiu in v lokalnem časopisu oziroma na drug krajevno običajen način.
V primeru, da javni poziv ni uspešen, se v roku 15 dni od poteka prvega javnega poziva na enak način kot prvi objavi drugi javni poziv. Če sta oba javna poziva neuspešna, člane sveta uporabnikov predlaga komisija za mandatna vprašanja in imenovanja.
Funkcije v Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Brežice so nepoklicne.
Članstvo v svetu uporabnikov javnih dobrin ni združljivo z zaposlitvijo, pogodbenim delom ali članstvom v organih upravljanja pri izvajalcih obveznih in izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb in z delom v upravnih organih Občine Brežice.
5. člen
Mandat članov sveta uporabnikov preneha istočasno kot mandat članom občinskega sveta.
6. člen
Člani sveta uporabnikov izvolijo na prvi seji predsednika in podpredsednika sveta. Za delo sveta uporabnikov se smiselno uporablja Poslovnik Občinskega sveta Občine Brežice.
Strokovne in administrativne pogoje za delo sveta uporabnikov zagotavlja občinska uprava Občine Brežice.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-1/2008
Brežice, dne 7. oktobra 2008
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost